Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fra Afrika-strategi til strategisk EU/Afrika-partnerskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fra Afrika-strategi til strategisk EU/Afrika-partnerskab

To år efter vedtagelsen af EU's Afrika-strategi i 2005 har EU og Sydafrika nu omdefineret deres partnerskab på baggrund af de seneste to års store omvæltninger. Tiden er nu inde til at lade Afrika-strategien afløse af et strategisk Afrika-partnerskab.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 27. juni 2007: "Fra Kairo til Lissabon – et strategisk partnerskab mellem EU og Afrika" [KOM(2007) 357 endelig udgave – Ikke offentliggjort i EUT].

SAMMENDRAG

FORHISTORIE: FRA CAIRO TIL LISSABON

På det første historiske topmøde mellem EU og Afrika, der blev afholdt i Cairo i år 2000, blev der lanceret en mere struktureret politisk dialog mellem EU og Afrika; denne byggede på regelmæssige møder på højt embedsmand- og ministerplan. Efter oprettelsen af et nyt partnerskab for Afrikas udvikling i 2001 (NEPAD) og oprettelsen af den afrikanske union i 2002 skulle der afholdes et nyt topmøde i Lissabon i 2003, men det blev udsat på grund af en kontrovers omkring visse landes deltagelse

Kommissionen besluttede på det møde, som blev afholdt i oktober 2005, sammen med Den Afrikanske Union at vedtage en meddelelse om EU's strategi for Afrika; meddelelsen blev officielt godkendt på Det Europæiske Råds møde i december samme år. Nævnte strategi indebar en styrkelse af det politiske samarbejde inden for EU og en bedre koordinering af Kommissionens og medlemsstaternes Afrika-politik

I december 2005 nåede man på det femte EU/Afrika-ministermøde i Bamako til enighed om, at næste etape bestod at udvikle en fælles EY/Afrika-strategi. Dette standpunkt blev først bekræftet på Det Europæiske Råds møde i december 2006 og derefter på Den Afrikanske Unions topmøde i januar 2007.

Sigtet med den fælles strategi er at styrke den politiske dialog mellem EU og Afrika på følgende måde:

 • ud over det eksisterende udviklingssamarbejde skal der iværksættes en dialog om fælles politiske problemer og anliggender af fælles interesse
 • rammerne skal udvides til at omfatte mere end det afrikanske fastland; i denne forbindelse tager parterne ikke udgangspunkt i en strategi, der kun fokuserer på afrikanske spørgsmål, men søger at inddrage emner af interesse ikke blot for EU, men også for resten af verden, idet parterne indtager standpunkter i overensstemmelse hermed i de relevante fora
 • man vil ikke længere søge at imødekomme de afrikanske landes ønsker ved at yde støtte i spredt fægtning, men vil i stedet stræbe efter at finde regionale og verdensomspændende løsninger på de vigtigste udfordringer
 • Afrikas og Europas befolkning skal i højere grad inddrages i det strategiske partnerskab; dette vil bidrage til at styrke civilsamfundet i begge verdensdele

Efter at de store retningslinjer i den fælles strategi var blevet godkendt på EU/Afrika-ministertrojkaens 8. møde, blev den færdige strategi vedtaget på det andet EU/Afrika-topmøde (se "Tilknyttede dokumenter").

FORSLAG TIL DEN FÆLLES EU/AFRIKA-STRATEGI

Den fælles strategi tager sigte på fire politiske mål:

 • styrkelse af partnerskabet, med henblik på etablering af et ægte partnerskab mellem lige partnere
 • fremme af de vigtigste udviklingsanliggender, bl.a. fred og sikkerhed, god forvaltningspraksis og menneskerettigheder, samt samhandel og regional og kontinental integration i Afrika
 • fælles respons på globale problemer
 • fremme af et bredt diversificeret partnerskab med fokus på mennesket.

Konkret sker der det, at Kommissionen fremsætter fem fælles forslag, der vil blive indføjet i en handlingsplan, der danner bilag til fællesstrategien. Der er tale om følgende:

Et energipartnerskab

Med dette partnerskab ønsker man at etablere en platform med det formål:

 • at styrke den eksisterende dialog om spørgsmål i forbindelse med adgangen til energiressourcer og energisikkerhed
 • at øge investeringen i energiinfrastrukturer
 • at afsætte en større del af olie- og gasindtægterne til udviklingsarbejdet
 • at inddrage klimaændringerne i udviklingssamarbejdet

Partnerskabet forventes udviklet på grundlag af eksisterende ordninger, bl.a.:

 • de generelle rammer omkring EU/Afrika-partnerskabet og den herunder hørende trustfond
 • EU's energi-initiativ (EUEI) (EN) og AVS-energifinansieringsordningen (esdeenfr)
 • de nationale og regionale vejledende programmer under 10. EUF (FED)
 • temaprogrammet (esdeenfr) på miljøområdet og en bæredygtig forvaltning af naturens (energi)ressourcer.

