Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi for den østlige region 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategi for den østlige region 2007-2013

I strategidokumentet for den østlige region kortlægges de tværgående udfordringer, der kan give et modspil til gennem nye eller supplerende foranstaltninger og ordninger fra Den Europæiske Unions side. Der er tale om følgende lande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine og Rusland.

DOKUMENT

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument – Program for den østlige region – Strategidokument for 2007-2013 (EN).

RESUMÉ

I dokumentet om en regional strategi (DRS) defineres mål og prioriteter for et regionalt samarbejde på grundlag af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) for 2007-2013. Således kompletterer det landestrategidokumenterne (LS) (EN) for hvert land i regionen (Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine og Rusland).

DRS bidrager til at nå målene i den europæiske naboskabs- og partnerskabspolitik (ENP) (EN) sammen med partnerlandene samt de fire fælles rum (EN) med Rusland ud over de bilaterale forbindelser mellem Den Europæiske Union (EU) og disse lande. I denne forbindelse vedrører det regionale samarbejde de udfordringer, som er af fælles interesse for alle landene, og som er grænseoverskridende.

Derudover kan denne regionale støtte begrundes med merværdi eller behovet for en fælles indsats for at løse grænseoverskridende problemer. Partnerlandenes vilje til at samarbejde på et regionalt grundlag og at antage dette samarbejde er således afgørende.

Det regionale samarbejde i bestemte sektorer vil ligeledes understøtte den gradvise økonomiske og reguleringsmæssige integration med EU.

Partnerlandenes fælles udfordringer

Det østlige område omfatter lande, der ganske vist har en fælles historie, men som samtidig følger deres egen overgangsproces. Disse lande står over for nogenlunde ensartede politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

Det vejledende program (VP) for 2007-2010 (pdf) (EN) dækker et fast antal prioriteter, der er fastlagt efter høring af partnerlandene. De er udvalgt på grund af strategisk betydning, komparativ fordel og indbyrdes komplementaritet på regionalt plan samt deres sammenhæng med EU's politik på disse områder.

Transport og energi, og især nettene i disse sektorer, er af afgørende vigtighed, da landene i regionen både er producent- og transitlande. Støtten er baseret på tidligere erfaringer med programmerne TRACECA (EN) og INOGATE (EN). Den omfatter:

 • transportsikkerhed, især gradvis tilnærmelse til EU's standarder og udvikling af bæredygtig transport
 • en sammensat og sikker energiforsyning samt fremme af fornyelige energikilder
 • udvikling af forbindelser og netværk mellem EU og dets nabolande, især med henblik på at styrke handelsforbindelserne.

Beskyttelse af miljø og skove samt bekæmpelse af klimaændringer står central i det vejledende program. Der vil blive lagt særlig vægt på luft- og vandkvalitet, affaldshåndtering, beskyttelse af naturen og jordbunden samt forurening af Østersøen, Barentshavet, det Kaspiske hav og Sortehavet. Det er nødvendigt med øget bevidsthed og deltagelse fra civilsamfundets og den private sektors side for at understøtte de skridt, der er taget på dette område.

Grænse- og migrationskontrol, bekæmpelse af organiseret grænseoverskridende kriminalitet og told på regionalt plan gør det muligt at opnå stordriftsfordele, da de er grænseoverskridende. EU støtter især foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel, korruption og terrorisme, både nationalt og internationalt.

Desuden vil aktiviteter mellem samfundene samt oplysnings- og støtteaktiviteter blive understøttet af bistand, der har til formål at fremme samarbejdet mellem civilsamfundet og EU's partnerlande.

Endelig udgør landminer, eksplosivt krigsaffald og mindre håndvåben en alvorlig trussel mod både civilbefolkningen og miljøet. I kølvandet på tidligere eller fastfrosne konflikter står mange lande med landminer og andet krigsaffald. Derudover er støttet bistand og tydelige handlingsstrategier nødvendige på dette område.

