Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regional strategi for Mercosur 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regional strategi for Mercosur 2007-2013

Det regionale strategidokument for Mercosur fastlægger prioriteterne for samarbejdet mellem Den Europæiske Union og regionen for 2007-2013, dvs. styrkelse af Mercosur, iværksættelse af den fremtidige associeringsaftale mellem de to partnere og civilsamfundets deltagelse i integrationsprocessen, herunder gensidigt kendskab og gennemsigtighed. Der gives også mulighed for målretning af bistanden til besluttede initiativer, så målsætningerne kan opfyldes efter fastlæggelse af iværksættelsesmetoderne i det vejledende program for 2007-2013.

RETSAKT

Europa-Kommissionen – Regionalt strategidokument 2007-2013 for Mercosur (DE) (EN) (ES) (FR).

RESUMÉ

Det regionale strategidokument (RSD) definerer målsætninger og prioriteter for samarbejdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Mercosur i perioden 2007-2013. Det har til formål at styrke dette og samtidig bidrage med en regional dimension til samarbejdet mellem EU og hver enkelt medlemsstat af Mercosur, der indgår i de nationale strategidokumenter (NSD), dvs. Argentina, Brasilien, Paraguay, Venezuela og Uruguay.

Mercosurs udfordringer

Mercosur får en stadig stærkere politisk dimension, som fremmer den regionale integration og ledernes vilje til at kæde den sammen med vækst, social retfærdighed og menneskers værdighed. Mercosur har gjort betydelige fremskridt på trods af ufuldendt integration, handelstvister og uligheder mellem medlemsstaterne. Regionen får mere betydning internationalt ved at associere sig med andre lande i Sydamerika. Målet er nu at gøre regionen og dens medlemmer til globale medspillere i første række på linje med Kina, Indien og Rusland.

Desuden er Mercosur verdens fjerdestørste økonomiske enhed, men Brasilien tegner sig dog for en fjerdedel af dets BNP. Økonomierne i regionen er kommet sig oven på finanskriserne, især på grund af bedre konkurrenceevne, handelsfordele, stigende råvarepriser på verdensplan, eksport og et bedre økonomisk klima. Budgetsituationen er blevet forbedret under kriseårene, så inflationspresset kunne lettes. På trods af de store fremskridt er Mercosur-landene stadig følsomme over for udsving i internationale priser, rentesatser samt verdenskonjunkturen og deres høje gældskvote. De bør gå videre på områderne i forbindelse med strukturreform, budgetkonsolidering samt reduktion af fattigdom og indkomstulighed.

Mellem 2002 og 2005 udgjorde den mellemregionale handel inden for Mercosur 15 % af den samlede handel. Det er kun den brasilianske økonomi, der er rettet mod verdensmarkedet, mens Argentina, Uruguay og Paraguay er mere afhængige af deres partnere i Mercosur. I det samme tidsrum tegnede verdenshandelen sig kun for 1,05 % af den samlede handel. Under Brasiliens lederskab prøver Mercosur imidlertid at diversificere sine handelsstrømme for at øge den regionale handel, især ved underskrivelse af frihandelsaftalen mellem Mercosur og Andes-landene. Endelig gælder det, at NAFTA og EU stadig står for størstedelen af handelen i regionen.

Samfundsmæssigt er der sket betydelige fremskridt, især inden for sundhed samt læse- og skrivefærdighed. Befolkningstilvæksten i regionen ligger på omkring 1,1 % med store forskelle mellem de enkelte lande. Med den økonomiske vækst bør der især gøres bestræbelser på at øge indtægterne og mindske fattigdommen, der med den stigende ledighed og marginalisering blev ramt af recessionen fra 1999 til 2002.

Miljømæssigt er de varierede og frodige økosystemer i regionen kommet i farezonen. Initiativerne til beskyttelse af miljø, biodiversitet og økosystemer skal styrkes, og de skal have bæredygtig udvikling som formål.

Prioriterede områder for den regionale strategi 2007-2013

Den første prioritet er at styrke institutionaliseringen af Mercosur, som især vil gøre det muligt at løse op for forsinkelserne med at indføre og gennemføre dets lovgivning i medlemsstaterne. Erfaringerne og bistanden fra EU til fordel for projekter med institutionsudvikling i Parlamentet, den faste appeldomstol samt Mercosurs organisationssekretariat kan understøtte den institutionelle effektivitet.

