Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi og vejledende regionalt program for Euro-Middelhavspartnerskabet i 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategi og vejledende regionalt program for Euro-Middelhavspartnerskabet i 2007-2013

Det regionale strategidokument for Middelhavsområdet indeholder konkrete mål og handlingsplaner for samarbejdet mellem Den Europæiske Union (EU) og partnerlandene i Middelhavsområdet. Det regionale strategidokument og det vejledende regionale program for 2007-2013 omfatter de nærmere retningslinjer for denne indsats.

DOKUMENT

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) – Regionalt strategidokument (2007-2013) og vejledende regionalt program (2007-2013) for Euro-Middelhavspartnerskabet (DE) (EN) (FR).

RESUMÉ

Det regionale strategidokument fastlægger målene og prioriteterne for det regionale samarbejde på basis af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) for perioden 2007-2013. Hensigten er at realisere målsætningerne for den europæiske naboskabspolitik, der sigter mod at give Euro-Middelhavspartnerskabet (Barcelonaprocessen) en ekstra dimension for at øge nyttevirkningen af det ud over de bilaterale forbindelser.

Den politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige situation i Middelhavsområdet er forbundet med diverse udfordringer for regionen. Med det regionale samarbejde søger man at løse problemer, som er af fælles interesse for landene i regionen, navnlig af grænseoverskridende karakter. Det regionale strategidokument supplerer landestrategidokumenterne for Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien og Tunesien.

EU’s svarstrategi

EU søger at opretholde og styrke reformprocessen i partnerlandene i Middelhavsområdet. Det søger også at fremme dialogen gennem støtte af de nationale politiske institutioner ved samarbejde på basis af forskellige instrumenter.

Med sigte herpå er der i det vejledende regionale dokument opstillet en række prioriterede indsatsområder, som repræsenterer en merværdi ved den komparative fordel, som de kan bibringe i form af en styrkelse af Euro-Middelhavspartnerskabet.

Samarbejdet om retlige anliggender, sikkerhed og migration er af regional betydning og omfatter følgende tiltag:

 • tillidsskabende foranstaltninger i forbindelse med en første delopgave, som går ud på at fremme samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet, og en anden delopgave vedrørende et partnerskab for fred. Mere konkret tilstræbes det med det regionale strategidokument at støtte krisestyring og indførelse af en adfærdskodeks for bekæmpelse af terrorisme
 • en delopgave under overskriften "politi, retlige anliggender og migration" til at befæste resultaterne af de foregående programmer og til at intensivere samarbejdet om styring af migrationsstrømmene mellem oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. Det drejer sig mere præcist om at skabe kontakter, fremme uddannelsestiltag og bistand mellem de retshåndhævende tjenester
 • en delopgave under overskriften "politikanalyse", hvor hensigten er at udvikle nettet af udenrigspolitiske institutter i EU og Middelhavslandene (EN) (FR) og instituttet for økonomisk forskning.

Bæredygtig økonomisk udvikling er en prioritet i forbindelse med oprettelsen af frihandelsområdet mellem EU og Middelhavslandene i 2010. Prioriteten indebærer følgende:

 • fremme af reformer og investeringer for at tiltrække investorer
 • samarbejde om infrastrukturnet inden for transport og energi
 • oprettelse af et frihandelsområde og et område for regional økonomisk integration syd-syd og samtidig sikre økologisk bæredygtighed i regionen
 • et miljøprogram, som bl.a. behandler spørgsmålet om havforurening.

Social udvikling og kulturudvekslinger: her lægges vægten på mellemfolkelige kontakter og information af offentligheden gennem medierne om partnerskabet. Hovedelementerne er:

 • ligestilling og civilsamfundet for at stimulere aktivt medborgerskab, styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder og opmuntre til anerkendelse af kvindernes rolle
 • information og kommunikation til fremme af partnerskabet og den europæiske naboskabspolitik og forbedre samarbejdet mellem EU og de forskellige medier i regionen
 • Euromed-ungdomsprogrammet (EN) (FR) til at stimulere dialogen mellem unge mennesker på begge sider af Middelhavet, integration af unge og aktivt medborgerskab
 • dialogen mellem kulturer og kulturarven.

Partnerskabet med nabolandene åbner mulighed for en udvikling i retning af en betydelig grad af integration med EU, for at styrke handelsforbindelserne og intensivere samarbejdet om sikkerhed. Det er dog en forudsætning, at partnerlandene tilegner sig partnerskabet og viser vilje til at bidrage til, at det virker effektivt.

Nærmere vilkår

Det vejledende budget for perioden 2007-2010 beløber sig til 343,3 mio. EUR.

I det vejledende regionale program for perioden 2007-2013 præsenteres programmerne for hver prioritet. Her angives resultatindikatorerne til at vurdere virkningerne og de opnåede resultater såsom:

 • genskabelse af tilliden i samfundet og mellem samfund gennem en styrkelse af civilsamfundet og transnationale forbindelser
 • konsolidering af retslige netværk og Euromed-domstols- og politisamarbejdet
 • støtte til social integration af vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer
 • forøgelse af antallet af investeringsprojekter og jobskabelse på basis af et regionalt program for investeringsfremme
 • større integration af energimarkederne, sikker energiforsyning og udvikling af sammenkoblinger og vedvarende energikilder
 • bevidstgørelse af offentligheden om miljøbeskyttelse.

Kontekst

EU arbejder i overensstemmelse med sine udenrigspolitiske målsætninger for velfærd, solidaritet, sikkerhed og bæredygtig udvikling i verden samt for demokrati og respekt for menneskerettighederne. Den europæiske naboskabspolitik, som blev lanceret i 2003, har fortsat til formål at fremme gode naboskabsforbindelser. Det hertil knyttede finansielle instrument, ENPI, som gælder for perioden 2007-2013, hjælper partnerlandene ved at inddrage den regionale og transnationale dimension. Den forfølger tillige målene for MEDA-programmet for 2002-2006, som den lader sig inspirere af.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 4. december 2006 om styrkelse af EU's naboskabspolitik [KOM(2006) 726 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

Seneste ajourføring: 20.05.2008

Top