Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den regionale strategi for Asien 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den regionale strategi for Asien 2007-2013

Det regionale strategidokument for Asien opstiller en række prioriteter for samarbejdet mellem EU og Asien i perioden 2007-2013, herunder fremme af regionalt samarbejde og integration, samarbejde på basis af politik og knowhow inden for miljø, uddannelse og sundhed samt støtte til de hjemstedsfordrevne i Asien. Ved hjælp af strategien vil det blive muligt af fokusere støtten på en række prioriterede indsatsområder, idet de nærmere gennemførelsesbestemmelser fastsættes i det vejledende regionale program for perioden 2007-2013.

DOKUMENT

Europa-Kommissionen – Det regionale strategidokument for Asien 2007-2013.

RESUMÉ

Det regionale strategidokument opstiller en række mål og prioriteter for samarbejdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Asien for perioden 2007-2013. Asien består af landene Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Nordkorea, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand og Vietnam.

De asiatiske udfordringer

På det politiske plan er Asien præget af de mange forskellige regeringssystemer og af de to nye vækstøkonomier, Kina og Indien. Asien må løfte en lang række udfordringer i spørgsmål som sikkerhed, spredning af kernevåben, demokratisering, respekten for menneskerettigheder, ledighed, sundhed og arbejdsnormer. Desuden bør der findes en løsning på de vanskelige situationer i Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka og Nepal, på problemerne affødt af de store strømme af flygtninge og migranter og de hyppige naturkatastrofer, og der bør gøres en indsats for at beskytte miljøet.

I de sidste tyve år har Asien oplevet en kraftig økonomisk vækst takket være en større åbning udadtil og en række vigtige økonomiske reformer. Asien er nu EU's vigtigste handelspartner, og de fleste asiatiske lande er medlem af Verdenshandelsorganisationen (OMC). De har et veludviklet civilsamfund, og erhvervslivet bliver mere og mere dynamisk. Men på trods af disse fremskridt har den positive udvikling i de sociale og økonomiske indikatorer ført til en skæv indkomstfordeling med aftagende jobskabelse i flere lande. Fordelene ved den økonomiske vækst er ulige fordelt, og udviklingen er fortsat hæmmet af svage institutioner, mange naturkatastrofer og dårlig infrastruktur.

Den sociale beskyttelse er ringe i Asien. Børnearbejde, kvindernes situation og fattigdommen udgør fortsat et stort problem, ligesom problemerne med moderdødelighed, underernæring hos børn, krænkelser af menneskerettighederne, social beskyttelse, stigningen i smitsomme sygdomme, sundhedstrusler, kønsrelaterede skævheder og anden diskrimination. Mens Sydasien har gjort fremskridt mod millenniumudviklingsmålene (OMD), har udviklingen i Østasien været langsommere.

Asien er præget af stor geografisk diversitet. Men miljøet lider under det demografiske pres, den hurtige økonomiske vækst, industrialiseringen, utilstrækkelig lovgivning, få investeringer og dårligt overholdte beskyttelsesforanstaltninger, og naturressourcerne udnyttes derfor ikke bæredygtigt. Den geologiske og klimatiske ustabilitet risikerer desuden at bliver yderligere forværret af klimaændringerne.

Prioriterede indsatsområder for den regionale strategi 2007-2013

Strategiens første prioritet er at fremme regionalt samarbejde og integration. Med sigte herpå støtter EU arbejdet og dialogen med Asien-Europa-mødet (ASEM), Asien-Europa-fonden (ASEF), TEIN-nettet (Trans Eurasia Information Network), Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC), Det Sydasiatiske Frihandelsområde (AFTA) og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN).

Den anden prioritet er at udvikle et samarbejdepå basis af politik og knowhow inden for miljø, uddannelse og sundhed. Formålet er at fremme bæredygtigt forbrug og produktion, udveksling af miljøvarer og -tjenester samt at støtte retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Der lægges også vægt på at fremme kønnenes ligestilling, de demokratiske værdier, retsstatsprincippet, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder. EU støtter desuden regionen med forvaltningen af aviær influenza og de nye og højpatogene sygdomme, og det er hensigten at oprette et sanitært samarbejde på tværs af grænserne.

Strategiens tredje prioritet er at støtte hjemstedsfordrevne i Asien til at vende tilbage og genetablere sig i deres hjemland eller i et tredjeland. Denne støtte skal skabe forbindelse mellem bistand, reintegration og udvikling og søge at slå bro over kløften mellem nødhjælp til flygtninge og mere langsigtet bistand. Disse aktiviteter udføres i samarbejde med ECHO og under hensyntagen til de tiltag, der iværksættes inden for rammerne af de forskellige landeprogrammer. Der vil således gradvis opstå partnerskaber og udviklingskapaciteter på lokalt plan.

Visse tværgående temaer bliver behandlet på regionalt plan eller integreret i samtlige programmer (menneskerettigheder, demokrati, regeringsførelse osv.).

Gennemførelse

For 2007-2013 er budgettet for Asien 5,178 mia. EUR, hvoraf 81 % er bestemt til udviklingshjælp, 16 % til regionalstøtte og 3 % er afsat til reserve. Det nuværende regionale strategidokument omfatter et flerårigt vejledende regionalt program, som programmerer støtten på grundlag af de aktioner, der er udpeget til gennemførelse af prioriteterne i det regionale strategidokument. Det første vejledende flerårige program omfatter perioden 2007-2010 (400 mio. EUR). Et andet program vil blive fastsat for perioden 2011-2013 (375 mio. EUR). Det regionale strategidokument supplerer de nationale strategidokumenter for hvert enkelt land i Asien, samt det regionale strategidokument for Centralasien. Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet (ICD) er den vigtigste ramme for finansieringen af støtte i henhold til det nuværende regionale strategidokument.

Aktiviteterne omfatter: programmer, kontakter, møder, pr-aktiviteter, dialoger, udveksling af god praksis, ekspertmøder, regionalt og tresidet samarbejde, seminarer, konferencer, workshops, forskning, parvist samarbejde, møder, undersøgelser, uddannelse, studierejser, udvekslingsprogrammer mellem universiteter samt harmonisering af standarder og lovgivning. Andre aktiviteter vil blive fastsat i identifikationsfaserne.

Der vil blive opstillet resultatsindikatorer til måling af aktiviteternes virkning, som vil fastsætte: målet med interventionen, de forventede resultater og fordele for målgruppen, de direkte virkninger, samt aktiviteter, der bør gennemføres for at realisere de fastsatte mål. Resultatet af aktiviteterne vil blive målt kvalitativt og kvantitativt ved disse indikatorer men også ved hjælp af kontrolkriterier og andre gennemførelsesmekanismer. Gennemførelsen af alle programmer vil blive nøje overvåget og kontrolleret. Der vil blive foretaget en midtvejskontrol af hele programmet i 2009.

Kontekst

Samarbejdet mellem de to regioner er led i Kommissionens meddelelse om Europa og Asien og i den europæiske konsensus om udvikling , som har udryddelse af fattigdommen som sit vigtigste mål. Det nuværende regionale strategidokument sikrer således, at der er kontinuitet med prioriteter, resultater og erfaringer fra det forrige strategidokument for 2005-2006.

03.03.2015

Top