Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme af landbruget i Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fremme af landbruget i Afrika

EU ønsker at støtte udviklingen af landbruget i Afrika ved et langsigtet samarbejde, bl.a. med de afrikanske organisationer på regionalt og kontinentalt plan. Støtten skal bidrage til at skabe vækst i landbrugssektoren og skal navnlig forbedre landbrugspolitikkerne og forvaltningen heraf.

Samarbejdet vil være koncentreret om landene syd for Sahara, hvor udviklingen af landbruget især vil kunne bidrage til at opfylde millenniumudviklingsmålene om bekæmpelse af fattigdom og sult.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. juli 1007 - Fremme af landbruget i Afrika - Forslag til et samarbejde på regionalt og kontinentalt plan om udvikling af landbruget i Afrika [KOM(2007) 440 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Udviklingen af landbruget * og af landdistrikterne er en nødvendig betingelse for at bekæmpe fattigdommen og opfylde millenniumudviklingsmålene i Afrika. Landbruget spiller en central rolle for Afrikas økonomiske vækst, idet det tegner sig for en tredjedel af bruttonationalproduktet (BNP) og størstedelen af beskæftigelsen. Men landbruget har også stor betydning for spørgsmål som fødevaresikkerhed, landdistrikternes adgang til sociale ydelser til overkommelige priser og bevarelse af økosystemer og biodiversitet.

For at støtte landbrugsudviklingen i Afrika foreslår EU en ramme for samarbejdet med Den Afrikanske Union (AU) på kontinentalt og regionalt plan. På det nationale plan skal samarbejdet supplere og stimulere udviklingen af landbruget ved at fokusere på kapacitetsopbygning og institutionel styrkelse i de regionale og kontinentale organisationer. Den offentlige sektor bør generelt spille en mere effektiv rolle i landbruget, bl.a. ved at oprette passende retlige rammer og gribe ind, hvis markedet ikke fungerer korrekt.

Samarbejdet vil være baseret på principperne i den europæiske udviklingskonsensus og på EU's Afrika-strategi samt på prioriteterne i Den Afrikanske Unions program for udviklingen af landbruget i Afrika (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme - CAADP) og i det nye partnerskab for Afrikas udvikling (New Partnership for Africa's Development - NEPAD (EN) (FR)). Det skal desuden koordinere og harmonisere donorindsatsen i overensstemmelse med Paris-erklæringen og sikre sammenhængen med EU's andre politikker, f.eks. for landbrug, fiskeri, handel, forbrugerbeskyttelse og energi.

Under hensyntagen til prioriteterne i CAADP foreslår Kommissionen at samarbejdet fokuserer på følgende områder:

 • at integrere landbruget i udviklingsprogrammerne på nationalt, regionalt og kontinentalt plan med henblik på at udarbejde sammenhængende udviklingspolitikker, -strategier og -budgetter
 • at fremme god forvaltningspraksis i landbrugssektoren for at skabe en mere glidende overgang fra småbrug til kommercielt levedygtige og bæredygtige familiebrug. Foranstaltningerne skal især sigte på at skabe sammenhæng mellem Afrikas regionale og nationale landbrugspolitikker og fremme partnerskaber mellem den private og den offentlige sektor. Samarbejdet skal også styrke kapaciteten i de regionale og kontinentale producent- og erhvervsorganisationer, så de bedre kan deltage i udformningen og gennemførelsen af politikkerne
 • at udvikle landbrugsforskning og vidensystemer ved at fremme anvendelsen af eksisterende innovationer, lette adgangen til ny viden og forbedre koordineringen af landbrugsforskningsprogrammerne på nationalt, regionalt og internationalt plan. Dette skal gøre det muligt at forbedre den bæredygtige landbrugsproduktivitet og øge landbrugsvarernes ernæringsværdi
 • at styrke de regionale markeder for landbrugsvarer for at opnå adgang til mere lønsomme markeder og garantere produktsikkerheden for forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om at lette den fysiske adgang til markederne, udnytte markedsmulighederne bedre og oprette de nødvendige retlige og forskriftsmæssige rammer (f.eks. inden for sundhed og plantesundhed)
 • at styrke en effektiv forvaltning af naturressourcerne for at sikre en både bæredygtig og rentabel anvendelse af land-, fiske- og skovressourcerne. Dette forudsætter bl.a., at der udformes regionale og kontinentale retningslinjer og etableres samarbejde om bekæmpelse af ulovlig anvendelse af ressourcerne
 • at gøre husdyrsektoren mere bæredygtig og ved at styrke den eksisterende viden om bekæmpelse af dyresygdomme med henblik på at mindske dødeligheden og forbedre forebyggelse af sygdomme hos husdyr. Samarbejdet skal også forbedre udnyttelsen af jorden og mindske de husdyrrelaterede miljøproblemer
 • at mindske risici i forbindelse med prissvingninger, markedsusikkerhed, klimaændringer og naturkatastrofer. Der skal opbygges kapacitet til beredskab, forebyggelse og reaktion over for katastrofer, og adgangen til internationale forsikringsmarkeder skal forbedres.

Gennemførelsen af samarbejdet vil hvile på flere partnere, bl.a. Den Afrikanske Unions kommission, NEPAD og de regionale økonomiske fællesskaber.

Samarbejdet vil blive koordineret på tre planer:

 • med de afrikanske institutioner inden for rammerne af Den Afrikanske Unions program for udviklingen af landbruget i Afrika (CAADP), hvor AU-kommissionen og NEPAD vil spille en central rolle
 • med de andre donorer gennem Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD) (EN) med deltagelse af Kommissionen og flere medlemsstater
 • inden for EU ved at forbedre informationsudvekslingen og udvikle fælles initiativer til støtte for landbruget i Afrika.

Resultaterne af samarbejdet vil blive overvåget af CAADP-partnerskabsplatformen og det afrikanske partnerskabsforum (APF (EN) (FR)). GDPRD vil føre tilsyn med de projekter og programmer, der finansieres af donorerne, og sikre at de harmoniseres og tilpasses indbyrdes.

Der vil blive anvendt de samme revisionsmekanismer for de strategiske retningslinjer for landbrugssamarbejdet som der anvendes for den overordnede dagsorden for samarbejdet mellem EU og AU.

Dokumentets nøglebegreber

 • Landbrug: inklusive afgrøder, husdyr, fiskeri og skovhugst

Seneste ajourføring: 07.11.2007

Top