Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særligt partnerskab med Kap Verde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Særligt partnerskab med Kap Verde

Den Europæiske Union (EU) agter at styrke sine forbindelser med Republikken Kap Verde inden for Cotonou-aftalen på grundlag af et særligt partnerskab. Dette partnerskab vil især dreje sig om et politisk samarbejde om sikkerhed, regional integration, vidensamfundet og bekæmpelse af fattigdom

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. oktober 2007 om de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde [KOM(2007) 641 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Republikken Kap Verde og EU er forbundet af historiske, menneskelige, religiøse, sproglige og kulturelle bånd. De har fælles grundlæggende sociopolitiske værdier som forsvar for demokratiet og menneskerettighederne samt fremme af god regeringsførelse, fred, sikkerhed og kampen mod terror og kriminalitet. De har især de samme prioriteter inden for kampen mod narkotikahandel og illegal indvandring, hvilket gør det formålstjenligt for Kap Verde at styrke politisamarbejdet og det retlige samarbejde med EU.

Særligt partnerskab mellem EU og Kap Verde

Da Kap Verde i stigende grad er interesseret i at tilnærme sig EU, især dets yderregioner i Nordatlanten (Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer), og for at kunne reagere på EU's og Kap Verdes fælles interesser inden for sikkerhed og udvikling foreslår Kommissionen et særligt partnerskab. Det har til formål at styrke samrådet og den politiske tilnærmelse mellem de to parter som led i Cotonou-aftalen.

Partnerskabet kendetegnes ved:

 • styrket politisk dialog mellem de to parter på grundlag af en handlingsplan, der dækker de fastlagte prioriteter i udviklingen af det særlige partnerskab med integration af samarbejdsinstrumenterne i Cotonou-aftalen
 • samarbejdsformer, der kan supplere og styrke de traditionelle løsninger, som allerede er sat i værk inden for rammerne af Cotonou-aftalen
 • fremme af en progressiv proces på grundlag af en fleksibel handlingsplan, der kan tilpasses landets udvikling og dets fremtidige forbindelser med EU og tredjelande
 • yderligere fremskridt inden for god regeringsførelse i Kap Verde
 • støtte til tilnærmelsen mellem Kap Verde og yderregionerne samt resten af EU, mens forbindelserne mellem landet og Vestafrika styrkes, inden for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS)
 • fremme af tilnærmelse til europæiske normer og standarder med henblik på at øge landets komparative fordele.

Det særlige partnerskab stiller følgende i udsigt:

 • et styrket samarbejde mellem de to parter inden for politik, økonomi, handel, forvaltning og retsvæsen
 • sikring af harmoniseringen af lovgivning og økonomiske og tekniske forskrifter
 • som led i tilnærmelsen til yderregionerne får Kap Verde adgang til EU's indre marked samt mulighed for i stigende grad at deltage i EU's politikker og programmer
 • fremme aktiviteter, der skal bringe Kap Verde tættere på EF's regler på det område, der er omfattet af handlingsplanen.

Handlingsplanen for partnerskabet, som udgør det strategiske udgangspunkt, har følgende komponenter:

 • Kap Verdes politik med god regeringsførelse, især konsolideringen af demokratiet, retsstaten og civilsamfundets deltagelse. Partnerskabet skal ligeledes fokusere på kvinders og børns rettigheder, integrering af indvandrere, bekæmpelse af vold i hjemmet samt reform af retsvæsenet og de offentlige finanser
 • sikkerhed og stabilitet, især grænseoverskridende og regionale foranstaltninger inden for bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, effektiv administration af migrationsstrømme og søfartssikkerhed
 • regional integration, både med yderregionerne (især ved Kap Verdes deltagelse i det tværnationale samarbejdsprogram for Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer (MAK) (2007-2013), samt de samarbejdsordninger, der findes i yderregionerne) og med Vestafrika (under hensyntagen til Kap Verdes særlige forhold i den økonomiske partnerskabsaftale og ved brug af midler fra Den Europæiske Udviklingsfonds (FED) regionale vejledende programmer)
 • harmonisering af politik for tekniske forskrifter inden for de sektorer, der er omfattet af handlingsplanen
 • tilvejebringelse af et vidensamfund med fokus på økonomisk, social og kulturel udvikling gennem uddannelse, forskning samt informations- og kommunikationsteknologi
 • fattigdomsbekæmpelse, især ved aktiviteter til bevarelse af miljø og naturressourcer, bevarelse af havmiljøet og et styrket samarbejde inden for fiskeri.

Iværksættelsen af handlingsplanen vil overvejende blive finansieret ved EUF-midler og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) som led i MAK-programmet for 2007-2013. Desuden vil bestemte aktiviteter blive støttet over EF's almindelige budget, især temaprogrammer, der finansieres af ordningen for udviklingssamarbejde samt aktiviteter, der finansieres af stabilitetsordningen, ordningen for fremme af menneskerettigheder og demokrati, samt ordningen for humanitær bistand og nødhjælp. Denne finansiering ydes oven i Kap Verdes regerings midler.

Handlingsplanen løber på ubestemt tid og tilpasses med mellemrum. EU's "trojka" sikrer opfølgning og iværksættelse, både politisk og teknisk.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde - Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) - den 19. november 2007 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 08.01.2008

Top