Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bistandsstrategi for Centralasien 2007-2013 og vejledende program 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bistandsstrategi for Centralasien 2007-2013 og vejledende program 2007-2010

Det regionale strategidokument for Centralasien skal give løsninger på regionens behov vedrørende regionalt samarbejde, fattigdomsbekæmpelse og forbedring af levestandarden samt god regeringsførelse og økonomiske reformer. Gennemførelsesbestemmelserne er fastlagt i det regionale strategidokument 2007-2013 og det flerårige vejledende program 2007-2010.

DOKUMENT

Det Europæiske Fællesskab – Det regionale strategidokument for bistand til Centralasien 2007-2013 og flerårige vejledende program 2007-2010 (pdf) [EN].

RESUMÉ

Det regionale strategidokument fastlægger målsætninger og prioriteringer for samarbejdet med den centralasiatiske region inden for de områder, der repræsenterer en fælles interesse for partnerlandende (Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan).

På trods af deres fælles fortid er der stor forskel på de enkelte landes situation, areal, befolkningstal, menneskelige udviklingsniveau eller endda på deres samarbejdsvillighed og integrationsparathed i forhold til resten af verden. Regionen står dog over for nogle fælles politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige problemer, der bl.a. vedrører:

  • handel og adgang til verdensmarkedet, der karakteriseres ved komplekse og dårligt koordinerede handelspolitikker, mangel på gennemskuelighed, høje transport- og gennemrejseomkostninger samt import- og eksportforsinkelser ved grænserne
  • investeringsklimaet, hvis manglende stabilitet forstærkes af en upræcis lovgivning på området
  • transportområdet, hvor der er behov for en gradvis, men effektiv integration i de europæiske og internationale aftaler, forbedring af færdselssikkerhed, sikkerhed i jernbanesektoren, til søs og ved transport ad indre vandveje samt at der indføres teknikker til intermodal transport
  • forvaltning af de fælles naturressourcer og navnlig vandressourcer, men også af klimaændringsspørgsmålet, afskovning, naturkatastrofer eller vedvarende energikilder
  • social udvikling og fattigdomsbekæmpelse, da regionen er karakteriseret ved høj indkomstulighed, høj arbejdsløshed, lav forventet levetid og gentagne udbrud af smitsomme sygdomme.

EU’s svarstrategi

Bistandsstrategien og det vejledende program 2007-2010 fastlægger tre primære målsætninger, som EU lægger vægt på i partnerskabet for de kommende fem år.

Først og fremmest vil EU fremme det regionale samarbejde med Centralasien og gode naboskabsforbindelser. EU fokuserer navnlig på fire målsætninger, som ved gennemførelse på regionalt plan, kan bibringe en reel merværdi, nemlig:

  • fremme af samarbejde inden for transport- og energiområdet samt af deltagelse i det internationale marked med henblik på at styrke handelsforbindelser
  • forbedring af miljøforvaltning, der omfatter bæredygtig forvaltning og god forvaltningspraksis i vandsektoren og inden for skovbrug, bevarelse af biodiversiteten og naturbeskyttelse, navnlig i forbindelse med klimaændringer
  • forvaltning af grænser og migration samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og forbedring af toldvæsenet
  • fremme af uddannelsesudveksling samt af forskningsaktiviteter og opsøgende aktiviteter i samarbejde med den regionale befolkning.

Fattigdomslempelse og forbedring af levestandarden tildeles førsteprioritet i forbindelse med den bilaterale bistand. Den bilaterale bistand indgår i årtusindudviklingsmålene (MDG) [EN].

En stor del af regionens befolkning lider under fattigdom og forskellene i den socioøkonomiske udvikling forstærker den manglende stabilitet, usikkerheden og ekstremismen i disse lande. Målsætningen fokuserer på regional udvikling og udvikling af lokalsamfund samt på støtte til udvikling af landområder og reformer i socialsektoren.

Den næste bistandsprioritet for denne periode fokuserer på fremme af god forvaltningspraksis og økonomiske reformer. Kommissionen lægger vægt på fremme af god forvaltning af civilsamfundet, dialog mellem arbejdsmarkedets parter, demokratiseringsprocesser, men også af reformer for en bedre regulering af markeder og handel. Støtten til politiske og administrative reformer samt reformer af retssystemet vil kunne sikre stabiliteten i Centralasien. Der udarbejdes landespecifikke programmer, der tager hensyn til nationale politikker og særlige situationer.

EU-bistanden baseres på en række instrumenter og foranstaltninger, såsom finansieringsinstrumentet til udviklingssamarbejde (DCI), herunder de 5 tematiske programmer, instrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder, instrumentet for nuklear sikkerhed, stabilitetsinstrumentet og ordningen for humanitær bistand.

Gennemførelsesbestemmelser

Finansieringen af det vejledende geopolitiske program for Centralasien for perioden 2007-2010 andrager 314 mio. EUR, hvoraf 94,2 mio. EUR bliver afsat til fremme af det regionale samarbejde med Centralasien og 219,8 mio. EUR til de øvrige prioriteter. I juni 2008 kontrollerer Det Europæiske Råd de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af strategien.

Det vejledende program 2007-2010 fastlægger de forventede resultater af Fællesskabets bistand, for de forskellige ovenstående prioriteringer. De regionale programmer fokuserer således på forbedret forvaltning af energi og infrastrukturer, øget trafikstrøm (kvantitet og kvalitet), harmonisering af sø-, jernbane- og vejtransport, øget miljøbevidsthed og civilsamfundets medvirken inden for dette område, forbedret effektivitet og sikkerhed ved grænserne, harmonisering af procedurer, udvidelse og modernisering af lokale og regionale infrastrukturer, forbedret adgang for befolkningen til tjenester samt tilpasning af lovgivning og praksis til internationale normer, bl.a. inden for menneskerettigheder.

Ved udarbejdelsen af programmerne fastlægges præstationsindikatorer med henblik på resultatmåling (fremskridt inden for menneskerettigheder og de andre førnævnte områder, foranstaltningernes relevans, statistikker over fattigdomssituationen, navnlig årtusindudviklingsmålene, gennemførelsesrapporter, osv.).

Seneste ajourføring: 12.06.2008

Top