Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder

Kommissionen støtter via dette tematiske program ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders initiativret, idet den finansierer deres egne initiativer, når de geografiske programmer ikke er et egnet instrument, og supplerer den støtte, der kan ydes til de samme aktører under andre sektorbestemte tematiske programmer. De tre vigtigste indsatsområder er: Foranstaltninger i udviklingslande og regioner, udviklingsorienteret oplysning og uddannelse i Europa og foranstaltninger, der gør det lettere at koordinere netværkene i civilsamfundet og de lokale myndigheder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det tematiske program "Ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders rolle i forbindelse med udvikling" [KOM(2006) 19 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Programmet afløser både ngo-medfinansieringsprogramet og de decentraliserede udviklingsprogrammer. Det støtter de ikke-statslige og lokale myndigheders initiativret og dermed supplere den støtte, som geografiske programmer og andre sektorbestemte tematiske programmer yder, navnlig programmet for demokrati og menneskerettigheder.

Som det fremgår af den " europæiske konsensus ", er ejerskab og deltagelse to helt centrale principper i Den Europæiske Unions (EU) udviklingspolitik. Dette afspejles også i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, som f.eks. EU's aftaler med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) samt med Asien, Latinamerika og nabolandene.

Fordelen ved at inddrage ikke-statslige aktører er, at de er uafhængige af staten, at de er tæt på og har et godt kendskab til særlige befolkningsgrupper, så de kan fremføre disses specifikke interesser og bygge bro mellem strategiske mål og praksis.

Programmet tager i første række sigte på foranstaltninger i marken. Det er hovedsagelig blevet gennemført i udviklingslande og regioner, hvor der under geografiske programmer ikke ydes nogen form for finansiel støtte til ikke-statslige aktører og lokale myndigheder på grund af et ringe politisk engagement, i delregioner, der ikke er omfattet af det nationale program, eller i situationer med vanskelige partnerskaber, svage stater, postkonfliktsituationer, manglende politisk stabilitet osv.

Enhver form for ikke-statslige non profit-aktører fra EU og fra partnerlandene er støtteberettigede under programmet. Hertil kommer, at de lokale myndigheder kan modtage finansiel støtte til aktiviteter i særlige tilfælde, hvis det kan dokumenteres, at det skaber en merværdi, og hvis disse aktiviteter ikke kan gennemføres under de geografiske programmer. Denne aktørorienterede tilgang vil blive præciseret yderligere i det flerårige tematiske strategidokument.

Følgende tre typer foranstaltninger er støtteberettigede:

  • Foranstaltninger, der styrker udvikling med lokal deltagelse, udvikler de berørte aktørers kapacitet på landeniveau eller regionalt niveau og fremmer gensidig forståelse.
  • Udviklingsorienteret oplysning og uddannelse i EU og de tiltrædende lande.
  • Koordinering og kommunikation mellem netværk i civilsamfundet og de lokale myndigheder inden for deres organisationer og mellem forskellige typer aktører, der er aktive i den offentlige europæiske debat om udvikling.

Foranstaltningerne i alle de udviklingslande, der fremgår af listen over lande, som modtager officiel udviklingsbistand, er støtteberettigede under dette tematiske program. Disse lande er omfattet af instrumentet for støtte til den europæiske naboskabs- og partnerskabspolitik (DCECI) og instrumentet for udviklingssamarbejde og økonomisk samarbejde (ENPI). Kriterierne for støtteberettigelse vil blive defineret i det flerårige tematiske strategidokument.

Hvad programmeringen angår, vil Kommissionen vedtage et fireårigt (2007-2010) og senere et treårigt tematisk strategidokument (2011-2013). Disse dokumenter vil i detaljer beskrive kriterierne for udvælgelse af prioriterede lande og regioner samt prioriterede foranstaltninger. Kommissionen vil på grundlag af denne flerårige programmering fremlægge årlige handlingsprogrammer for prioriterede foranstaltninger, mål og skønnede udgifter.

Mål og prioriteter

Det primære og overordnede mål i programmet er at bekæmpe fattigdom inden for rammerne af bæredygtig udvikling, herunder at fortsætte indsatsen for at nå millenniumudviklingsmålene. Andre vigtige mål omfatter god regeringsførelse og menneskerettigheder, som er horisontale spørgsmål, der generelt skal indgå i partnerlandenes foranstaltninger.

Blandt prioriteterne kan nævnes, at det er vigtigt at støtte aktørernes deltagelse under ugunstige forhold (f.eks. i forbindelse med vanskelige partnerskaber, ustabile situationer og konflikter), at fremme grænseoverskridende og regionale initiativer og velfungerende partnerskaber mellem forskellige aktører fra EU og partnerlandene, at styrke kapacitetsopbygningen i arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og endelig at fremme en kohærent udvikling på uddannelsesområdet ved især at give børnene og de unge adgang til udviklingsfremmende uddannelse.

Seneste ajourføring: 26.07.2007

Top