Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrationen i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrationen i EU

At konsolidere EU's stabiliserings- og associeringspolitik i forhold til landene i Sydøsteuropa og definere et integrationsprogram for disse lande i EU.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003, «Vestbalkan og europæisk integration» [KOM (2003) 285 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Integrationen af landene i Vestbalkan er en prioritet for EU. For at nå dette mål skal stabiliserings- og associeringsprocessen styrkes. EU's udvidelse til landene i Central- og Østeuropa er et eksempel på denne konsolidering. Det er vigtigt, at disse lande deler deres erfaringer med landene i Sydøsteuropa. Integrationsproceduren afhænger i sidste instans af de enkeltes landes evne og vilje.

Konsolidering af stabiliserings- og associeringsprocessen

I denne meddelelse understreges det, at det er nødvendigt at undersøge muligheden for at oprette integrationspartnerskaber med Vestbalkan. I forbindelse med disse partnerskaber skal der opstilles en liste over den indsats, der skal ydes af hvert enkelt land for at tilnærme sig EU. Listen over de foranstaltninger, der skal iværksættes på kort og mellemlangt sigt, kan bruges som reference for at vurdere, hvor langt de enkelte lande er kommet i deres forberedelse af tiltrædelsen. Den samme liste kan også bruges til at fastsætte bistandsprioriteterne for CARDS-programmet. Landene i området skal udarbejde handlingsplaner for gennemførelsen af prioriteterne i partnerskabet for integration. Gennem årsrapporten vil Kommissionen løbende foretage en vurdering af, hvorledes arbejdet skrider frem.

«Venskabsforbindelser» (udstationeringen af embedsmænd fra medlemsstaterne ved institutionerne i kandidatlandene for at lade disse nyde godt af deres erfaring) har vist sig at være særdeles nyttige for landene i Central- og Østeuropa. Denne udstationering bidrager positivt til at konsolidere institutionerne i kandidatlandene. Siden oktober 2002 er der gennem CARDS-programmet tilrettelagt venskabsforbindelser med nogle af landene på Vestbalkan. For at styrke institutionerne går Kommissionen ind for en overbygning af de højere uddannelser med speciale i en reform af den offentlige forvaltning.

I meddelelsen foreslås et forstærket samarbejde om retlige og indre anliggender. Der vil blive indledt en dialog med landene i området herom. Dybtgående diskussioner om emner, som er af stor interesse for landene i Sydøsteuropa, for eksempel EU-visum og migrationspolitikken vil finde sted. Landene i området bør udarbejde planer for bekæmpelse af den organiserede kriminalitet.

Kommissionen foreslår, at Vestbalkan deltager i visse fællesskabsprogrammer. Dette ville gøre det muligt for dem at lære EU's politik og arbejdsmetoder bedre at kende.

Kommissionen støtter fortsat den økonomiske udvikling, handel og overgangen til en levedygtig markedsøkonomi. Landene på Vestbalkan bør udnytte alle mulighederne i de handelsmæssige foranstaltninger og frihandelsaftaler, der er indgået mellem dem og EU. Kommissionen vil vedtage foranstaltninger, der skal give disse lande mulighed for at opnå flere fordele ved de præferentielle handelsmæssige foranstaltninger. Betingelserne for at udvikle de små- og mellemstore virksomheder bør forbedres. Det henstilles, at disse lande anvender principperne i det europæiske charter for små og mellemstore virksomheder. Kommissionen foreslår en økonomisk dialog med området og en eventuel udvidelse af det indre energimarked.

Den vigtigste finansielle støtte til stabiliserings- og associeringsprocessen kommer fortsat fra CARDS-programmet. Kommissionen foreslår, at programmets budget forhøjes. Desuden er Kommissionen indstillet på, sammen med andre internationale institutioner, at undersøge muligheden for at yde en særlig makrofinansiel støtte til området.

I meddelelsen opmuntres der til regionalt samarbejde mellem landene i området og det grænseoverskridende samarbejde med EU's medlemsstater.

I meddelelsen henstilles det, at det parlamentariske samarbejde via parlamenterne i landene forstærkes og integreres i de regionale og internationale parlamentariske strukturer.

Der opfordres også til et politisk samarbejde samt til, at Vestbalkan tilslutter sig EU's fælles holdninger og erklæringer inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den politiske dialog mellem landene i området og EU bør konsolideres og finde sted mere regelmæssigt.

Seneste ajourføring: 25.01.2011

Top