Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA): Rusland, Østeuropa, Sydkaukasus og Centralasien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA): Rusland, Østeuropa, Sydkaukasus og Centralasien

Den Europæiske Union (EU) har indgået ti partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA) med Rusland, landene i Østeuropa, Sydkaukasus og Centralasien. Målet med disse aftaler er at udbygge deres demokrati og udvikle deres økonomi vha. et samarbejde inden for mange forskellige områder gennem politisk dialog. Der oprettes et samarbejdsråd for at overvåge implementeringen af aftalerne.

DOKUMENTER

Rådets og Kommissionens afgørelse 99/602/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 99/614/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 99/515/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 99/490/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 99/491/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 98/401/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 97/800/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 98/149/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 99/593/EF, EKSF, Euratom, afgørelse 2009/989/EF, EKSF, Euratom om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien, Republikken Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Kasakhstan, den Kirgisiske Republik, Republikken Moldova, den Russiske Føderation, Ukraine, Republikken Usbekistan og Republikken Tadsjikistan.

RESUMÉ

Siden slutningen af 1990'erne har den Europæiske Union (EU) indgået ti lignende partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA) med: Rusland og de nye uafhængige stater i Østeuropa, Sydkaukasus og Centralasien: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Ukraine, Usbekistan og Tadsjikistan.

Målsætningerne med disse partnerskaber er at:

 • levere de passende rammer for politisk dialog
 • støtte disse landes indsats for styrkelsen af deres demokrati og udvikle deres økonomi
 • ledsage dem ved deres overgang til markedsøkonomi
 • fremme udveksling og investering.

En af partnerskabernes målsætninger er også skabe grundlaget for samarbejde inden for lovgivning, økonomi, samfund, civil videnskab, teknologi og kulturelt samarbejde. For Rusland skaber aftalen også de nødvendige betingelser for oprettelsen af en fremtidig frihandelszone.

Fælles målsætninger med PSA

De generelle principper omhandler respekt for demokratiet, principper for international lovgivning, samt menneskerettigheder. Markedsøkonomien er ligeledes en af målsætningerne i alle aftalerne.

Aftalerne skal skabe en bilateral politisk dialog mellem EU og de forskellige lande. Det er meningen at de skal fremme sammenløbende stillinger til internationale spørgsmål af gensidig interesse, samarbejde om stabilitet, sikkerhed, respekt for demokrati og menneskerettigheder. Dialogen kommer til at foregå på det ministerielle plan i samarbejdsrådet og på det parlamentariske plan i parlamentsudvalget, samt på det høje embedsmandsplan. De diplomatiske kanaler og ekspertmøderne vil ligeledes blive anvendt i rammerne om denne politiske dialog.

Hvad angår udveksling af varer, vil EU og de ti nævnte lande enes gensidigt om behandlingen af den mest begunstigede nation. De kommer ligeledes til at sørge for transitfrihed for varer gennem deres territorium. Hvad angår varer af midlertidigt ophold, skal hver part bevillige den anden undtagelse fra toldafgifter ved import. Der må ikke eksistere begrænsninger på den importerede mængde mellem parterne, og varerne skal udveksles til markedspris. I tilfælde af skade eller risiko på grund af import skal Samarbejdsrådet forsøge at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter. Hvad angår nogle af landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), så påvirkes visse tekstilprodukter og nukleare materialer ikke af disse bestemmelser. For kul og stål gælder AVS-bestemmelserne dog.

Blandt bestemmelserne om handel og investering findes nogle betingelser, der omhandler beskæftigelse, oprettelse og drift af virksomheder, grænseoverskridende tjenesteydelser, løbende betalinger og kapital. Hvad angår beskæftigelse, forpligter parterne sig til at forhindre diskrimination af enhver borger fra en af parterne, som måtte være ansat i en anden. For Rusland er der beskrevet nogle initiativer for koordinering af den sociale sikring.

For virksomheder foreskriver aftalerne at:

 • oprettelse af virksomheder på EU's område ikke må foregå under mindre gunstige forhold end i andre tredjelande
 • driften af virksomheder ikke må behandles mindre gunstigt end virksomheder inden for EU
 • driften af filialer skal foregå under samme forhold som filialer i tredjelande
 • for europæiske selskaber, der etablerer sig i en NUS (ny uafhængige stater i den forhenværende Sovjetunion), må driftsbetingelserne ikke være mindre gunstige end for de bedst behandlede virksomheder, både for nationale virksomheder og for virksomheder i tredjelande.

Disse betingelser gælder ikke for luftfart, flodtransport og skibsfart. For Rusland gælder de ligeledes for visse bank- og forsikringsydelser som nævnt i bilag 6 i sin PSA.

Hvad angår grænseoverskridende tjenesteydelser forpligter parterne sig til at tage de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt på en progressiv måde. For Rusland kan visse sektorer, der er opregnet i bilagene, reguleres på nationalt plan. Hvad angår international søfart, skal parterne på en effektiv måde anvende princippet om fri adgang til markedet og trafikken på et kommercielt grundlag.