Instrumenter og midler

Disse prioriteter understøttes af forskellige instrumenter og foranstaltninger. ENPI er det vigtigste instrument, som omfatter:

 • nationale bevillinger, som er koncentreret om modtagerlandenes strategiske prioriteter
 • det grænseoverskridende samarbejde (GOS) samt naboskabs- og partnerskabsprogrammerne (NPP), som har til formål at fremme samarbejdet på tværs af grænserne mellem partnerlandene, EU, kandidatlande og mulige kandidatlande
 • det interregionale program med aktiviteter, der vil blive konsekvent gennemført i alle nabolandene (TAIEX) (EN), Tempus (EN), SIGMA (EN) m.v.)
 • temaprogrammer, der indgår i rammen af nye instrumenter, f.eks. demokrati og menneskerettigheder, migration og asyl, ikke-statslige parter og lokale myndigheder, miljø og brug af naturressourcer og endda energi.

Derudover er der mulighed for at bruge følgende instrumenter:

Samtidig vil der blive brugt støttede lån til fremme af investeringer fra forskellige internationale finansieringsinstitutters side inden for miljø, energi og transport.

Kontekst

I overensstemmelse med sine udenrigspolitiske mål fremmer EU velstand, solidaritet, sikkerhed og bæredygtig udvikling i hele verden samt demokrati og menneskerettigheder. Den ENP, der blev lanceret i kølvandet på femte udvidelse, følger disse mål, samtidig med at der sørges for et godt forhold mellem EU og dets nabolande. Med dette formål for øje støtter ENPI, som er finansieringsinstrumentet bag ENP i perioden 2007-2013, partnerlandene i ENP samt Rusland ved, at det regionale og grænseoverskridende aspekt integreres, og der følges op på de mål, der er kortlagt i det forudgående Tacis-program.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 3. december 2008 – Østpartnerskabet [KOM(2008) 823 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen fremsætter forslag til et større engagement mellem EU og nabolandene mod øst. Det regionale partnerskab skal føre til indgåelse af associeringsaftaler. Det skal bidrage til at fremskynde de økonomiske reformer, den politiske dialog og multilaterale aftaler, særligt i kraft af et omfattende program for institutionsopbygning.

De bilaterale relationer styrkes i form af:

 • trinvis etablering af et frihandelsområde med EU, som gradvist suppleres med frihandelsaftaler indgået mellem partnerlandene,
 • samarbejde på energiområdet vedrørende den nuværende gensidige handelsmæssige afhængighed mellem EU og partnerlandene,
 • indførelse af ”mobilitets- og sikkerhedspagter", som varierer fra land til land, og som omhandler både en gradvis visumliberalisering samt en øget indsats for at standse illegal indvandring,
 • udvikling af økonomisk politik og socialpolitik på regionalt og lokalt plan og på tværs af lande.

Partnerskabet skal bygge på en ny multilateral fremgangsmåde. Partnerskabet etableres over fire tematiske platforme til udvikling af samarbejde og dialog på følgende områder:

 • demokrati, retsstaten, god regeringsførelse, stabilitet og territorial integritet,
 • økonomisk integration og harmonisering med EU’s politikker,
 • miljø,
 • sammenkobling af transport- og telekommunikationsnet,
 • energiforsyningssikkerhed, særligt i form af varslingssystemer samt diversificering i udbud og transitruter,
 • kultur og mellemfolkelig kontakt.

Ligeledes forudses specifikke initiativer gennemført vedrørende integreret grænseforvaltning, små og mellemstore virksomheder, vedvarende energi samt samarbejde om forebyggelse, beredskab og reaktion på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Kommissionen foreslår at hæve niveauet af støtten til østpartnerne via det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI). Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at øge deres direkte bidrag til naboskabsinvesteringsfaciliteten.

Dette nye østpartnerskabsinitiativ lanceres på ”Topmøde om østpartnerskabet” i foråret 2009.

Seneste ajourføring: 30.10.2009

Top