Styrkelse af Mercosur og iværksættelse af en associeringsaftale mellem EU og Mercosur i fremtiden er den anden prioritet i strategien. Der er behov for dybere handelsmæssige og økonomiske forbindelser og færdiggørelse af toldunionen, hvis der skal kunne gennemføres et integreret regionalt marked, og hvis Mercosurs organisation skal styrkes.

Hvad angår iværksættelse af en fremtidig associeringsaftale, er hensigten igen at gå i gang med den regionale integration og gøre det lettere at føre aftalen ud i livet, især inden for handel (lettelser for handel og told, godtagelse af internationale normer m.v.). Handelsaspekterne og handelsbistanden behandles på Mercosur-plan inden for dette RSD i overensstemmelse med integrationsplanerne her, og ikke blandt medlemsstaterne, selv om der tages hensyn til deres særlige situation. Initiativerne vedrører lettelse af markedsintegrationen og produktion, fødevaresikkerhed og -sundhed, hvilket omfatter skabelsen af et fytosanitært område, samt miljøbeskyttelse.

Tredje prioritet handler om konsolidering og styrkelse af civilsamfundets deltagelse, viden om den regionale integrationsproces, gensidig forståelse og indsigt. Den regionale integration skal støttes af civilsamfundet, så der på ny kan gennemføres integration, der er legitimeret. Samtidig skal EU gøres mere synligt, så det i højere grad bliver kendt som en politisk aktør og model for integration ud over de rent handelsmæssige aspekter. Med dette formål for øje fokuserer aktionerne især på oprettelse af ti EU/Mercosur-studiecentre, iværksættelse af en driftsplan for uddannelse for 2006-2010, filmbranchen og den audiovisuelle sektor samt iværksættelse af seminarer til fremme af erfaringsudveksling.

Metode

Dette RSD omfatter et regionalt vejledende program (RVP), som udgør bistandsprogrammeringsdokumentet på grundlag af de aktioner, der er kortlagt med henblik på at nå målene i RSD. Der fastlægges et RVP for 2007-2010 og yderligere et for 2011-2013. Således kompletterer RVP de forskellige NSD, der er fastlagt for Mercosur-landene samt RSD for Latinamerika [FR]. Finansieringen af disse to RVP beløber sig til 50 mio. EUR, hvoraf 10 mio. EUR tildeles finansieringen af projekter fra det forudgående RSD (2002-2006) til uddannelse og informationssamfundet og 40 mio. EUR tildeles institutionalisering (10 % af midlerne), til støtte af regionen og gennemførelse af associeringsaftalen mellem EU og Mercosur (70 % af midlerne) og civilsamfundets deltagelse i den regionale integrationsproces (20 % af midlerne). Dette RSD indgår i finansieringsinstrumentet til udviklingssamarbejde (FUS).

Følgende aktiviteter støttes: evalueringer, programmer, strategier, studier, træning, seminarer, konferencer, workshops, publikationer, statistikker, uddannelse for personale og tjenestemænd, oprettelse af uddannelsesdiplomer og forskerpladser, fælles aktioner, dialog, forskning, underregionalt samarbejde og harmonisering af lovgivning og normer. Andre aktiviteter vil ligeledes blive fastlagt under kortlægningen.

For at kunne måle initiativernes og projekternes virkninger vil der blive fastlagt både resultater og resultatindikatorer. De indgåede partnerskaber, gennemførte aktiviteter, i fællesskab fastlagte politikker, kontroller af fødevarehygiejne, møder, konferencer og studier samt harmoniserede love og normer er alle indikatorer, der gør det muligt at vurdere effektiviteten.

Kontekst

Samarbejdet mellem EU og Mercosur styres af den interregionale rammeaftale om samarbejde mellem EU og Mercosur (esdeenfr) og indgår i mål, der skal opnås i henhold til topmødet i Rio (esdeenfr) og den videre udvikling samt det tættere partnerskab med Latinamerika. Dermed sikres kontinuitet i prioriteter, resultater og erfaringer fra det forudgående RSD for 2002-2006 (pdf) [EN].

See also

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EN) (ES) (FR).

Seneste ajourføring: 29.05.2008

Top