Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiel og faglig bistand og økonomisk samarbejde (1992-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansiel og faglig bistand og økonomisk samarbejde (1992-2006)

Denne forordning fastlægger retningslinjerne og betingelserne for EU's finansielle og faglige bistand til og økonomiske samarbejde med udviklingslandene i Latinamerika og Asien for at fremme deres udvikling og bekæmpe fattigdom.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om finansiel og faglig bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Latinamerika og Asien.

RESUMÉ

1. Denne forordning viderefører og udvider EU-samarbejdet med udviklingslandene i Latinamerika og Asien (ALA-udviklingslandene). Samarbejdet omfatter finansiel og faglig bistand og økonomisk samarbejde og lægger stor vægt på fremme af menneskerettighederne, demokratisering og en effektiv offentlig forvaltning, miljøbeskyttelse, liberalisering af samhandelen samt øget kulturelt samkvem.

2. Forordningen understreger, at respekten for og den faktiske udøvelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er en væsentlig forudsætning for udvikling. Lande, som engagerer sig i denne retning, vil modtage øget støtte. Modsat kan EU ændre eller endog suspendere samarbejdet med lande, hvor der sker grundlæggende og vedvarende krænkelser af menneskerettighederne og de demokratiske principper. I så fald vil samarbejdet blive begrænset til foranstaltninger, der direkte kommer de trængende befolkningsgrupper til gode.

3. Alle ALA-udviklingslande er berettiget til at få del i den finansielle og faglige bistand og det økonomiske samarbejde. Ud over stater og regioner kan decentrale forvaltninger, regionale organisationer, offentlige tjenester, private institutter og erhvervsvirksomheder, herunder kooperativer m.m., være modtagere.

Finansiel og faglig bistand

4. Den finansielle og faglige bistand tager sigte på de fattigste regioner og befolkningsgrupper i de to områder og omfatter:

 • udvikling af landdistrikterne og forbedring af fødevaresikkerheden for at bekæmpe fattigdommen
 • forbedring af de økonomiske, juridiske og sociale vilkår for den private sektor
 • beskyttelse af miljøet og naturressourcerne, navnlig tropeskovene
 • hensyntagen til udviklingens kulturelle og menneskelige dimension (uddannelse, sundhed, sociale ydelser, demokrati, fremme af menneskerettigheder, kvindens rolle, beskyttelse af børnene og respekt for etniske mindretalsgruppers kulturelle særpræg)
 • hensyntagen til udviklingens strukturelle dimension (støtte til nationale, regionale eller lokale institutioner, styrkelse af den administrative kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning)
 • regionalt samarbejde
 • forebyggelse af naturkatastrofer og genopbygning efter sådanne.

Økonomisk samarbejde

5. Det økonomiske samarbejde, der udformes i EU's og modtagerlandenes gensidige interesse, tager navnlig sigte på de lande, hvis økonomiske udvikling er forholdsvis avanceret, og omfatter:

 • forbedring af det videnskabelige og teknologiske potentiel via uddannelsestiltag og overførsel af knowhow
 • forbedring af de institutionelle strukturer med henblik på at gøre de økonomiske, lovgivningsmæssige og sociale vilkår mere udviklings- og investeringsfremmende
 • støtte til virksomheder eller økonomiske partnere ved uddannelsesaktioner og foranstaltninger til fremme af teknologi og handel.

Gennemførelsesbestemmelser

6. Den finansielle og faglige bistand og udgifterne til det økonomiske samarbejde finansieres over EU's almindelige budget, i givet fald ved en vejledende femårig programmering for hvert mål, land eller region. Der tilstræbes samfinansiering med medlemsstaterne eller andre donorer.

7. I den første femårsperiode (1991-1995) udgjorde de finansielle midler fra EU 2 750 mio. EUR. For den følgende periode fastsattes bistandsbeløbet efter de gældende procedurer og inden for rammerne af EU's budget. I 2001 udgjorde bevillingerne for ALA således 588 mio. EUR.

8. Den finansielle og faglige bistand dækker alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af projekter og programmer, der finansieres af EU. Vedligeholdelses- og driftsudgifter dækkes kun i startfasen, undtagen for så vidt angår uddannelses- og forskningsprogrammer. EU-midlerne dækker desuden udgifter i forbindelse med analyser og ekspertbistand samt til kontrol og evaluering.

9. Alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne kan deltage på lige vilkår i udbud, licitationer, aftaler og kontrakter, der finansieres af EU. Modtagerstaten og eventuelt andre udviklingslande kan i givet fald også få adgang til at deltage.

10. Kommissionen varetager forvaltningen af den finansielle og faglige bistand og det økonomiske samarbejde. Den bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Formanden forelægger udvalget udkast til de foranstaltninger, der skal træffes, hvorefter udvalget afgiver sin udtalelse. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, hvis de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse. Hvis dette ikke er tilfældet, træffer Rådet afgørelse om Kommissionens forslag.

11. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om de projekter og programmer, der finansieres på grundlag af denne forordning. Endvidere forelægger Kommissionen ved afslutningen af hver femårig periode en samlet rapport til evaluering af støtten fra EU til ALA-udviklingslandene.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 443/92

1.3.1992

-

EFT L 52 af 27.3.1992

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344 af 27.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [Den Europæiske Unions Tidende L 378 E af 27.12.2006].Denne forordning ophæver forordninge (EØF) nr. 443/92 og er bistandsgrundlaget for perioden 2007-2013.

Seneste ajourføring: 13.02.2007

Top