Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDA-programmet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDA-programmet

Meda-programmet vil gennemføre samarbejdsforanstaltninger, der skal hjælpe tredjelandene i Middelhavsområdet til at gennemføre reformer af deres økonomiske og sociale strukturer og afbøde de sociale og miljømæssige følger af den økonomiske udvikling.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1488/96 af 23. juli 1996 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet.

RESUMÉ

1. MEDA-forordningen er det vigtigste instrument i det økonomiske og finansielle samarbejde inden for Euro-Middelhavs-partnerskabet. Den blev lanceret i 1996 (MEDA I) og ændret i 2000 (MEDA II) Den gør det muligt for EU at yde finansiel og teknisk støtte til landene i det sydlige Middelhavsområde, som omfatter følgende lande: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Syrien, de palæstinensiske områder, Tunesien og Tyrkiet. MEDA-programmet erstatter EU's forskellige eksisterende bilaterale finansprotokoller med landene i Middelhavsområdet og er inspireret af Phare- og Tacis-programmerne, specielt hvad angår gennemsigtighed og information. Der er oprettet en særlig budgetpost til finansiering af programmet.

2. Formålet med foranstaltningerne under MEDA-programmet er at realisere målene i Euro-Middelhavs-partnerskabet på tre områder:

 • styrkelse af politisk stabilitet og demokrati
 • skabelse af et frihandelsområde mellem EU og Middelhavsområdet og udbygning af det økonomiske og sociale samarbejde samt
 • hensyntagen til den menneskelige og kulturelle dimension.

Foranstaltninger

3. MEDA-programmet fremmer den økonomiske omstilling i tredjelandene i Middelhavsområdet og etableringen af et frihandelsområde mellem EU og Middelhavsområdet ved at støtte de økonomiske og sociale reformer til modernisering af erhvervslivet og udviklingen af den private sektor med særlig vægt på:

 • støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) og til jobskabelse
 • åbning af markederne
 • fremme af private investeringer, industrielt samarbejde og samhandelen mellem de forskellige partnere
 • modernisering af de økonomiske infrastrukturer, herunder det finansielle system og beskatningssystemet
 • konsolidering af den overordnede finansielle balance og etablering af et vækstfremmende økonomisk klima (strukturtilpasningsstøtte)

4. MEDA-programmet støtter ligeledes en bæredygtig økonomisk og social udvikling, bl.a. ved:

 • civilsamfundets og befolkningens deltagelse i planlægningen og gennemførelsen af udviklingsforanstaltningerne
 • forbedring af de sociale ydelser (uddannelse, sundhed, socialt boligbyggeri, vandforsyning, osv.)
 • en harmonisk og integreret udvikling i landdistrikterne, herunder udviklingen af landbruget
 • styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne og retsstaten
 • beskyttelse og forbedring af miljøet
 • modernisering af de økonomiske infrastrukturer, bl.a. i sektorer som transport, energi og informationssamfundet
 • fremme af udvekslingen af unge og kultursamarbejdet
 • udvikling af de menneskelige ressourcer (erhvervsuddannelse, forbedring af videnskabelig og teknologisk forskning).

5. MEDA støtter endvidere det regionale, subregionale og grænseoverskridende samarbejde bl.a. ved:

 • etablering og udvikling af strukturer for regionalt samarbejde mellem Middelhavspartnerlandene indbyrdes og mellem disse lande, EU og EU-medlemsstaterne
 • etablering af de til den regionale samhandel nødvendige infrastrukturer inden for transport, kommunikation og energi
 • udveksling mellem civilsamfundene i EU og i Middelhavspartnerlandene i form af decentraliseret samarbejde via netværk af aktører i det civile samfund (universiteter, lokalsamfund, foreninger, fagforeninger, medier, virksomheder, ngo'er osv.).

6. Forordningen lægger vægt på, at der i forbindelse med programmeringen og gennemførelsen af samarbejdet tages hensyn til ligestillingsspørgsmålet og kvindernes rolle i det økonomiske og sociale liv. De foranstaltninger, der støttes ved denne forordning, skal ligeledes tage hensyn til de miljømæssige aspekter.

7. I henhold til MEDA-forordningen er respekten for demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder et væsentligt princip i partnerskabet. En krænkelse af dette princip vil indebære, at der træffes passende foranstaltninger, som vil blive fastsat af Rådet med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen.

Finansiering

8. MEDA II-programmet er blevet tildelt 5 350 mio. EUR i perioden 2000-2006.

9. Aktioner, der finansieres under MEDA-programmet, kan omfatte teknisk bistand, uddannelse, institutionsopbygning, information, seminarer, undersøgelser, investeringsprojekter samt aktioner, der fremhæver støttens fællesskabskarakter.

10. Finansieringerne under MEDA-programmet foregår bl.a. i form af:

 • gavebistand forvaltet af Europa-Kommissionen til finansiering eller medfinansiering af aktiviteter, projekter eller programmer, som bidrager til at realisere MEDA-programmets mål
 • risikovillig kapital, der bevilges og forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for at styrke den private sektor, bl.a. finanssektoren
 • rentegodtgørelse for lån optaget i EIB inden for rammerne af samarbejdet på miljøområdet. Satserne må ikke overstige 3 %.