Et klimaændringspartnerskab

Partnerskabet indebærer en uddybelse af samarbejde mellem EU og Den Afrikanske Union på følgende felter:

 • afhjælpning af katastroferisici
 • bekæmpelse af afskovning
 • inddragelse af udviklingslandene i den internationale handel med kulstofemissionskvoter
 • fremme og udbredelse af miljøvenlig teknologi
 • bedre kontrol med klimaændringernes miljøfølger.

I erkendelse af, at Afrika er sårbar for klimaændringer forpligtede lederne af Den Afrikanske Union sig i januar 2007 som led i Addis-Abeba-erklæringen til at sørge for, at klimaændringerne integreres i udviklingspolitikken, -programmerne og -arbejdet på både nationalt og subregionalt niveau. Dette vil være et godt grundlag for et partnerskab mellem EU og Den Afrikanske Union på dette felt.

Et migrations-, mobilitets- og beskæftigelsespartnerskab

På migrationsområdet indebærer samarbejdet mellem EU og Afrika, at der oprettes en afrikansk instans til overvågning af migrationen; den skal indsamle, analysere og formidle oplysninger om migrationsstrømmene mellem de afrikanske lande og mellem Afrika og EU. Spørgsmålet om kvalificeret arbejdskraft vil blive genstand for særlig overvågning.

Hvad mobilitetsaspektet angår er det tanken med partnerskabet at styrke de afrikanske landes kapacitet til at varetage migrationsoplysningerne. Den kvalificerede arbejdskrafts migration søges fremmet ved indgåelse af partnerskaber mellem afrikanske og europæiske institutioner som universiteter og hospitaler.

Ud fra et ønske om at skabe et alternativ til den afrikanske migration til Europa vil man som led i partnerskabet søge at skabe flere og bedre beskæftigelsesmuligheder inden for Afrikas formelle økonomi.

Et partnerskab med sigte på demokratisk forvaltningspraksis

Den Afrikanske Union og EU vil søge at fremme dialogen om forvaltningsmæssige anliggender af fælles interesse, bl.a. i forbindelse med menneskerettighederne og naturressourcer, og opretter med henblik herpå et forum vedrørende god forvaltningspraksis med deltagelse af ikke-statslige beslutningstagere, de nationale parlamenter, de lokale myndigheder samt de regionale organisationer. EU vil endvidere udforske mulighederne for at opstille en ny strategi med henblik på at øge Fællesskabets og medlemsstaternes finansiering af støtten til opbygningen af en fællesafrikansk forvaltningsstruktur.

En fælles struktur for institutioner og politik

Kommissionen understreger nødvendigheden af at styrke dialogen mellem alle EU's og Den Afrikanske Unions institutioner, i første række Europa-Parlamentet og det fællesafrikanske parlament og mellem EU's Kommission og Den Afrikanske Unions kommission. EU og Den Afrikanske Union vil endvidere kunne afholde fælles ministermøder. Arbejdet baseres på de eksisterende halvårlige møder i EU/Afrika-ministertrojkaen og topmøder mellem stats- og regeringscheferne, som vil eventuelt kunne samles hvert andet eller hvert tredje år på skift i Europa og Afrika.

Partnerne i Europa og i Afrika kan på dette grundlag sammen arbejde på at opstille en fælles strategi og en handlingsplan. Oven i nævne tiltag overvejes det at opstille partnerskaber for fred og sikkerhed, demokratisk forvaltningspraksis og menneskerettigheder, videnskab, informationssamfund og rumfart, med særlig vægt på realisering af millenniumsmålsætningerne.

TILKNYTTEDE DOKUMENTER

Lissabon-erklæringen [ikke offentliggjort i EUT] (pdf) (EN).

Denne erklæring, som stats- og regeringscheferne fra 50 afrikanske lande og EU's 27 medlemsstater vedtog på EU/Afrika-topmødet den 8.-9. december 2007, er udgangspunktet for et nyt strategisk EU/Afrika-partnerskab mellem ligemænd. Erklæringen, der afspejler filosofien bag partnerskabet og engagementet heri, blev vedtaget samtidig med den første fælles EU/Afrika-strategi og den første handlingsplan, der løber over tre år (2008-2010) (pdf) (EN).

Hovedopgaverne i denne strategi er blevet udmøntet i otte partnerskaber; det vil blive undersøgt på næste topmøde, i 2010, hvor store fremskridt der er gjort. Der er tale om partnerskaber på følgende områder: fred og sikkerhed, demokratisk forvaltningspraksis og menneskerettigheder, samhandel og regional integration, virkeliggørelse af millenniumsmålsætningerne, energi, videnskab, informationssamfundet og rumfart.

Seneste ajourføring: 16.05.2008

Top