Hvad angår løbende betalinger og kapital, forpligter parterne med disse aftaler til at autorisere alle løbende betalinger i forbindelse med vare-, tjeneste- og personbevægelser. Den fri bevægelse af kapital skal ligeledes sikres, når det drejer sig om direkte investering, samt afvikling eller hjemtagelse af investeringsprodukterne og afkast heraf.

Alle aftalerne, med undtagelse af aftalen for Republikken Moldova, indeholder ligeledes et kapitel, der omhandler beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendom, samt samarbejde omkring lovgivning.

Hvad angår økonomisk samarbejde, er områder ens i størstedelen af PSA. De koncentrerer sig om: Social og økonomisk udvikling, udvikling af menneskelige ressourcer, støtte af virksomheder (særligt privatisering, investering og udvikling af finansielle tjenesteydelser), landbrug og fødevaresektoren, energi og transport, turisme, miljøbeskyttelse, regionalt samarbejde og monetær politik. Målet med dette økonomiske samarbejde er at bidrage til reform, økonomiske genoprettelse og bæredygtig udvikling af NUS. De økonomiske og sociale reformer samt omstrukturering af de økonomiske og kommercielle systemer fremmes.

Konkrete målsætninger med PSA

De andre samarbejdsområder, der opregnes i aftalerne, er:

 • samarbejde angående demokrati og menneskerettigheder (kun Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Usbekistan og Tadsjikistan)
 • samarbejde, der skal forhindre ulovlige aktiviteter og ulovlig indvandring. Initiativer angående hvidvaskning af penge, bekæmpelse af narkotika og ulovlig indvandring (med undtagelse Kasakhstan, den Kirgisiske Republik, Ukraine og Moldova)
 • kulturelt samarbejde
 • finansielt samarbejde vedrørende teknisk bistand.

Institutionelle bestemmelser

Aftalerne skal iværksætte et Samarbejdsråd, som er ansvarligt for implementeringen af aftalerne. Rådet skal mødes en gang om året på ministerielt plan. Rådet støttes af et parlamentarisk samarbejdsudvalg.

Aftalerne indgås for en indledende periode på ti år, men opretholdes automatisk hvert år efter denne periode, medmindre en af parterne modsætter sig.

Til hver aftale hører der en integrerende del, bestående af en række bilag og en protokol om gensidig hjælp blandt myndighederne i toldanliggender.

Naboskabspolitik

Fra 2003 har EU iværksat den europæiske naboskabspolitik (ENP) (DE) (EN) (FR) for at undgå, at der opstår nye skillelinjer mellem EU og dens naboer efter udvidelsen i 2004. ENP's formål er at fremme skabelsen af tætte relationer mellem EU og dens partnere med henblik på at skabe et område med stabilitet, velstand og sikkerhed. Sammen med partnerlandene i Middelhavsområdet udgør landene i Østeuropa og Sydkaukasus, nemlig Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine, grundpillen af partnerlandene i ENP. I den sammenhæng danner PSA rammen om iværksættelsen af ENP med hvert partnerland i Østeuropa og Sydkaukasus.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 1999/602/EF, EKSF, Euratom, af 31. maj 1999, Republikken Armenien

1.7.1999

-

EUT L 239 af 9.9.1999

Afgørelse 99/614/EF, EKSF, Euratom, af 31. maj 1999, Republikken Aserbajdsjan

1.7.1999

-

EUT L 246 af 17.9.1999

Afgørelse 99/515/EF, EKSF, Euratom, af 31. maj 1999, Georgien

1.7.1999

-

EUT L 205 af 4.8.1999

Afgørelse 1999/490/EF, EKSF, Eruratom, af 12. maj 1999, Republikken Kasakhstan

1.7.1999

-

EUT L 196 af 28.7.1999

Afgørelse 1999/491/EF, EKSF, Euratom, af 12. maj 1999, Den Kirgisiske Republik

1.7.1999

-

EUT L 196 af 28.7.1999

Afgørelse 98/401/EF, EKSF, Euratom, af 28. maj 1998, Republikken Moldova

1.7.1998

-

EUT L 181 af 24.6.1998

Afgørelse 97/800/EF, EKSF, Euratom, af 30. oktober 1997, Den Russiske Føderation

1.12.1997

-

EUT L 327 af 28.11.1997

Afgørelse 98/149/EF, EKSF, Euratom, af 26. januar 1998, Ukraine

1.3.1998

-

EUT L 49 af 19.2.1998

Afgørelse 1999/593/EF, EKSF, Euratom, af 31. maj 1999, Republikken Usbekistan

1.7.1999

-

EUT L 229 af 31.8.1999

Afgørelse 2009/989/EF, Euratom, af 29. januar 2009, Tadsjikistan

1.1.2010

-

EUT L 350 af 29.12.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Alle de aftaler, der er indgået mellem EU og landene i Østeuropa, Sydkaukasus, Centralasien og Rusland findes i databasen over Europa-Kommissionens traktater (EN).

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side om handel og handelsanliggender [KOM(2009) 287 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

TIDLIGERE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 10. oktober 1995, med titlen "EU's forbindelser med de nye uafhængige stater i Centralasien" [KOM(1995) 206 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "Udsigterne for videnskabeligt og teknologisk samarbejde med de nye uafhængige stater (NUS) [KOM(1995) 190 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 29.09.2010

Top