Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien

Kommissionen ønsker et strategisk partnerskab med Brasilien med henblik på at styrke og udvide samarbejdet mellem de to partnere. Et tættere samarbejde vil gøre det muligt at styrke de bilaterale forbindelser og løse de fælles problemer, regionalt (stabilitet og velfærd i Latinamerika, forbindelser med Mercosur) og globalt (bekæmpelse af fattigdom, miljø, energi mv.)

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 30. maj 2007: "På vej mod et strategisk partnerskab mellem Den Europæiske Union og Brasilien" [KOM(2007) 281 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har foreslået et strategisk partnerskab som udgangspunkt for styrkede forbindelser med Brasilien (dette blev lanceret på topmødet i Lissabon den 4. juli 2007). Formålet med dette strategiske partnerskab er at styrke samarbejdet på områder af fælles interesse. Med sin regionale og internationale rolle er Brasilien en afgørende partner for EU.

Det fælles program

Styrkelse af de multilaterale forbindelser er af fælles interesse for både EU og Brasilien, da der er tale om et oplagt udgangspunkt til løsning af globale problemer. Et styrket samarbejde i internationale fora (De Forenede Nationer (EN) (ES) (FR) og Verdenshandelsorganisationen (EN) (ES) (FR)) bør også overvejes gennem fælles stillingtagen og initiativer. Desuden bør deres initiativer koordineres bedre inden for fredsbevarende operationer, støtte til et globalt system mod spredning af atomvåben og forhandlingerne om afslutning af Doha-runden.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse er fælles værdier, som parterne fremmer gennem internationale standarder og instrumenter, især inden for De Forenede Nationer. Imidlertid bør samarbejdet om disse værdier styrkes.

Arbejdet med årtusindmålene for udvikling (MDG) (EN) (ES) (FR) samt regional og social udvikling er et andet område af fælles interesse. På grund af Brasiliens indsats i kampen mod fattigdom og ulighed kan de to partnere arbejde sammen på dette område. Fælles temaprogrammer, som de har startet med henblik på at gennemføre sociale reformer eller udvikling, kan være hensigtsmæssige instrumenter, og de kan udvides, især til de portugisisktalende lande (trepartssamarbejde). Brasilien har ligeledes iværksat effektive politikker til social og regional udvikling, hvilket har gjort landet mindre afhængigt af støtte. Der er imidlertid stadig sociale og regionale uligheder, som i højere grad kan tages op til debat på grundlag af erfaringsudveksling.

Brasilien har den største regnskov i verden og er derfor en afgørende medspiller i miljøbeskyttelsen, især i kampen mod klimaændringer og til beskyttelse af biodiversiteten. Partnerne bør gøre en fælles indsats inden for konventionen om biodiversitet, 2010-målet for biodiversitet og forhandlingerne om en global aftale efter 2012. Inden for vand, beskyttelse af havmiljøet, bekæmpelse af kviksølvforurening og fremme af bæredygtigt forbrug og fremstilling er der ligeledes fælles udfordringer.

Fortsættelse af den energidebat, der blev indledt i 2007, vil gøre det muligt at styrke det reguleringsmæssige og tekniske samarbejde og åbne nye horisonter for energisikkerhed, -bæredygtighed og -effektivitet og bæredygtig udvikling. Med udgangspunkt i EU's energimix fra 2020 er der ligeledes fælles udfordringer inden for fornyelig energi og biobrændstof, hvor Brasilien spiller en afgørende rolle.

Latinamerikas stabilitet og velstand vil blive støttet af dette samarbejde mellem de to partnere. Både på bilateralt og regionalt plan spiller Brasilien allerede en afgørende rolle på dette område. Den sociale samhørighed ligger her til grund for en fælles indsats, det være sig inden for EF/LAC-fora (Latinamerika-Caribien) eller internationale organisationer og civilsamfundet.

På grund af sin størrelse og indflydelse er Brasilien primus motor for regional integration i Mercosur, og landet kan drage fordel af EU's erfaring i det strategiske partnerskab. Integrationen i Mercosur (EN) (ES) (FR) er ligeledes en udfordring for EU, som ønsker at styrke forbindelserne ved en omfattende og afbalanceret aftale.

De bilaterale handels- og økonomiforbindelser bør også styrkes. Det strategiske partnerskab vil gøre det muligt at styrke samarbejdet og dialogen på områder af fælles interesse og have indvirkning på beskæftigelsen og den sociale samhørighed. Klare og stabile rammer, bilaterale aftaler og brasiliansk deltagelse i visse fællesskabsprogrammer er ligeledes midler til styrkede forbindelser. Der vil blive lagt særlig vægt på: handel og investeringer med bedre markedsadgang, økonomiske og finansielle spørgsmål, informationssamfundet samt potentialet ved informations- og kommunikationsteknologi (ikt), luft- og søtransport, prioriteret videnskab, teknologi og innovation samt satellitnavigation (Galileo).

Hvad angår retfærdighed, frihed og sikkerhed bør EU og Brasilien sammen bekæmpe organiseret kriminalitet, korruption, illegal indvandring og narkohandel, både bilateralt og internationalt. Der bør indgås en aftale om visumfrihed for ophold af kort varighed, så der sikres ligebehandling af brasilianske og europæiske borgere.

Endelig er tættere forbindelser mellem folkeslagene et aspekt af det strategiske partnerskab. Udveksling inden for højere uddannelse, der understøttes af EF-programmer (ALßAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus og ALFA), bør styrkes. Kulturel og sproglig mangfoldighed kan ligeledes fremmes inden for internationale organer som UNESCO. Kontakten mellem civilsamfundet og erhvervslivet bør også fremmes som led i programmet "Aktive unge" eller i forbindelse med topmøder.

Kontekst

Med det strategiske partnerskab bliver det muligt at styrke forbindelserne mellem EU og Brasilien, som partnerskabet bygger på samarbejdsrammeaftalen fra 1992 og samarbejdsrammeaftalen mellem EU og Mercosur fra 1995.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles erklæring vedtaget på topmødet mellem EU og Brasilien den 4. juli 2007 i Lissabon (EN)

Ved det første topmøde i Lissabon den 4. juli 2007 lancerede EU og Brasilien det strategiske partnerskab, som vil blive ført ud i livet på grundlag af en handlingsplan. De to partnere har således forpligtet sig til sammen at komme med et modspil til de globale udfordringer (fred og sikkerhed, reform af De Forenede Nationer, udryddelse af fattigdom, miljø, energi, klimaændringer mv.) både ved at styrke deres politiske dialog og ved at understøtte multilateralismen. Samtidig har de aftalt at styrke deres politiske dialog om forskellige sektorer (søtransport, informationssamfundet, miljø og bæredygtig udvikling) og tilføje nye områder (energi, beskæftigelse og sociale anliggender, regionaludvikling, kultur og uddannelse) og at fastlægge en konsultationsmekanisme for spørgsmål om sundhed og plantesundhed. De har også sat sig for at udvide og styrke deres økonomiske og handelsmæssige forbindelser (liberalisering af handelssamkvemmet, lettelse af investeringsbetingelserne, indgåelse af associeringsaftaler mellem EU og Mercosur, indledning af dialog om makroøkonomiske og finansielle spørgsmål mv.).

See also

  • Klik her for flere oplysninger om topmødet mellem EU og Brasilien i Lissabon den 4. juli 2007 (EN)

Seneste ajourføring: 19.12.2007

Top