Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europæiske naboskabs- og partnerinstrument (ENPI) (2007 - 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det europæiske naboskabs- og partnerinstrument (ENPI) (2007 - 2013)

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) er finansieringsinstrumentet bag den europæiske naboskabspolitik (ENP). Det er beregnet til partnerlandene i ENP og Rusland og giver mulighed for medfinansiering til styrkelse af regeringsførelse samt økonomisk udvikling og social retfærdighed. ENPI støtter ligeledes grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde samt gradvis økonomisk integration af modtagerlandene i Den Europæiske Union (EU). Med denne forordning fastlægges grundprincipperne for ENPI, anvendelsesområde og bistandsprogrammering.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument.

RESUMÉ

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) har til formål at nå målene for den europæiske naboskabspolitik (ENP) (DE) (EN) (FR) ved at skabe et område med velstand og godt naboskab med partnerlandene i ENP og Rusland. ENPI er tillægsbistand til medfinansiering af partnerlandenes foranstaltninger i partnerskab med Kommissionen.

ENPI's anvendelsesområde

ENPI støtter især:

  • politiske reformer: oprettelse og tilpasning af institutionel og administrativ kapacitet, god regeringsførelse, retsstaten, overholdelse af menneskerettighederne, involvering af civilsamfundet, multikulturel dialog samt bekæmpelse af svig, korruption, organiseret kriminalitet og terror
  • økonomiske reformer: økonomisk udvikling, markedsøkonomi, øget samhandel og reguleringsmæssig tilnærmelse til EU på områder af fælles interesse med henblik på gradvis økonomisk integration med det indre marked
  • sociale reformer: integration, beskæftigelse, ligestilling, bekæmpelse af fattigdom
  • sektorsamarbejde, især i sektorer af fælles interesse miljø, bæredygtig udvikling, transport, telekommunikation, sundhed, fødevaresikkerhed, opdragelse og uddannelse, forskning og udvikling
  • regional og lokal udvikling samt regional integration (europæiske middelhavsregioner og Østeuropa) og underregional integration
  • Deltagelse i EU-programmer og –agenturer.

Derudover kan ENPI støtte missioner til valgobservation, overgangssituationer efter kriser og katastrofeberedskab.

Forvaltning og gennemførelse

Programmer, der gennemføres på stedet, skal overholde en nøje planlægning. Prioriteter og vejledende beløb fastsættes på forhånd i de flerårige programmeringsdokumenter for national, multinational og grænseoverskridende strategi (for hele perioden) og de flerårige vejledende programmer (principielt treårige). På dette grundlag vedtages der årlige handlingsprogrammer og fælles programmer for grænseoverskridende samarbejde, principielt årlige programmer, som indeholder detaljer, gennemførelsesforanstaltninger, beløb og en tidsplan. Sidstnævnte udgør grundlaget for programmer, der gennemføres på stedet, dvs.:

  • nationale og multinationale programmer, som vedrører hvert enkelt partnerland, regional og underregionalt samarbejde. Partnerskabets art bestemmes af landets eller regionens kendetegn, målsætningen for partnerskabet og de skete fremskridt
  • de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer om samarbejde mellem partnere og medlemsstater med fælles land- eller søgrænser. Grænseoverskridende samarbejdsprogrammer fremlægges i fælles operationelle programmer (FOP) af partnerlandene, vedtages efterfølgende af Kommissionen og administreres af en fælles myndighed, der principielt skal have sæde i en medlemsstat.

Imidlertid kan det i de multinationale programmer ligeledes fastlægges et samarbejde mellem medlemsstater og partnerlande i spørgsmål af fælles interesse og uden geografiske begrænsninger. Derudover kan tredjelande og –territorier, der har fordel af et eksternt støtteinstrument, deltage i globale, regionale eller grænseoverskridende programmer.

ENPI's budget for 2007-2013 udgør 11 181 mio. EUR, hvoraf 95 % vedrører nationale og multinationale programmer, mens 5 % vedrører grænseoverskridende samarbejdsprogrammer.

Foranstaltninger, der støttes af ENPI, handler overvejende om gennemførelse af programmer og projekter, teknisk bistand og administrativt samarbejde samt udsendelse af eksperter. Der kan være tale om støtteforanstaltninger til gennemførelse af forordningen.

ENPI kan ligeledes bruges til finansiering af investeringer og mikroprojekter. Det kan give støtte til budgetter, der administreres gennemsigtigt, pålideligt og effektivt og til gennemførelse af sektorpolitik og makroøkonomisk politik. Det kan støtte partnerlandenes deltagelse i finansiering ved internationale finansieringsinstitutter (IFI) eller regionale udviklingsbanker. Skatteforanstaltninger falder imidlertid uden for anvendelsesområdet.

ENPI kan også bidrage til midler, som er stillet til rådighed af Fællesskabet, medlemsstater og finansielle formidlere som Den Europæiske Investeringsbank (EIB), internationale og regionale organisationer og andre bidragydere.

Initiativerne kan samfinansieres af EU og andre bidragydere, og de kan finansieres af EU og gennemføres af en international organisation.

Rådet kan imidlertid beslutte at suspendere bistanden i tilfælde af manglende overholdelse af de værdier, som ligger til grund for EU's forbindelser med dets partnere.

Følgende organer er berettigede til finansiering: partnerlandenes decentraliserede institutioner og enheder, blandede organisationer, internationale og regionale organisationer, IFI, europæiske institutioner og agenturer i et vist omfang og ikke-statslige deltagere.

Der er også fastlagt regler for deltagelse indkøbs- eller tilskudsaftaler med adgang for fysiske eller juridiske personer fra et partnerland eller en medlemsstat, et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), et land, der drager fordel af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) med traditionelle forbindelser til partnerlandene eller gensidig adgang til deres eksterne bistand. Internationale organisationer kan ligeledes deltage.

Gennemførelsen af ENPI skal sikre støtteeffektiviteten, sammenhæng og sammenlignelighed med EU's politikker og eksterne bistand og med de fastlagte mål og de internationale forpligtelser. Samtidig skal beskyttelsen af fællesskabets finansielle interesser, som kontrolleres af Kommissionen og Revisionsretten, sikres.

Administrationen sikres principielt af Kommissionen med bistand fra et udvalg, men den kan decentraliseres. Kommissionen vurderer gennemførelsen jævnligt. Senest den 31. december 2010 aflægger den beretning om forordningens tre første år og foreslår om nødvendigt ændringer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1638/2006 [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/2004/0219]

29.11.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 310 af 9.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelse af ENPI

Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2007 af 9. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser for programmer for grænseoverskridende samarbejde, der finansieres under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument [Den Europæiske Unions tidende L 210 af 10.8.2007].

Nationale, regionale og grænseoverskridende strategidokumenter (EN) (ES) (FR).

Den europæiske naboskabspolitik

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 4. december 2006 om styrkelse af EU's naboskabspolitik [KOM(2006) 726 endelig– ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne forordning fremlægger Kommissionen ikke kun en status for ENP, men også metoder til en styrkelse af programmet. ENP har således et potentiale, der bør udnyttes yderligere. Finansielt set bør oprettelsen af "regeringsførelsesfaciliteten" til støtte af reformprocessen på grundlag af handlingsplanerne og Naboskabsinvesteringsfonden (NIF), der støtter IFI-lån i partnerlandene, medvirke til målet om støtteeffektivitet.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 4. december 2006 om en generel strategi for at sætte naboskabspartnerlande i stand til at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer [KOM(2006) 724 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 08.10.2007

Top