Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et europæisk partnerskab for forskere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Et europæisk partnerskab for forskere

Europa står over for en skærpet global konkurrence inden for forskning og udvikling (F&U) og kan få svært ved at fastholde og tiltrække de bedste talenter. For at fastholde og udvikle sin position som et videncenter i verdensklasse, skal Europa iværksætte en række fælles prioriterede aktioner for at undgå hjerneflugt til områder, der er i stand til at tilbyde mere attraktive vilkår. Formålet med partnerskabet er at skabe rammerne for en række fælles prioriterede aktioner i medlemsstaterne med henblik på at åbne adgangen til ansættelse systematisk, at tilbyde pensioner og social sikring til mobile forskere, at tilbyde attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår samt at styrke forskeres uddannelse og kompetenceudvikling.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 23. maj 2008 - Bedre karrieremuligheder og øget mobilitet: et partnerskab for forskere [KOM(2008) 317 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

For at afhjælpe manglen på forskere i Europa foreslår Kommissionen et partnerskab, som skal understøtte en række prioriterede aktioner inden for forskning og udvikling (F&U).

For at imødegå den globale konkurrence om de mest talentfulde unge forskere, skal Den Europæiske Union (EU) kunne tilbyde attraktive vilkår til de unge nyuddannede.

Partnerskabet bør forpligte sig til inden udgangen af 2010 at iværksætte en række fællesskabsaktioner samt at opnå målbare fremskridt på fire områder (ansættelse, pensioner og social sikring, ansættelses- og arbejdsvilkår og forskeruddannelse).

Åben adgang til ansættelse og ret til at overføre tilskud

Partnerskabet skal sikre, at man åbner adgangen til ansættelse i forskerstillinger systematisk i forskningsinstitutionerne for alle europæiske forskere, særligt ved at fastlægge bedste praksis for anerkendelse af kvalifikationer. I praksis bliver hovedparten af ledige stillinger kun opslået internt eller på nationalt plan.

Informationer vedrørende ledige stillinger i den offentlige sektor skal systematisk opslås online, navnlig via EURAXESS eller EURES.

Det skal i højere grad være muligt at overføre tilskud fra nationale finansieringsorganer og relevante EU-forskningsprogrammer. Det vil i højere grad gøre det muligt for forskerne at forvalte deres karrierer, og de nationale finansieringskilder får mulighed for bedre at imødekomme deres forskningsbehov og muliggøre flytning af et projekt, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for resultaterne.

Imødekommelse af mobile forskeres behov for social sikring og supplerende pensioner

Det er vigtigt at forbedre adgangen til information om social sikring og om den tværnationale mobilitets konsekvenser for de supplerende pensioner for derved at sikre, at både arbejdsgivere og forskere i højere grad kender deres rettigheder.

Medlemsstaterne skal udnytte fleksibiliteten i de eksisterende europæiske lovrammer bedre, hvad angår fællesskabslovgivningens undtagelsesbestemmelser vedrørende koordinering af social sikring (Forordning (EF) nr. 1408/71 og 574/72). Lovgivningen giver medlemsstaterne mulighed for at anvende andre regler eller udvide den periode, hvori den nationale lovgivning finder anvendelse, under forudsætning af, at det er i arbejdstagerens interesse.

For at fremme forskernes globale mobilitet foreslås det, at medlemslandene medtager specifikke bestemmelser for forskere i bilaterale eller multilaterale aftaler om social sikring mellem medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at fremme forskeres globale bevægelighed.

Hvad angår de supplerende pensionsordninger, skal man lette overførslen af supplerende pensionsrettigheder samt tilskynde til lancering af fælleseuropæiske pensionsordninger målrettet mod forskere.

Attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår

For at sikre forskerne nogle mere attraktive karrierevilkår er det væsentligt at forbedre de unge forskeres karriereudviklingsmuligheder gennem anvendelse af « flexicurity » princippet, regelmæssig evaluering, større selvstændighed og bedre uddannelse.

Mere fleksible kontraktlige og administrative aftaler skal tilbydes for at give de unge forskere bedre mulighed for fastansættelse, så de har mulighed for at etablere sig som uafhængige forskere. Den nationale lovgivning for ledende forskere og forskere, der nærmer sig slutningen af deres karriere, skal derudover belønne gode resultater frem for anciennitet og give mulighed for mere atypiske karriereforløb.

Det skal sikres, at forskere, som oppebærer atypiske former for vederlag (legater, stipendier, el.lign.), er omfattet af en tilstrækkelig socialsikring.

Der skal sikres ligebehandling af kvinder og mænd i forskerstillinger særligt med hensyn til at skabe en passende balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Styrkelse af uddannelse, kvalifikationer og erfaringer

Forskerne skal have de nødvendige færdigheder til at kunne udfylde rollerne i den nye videnøkonomi. Opgaverne kan være forvaltning af intellektuel ejendom, projektledelse i tværfaglige projekter eller at etablere egen virksomhed. Derfor er det vigtigt at medlemsstaterne udarbejder ”nationale kompetencedagsordener” for at sikre, at forskerne er udstyret med de nødvendige kompetencer i hele deres karriereforløb.

De traditionelle universitetsuddannelser forbereder ikke i tilstrækkelig grad forskerne til at arbejde i den moderne videnøkonomi, hvor samarbejdet mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner spiller en væsentlig rolle for udviklingen af nye produkter mv. Medlemsstaterne skal derfor styrke forbindelserne mellem den akademiske verden og erhvervslivet. Sidstnævnte skal især støtte praktikophold for forskere i erhvervslivet under deres uddannelse, fremme erhvervslivets finansiering af ph.d.er og inddragelse i udviklingen af læseplaner.

Baggrund

Denne meddelelse er ét af fem strategiske initiativer, der er planlagt af Kommissionen i 2008 til opfølgning af grønbogen om EFR, og som skal sikre et mere åbent, konkurrencepræget og attraktivt europæisk forskningsrum. Derfor foreslås det, at der udvikles et partnerskab, som skal sikre, at de nødvendige menneskelige ressourcer er til rådighed til at skabe et europæisk vidensamfund, og derigennem understøtte til Lissabon-strategiens målsætninger for vækst og beskæftigelse.

Partnerskabets første fase afsluttes i 2010 med en vurdering af situationen og de resultater, der er opnået gennem aktioner gennemført inden for partnerskabets rammer.

Seneste ajourføring: 24.09.2008

Top