11. Finansieringen fra EU kan dække udgifter til import af varer og tjenesteydelser samt de lokale udgifter, der er nødvendige til gennemførelsen af de planlagte projekter og programmer. Skatter, afgifter og gebyrer finansieres ikke. Der er endvidere mulighed for at yde direkte budgetstøtte til modtagerpartneren til programmer med sigte på økonomisk reform inden for strukturtilpasningsprogrammerne.

12. EU-finansieringen i produktionssektorerne kombineres med modtagerens egne ressourcer. Bidraget fra EU må ikke overstige 80 % af de samlede investeringsomkostninger. EU-finansieringerne kan ligeledes ske i form af samfinansiering med andre institutioner.

13. Modtagerne af støtteforanstaltninger kan både være stater og regioner, men også lokale myndigheder, regionale organisationer, offentlige institutioner, lokalsamfund, erhvervsstøtteorganisationer, private virksomheder, kooperativer, gensidige selskaber, foreninger, stiftelser samt ngo'er i EU og Middelhavspartnerlandene.

Programmering

14. Kommissionen spiller en vigtig rolle med at sikre en effektiv koordinering af støtten fra EU, herunder også EIB, og de enkelte medlemsstater og derved styrke kohærensen og komplementariteten mellem parternes samarbejdsprogrammer. Kommissionen støtter ligeledes koordineringen og samarbejdet med de internationale finansieringsinstitutioner og de andre donorer.

15. Udvælgelsen af foranstaltninger, der finansieres via MEDA-programmet, sker under hensyntagen til modtagernes prioriteter, aktuelle behov, absorptionskapacitet og fremskridt med strukturreformerne. Der tages ligeledes hensyn til bestemmelserne i samarbejds- eller associeringsaftalerne.

16. Der er udarbejdet strategidokumenter for perioden 2000-2006 på nationalt og regionalt plan i samarbejde med EIB med henblik på at definere målene for samarbejdet på lang sigt og de prioriterede indsatsområder.

17. På grundlag af strategidokumenterne vil der i anden omgang blive udarbejdet vejledende nationale og regionale programmer for en periode på tre år, som vil blive godkendt af EU og de enkelte Middelhavstredjelande. Programmerne definerer de vigtigste mål og retningslinjer samt de prioriterede målsektorer for støtten fra EU og fastsætter evalueringsgrundlaget for programmerne. De angiver vejledende beløb og opstiller kriterierne for tildelingen af bevillinger fra det pågældende program. Programmerne kan ajourføres årligt og tilpasses til udviklingen i de enkelte partnerlande.

18. Endelig udarbejdes der hvert år i samråd med EIB finansieringsplaner på basis af de vejledende programmer på nationalt og regionalt plan. Planerne indeholder en liste over de projekter, der skal finansieres.

Procedurer

19. Strategidokumenter, vejledende programmer og finansieringsplaner vedtages af Kommissionen i henhold til forvaltningsproceduren og efter høring af MED-udvalget, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne med Kommissionens repræsentant som formand. For at opnå større effektivitet træffes finansieringsafgørelser for beløb på under 2 mio. EUR enkeltvis af Kommissionen, som underretter MED-udvalget så hurtigt som muligt.

20. Afgørelser angående rentegodtgørelser træffes af Kommissionen, der underretter EIB. EIB træffer afgørelse om bevillingen af risikovillig kapital efter positiv udtalelse fra et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og holder Komissionen underrettet.

21. Finansieringen af aktioner og programmer under MEDA foregår ved kontrakttildeling efter indkaldelse af udbud, der er åbne på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i EU-medlemsstaterne og i Middelhavspartnerlandene. Kommissionen sikrer, at reglerne for gennemsigtighed og konkurrence overholdes effektivt i forbindelse med kontrakttildelingen, og sørger for størst mulig udbredelse af oplysningerne om disse kontrakter via Den Europæiske Unions Tidende og internet.

22. Kontrakterne tildeles i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU's finansforordning og under hensyntagen til principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektivitet.

Opfølgning og evaluering

23. Kommissionen forelægger både en samlet evaluering og en midtvejsevaluering samt i samarbejde med EIB desuden en årsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de aktioner, der er blevet finansieret i det pågældende regnskabsår, og en evaluering af de resultater, der er opnået i forhold til strategidokumentet. Denne evaluering vil i fremtiden indgå i Kommissionens årsberetning om EU's udviklingspolitik og bistand til tredjelande (rapporten for 2004) (pdf).

24. Inden den 31. december 2005 forelægger Kommissionen Rådet en evalueringsrapport ledsaget af relevante forslag for MEDA-programmets fremtid, der skal gøre det muligt for Rådet at tage programmet op til revision.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1488/96

2.8.1996

-

EFT L 189 af 30.7.1996

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 780/98

18.4.1998

-

EFT L 113 af 15.4.1998

Forordning (EF) nr. 2698/2000

15.12.2000

-

EFT L 311 af 12.12.2000

Forordning (EF) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344 af 27.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument [Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 9.11.2006]. Denne forordning ophæver MEDA.

Rådets afgørelse 2006/62/EF af 23. januar 2006 om at give de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik såvel som Rusland, adgang til støtte under programmet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX) [Den Europæiske Unions Tidende L 32 af 4.2.2006].

Seneste ajourføring: 12.04.2007

Top