Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for en mere vigtig, bedre og hurtigere udviklingsbistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsplan for en mere vigtig, bedre og hurtigere udviklingsbistand

Kommissionens to meddelelser til Rådet og Europa-Parlamentet "Udviklingsfinansiering og bistandseffektivitet - Udfordringer i forbindelse med optrapning af EU bistanden 2006 2010" og "Mere effektiv EU-udviklingsbistand: En fælles ramme for udarbejdelsen af landestrategipapirer og fælles flerårig programmering" følger sammen med denne meddelelse op på EU's tilsagn i 2005 om at ville øge udviklingsbistanden, forbedre dens nyttevirkning og få den hurtigere frem for at løse de problemer, der er i forbindelse med at nå millennium-udviklingsmålene inden 2015. Formålet med de tre meddelelser er at gøre EU's udviklingsbistand mere effektiv, mere sammenhængende og mere virkningsfuld.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - EU-bistand: Mere, bedre og hurtigere EU-udviklingsbistand [KOM(2006) 87 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Som der er redegjort for i meddelelsen, består handlingsplanen af ni tidsbegrænsede foranstaltninger, der skal gennemføres af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab. Nogle af foranstaltningerne, som f.eks. en præcis kortlægning af EU-bistanden ved hjælp af regionale donoratlasser, støtte til lokale koordinationsprocesser og udvikling af en fælles ramme for programmering af bistanden, kan iværksættes med det samme. Andre, som f.eks. den foreslåede samfinansieringsmekanisme for EU-midler, vil kunne gennemføres i løbet af de næste fire år.

Handlingsplanen består af tre dele: Del 1 opsummerer de ni foranstaltninger, EU som gruppe skal gennemføre samt en tidsplan. Del 2 præsenterer de fire første foranstaltninger, der allerede er udfærdiget, og som straks vil kunne vedtages og gennemføres i en række udvalgte partnerlande. I del 3 beskrives de fem resterende foranstaltninger, der skal udvikles i løbet af 2006 og gennemføres i praksis inden 2010.

EU's tilsagn med hensyn til bistandens nyttevirkning kan deles op i tre sammenhængende søjler, der henholdsvis fokuserer på:

  • Gennemsigtig kortlægning og overvågning
  • Gennemførelse af de kollektive tilsagn som vedtaget i Paris-erklæringen om harmonisering og tilpasning (EN) (ES) (FR);
  • Gennemførelse af de foranstaltninger, som søjlen om udviklingsbistandens nyttevirkning omhandler, og som indgår i EU's nye strategiramme som fastsat i den nye udviklingspolitiske erklæring (" den europæiske konsensus ") og i EU's strategi for Afrika.

Del 1: Opfølgning af EU's tilsagn

Hvis tilrettelæggelsen og fordelingen af arbejdsopgaverne skal forbedres, skal donoratlasset revideres yderligere, da den første udgave af EU's donoratlas for det første viste en koncentration af bistanden i visse "attraktive" lande og sektorer, hvilket betød at andre lande og sektorer blev glemt, og for det andet en fragmentering af aktiviteterne med deltagelse af en lang række aktører og gennemførelse af projekter i beskeden målestok.

Hvad angår EU's regler på området for udviklingsbistand er det hensigtsmæssigt at give et overblik over de gældende regler i samtlige medlemsstater. Disse regler vil blive samlet i kompendier med henblik på at lette arbejdet for operatørerne. Et andet vigtigt mål er på lang sigt at gennemføre en fælles programmering. Dertil sigter den fælles flerårige programmeringsramme mod at skabe en mekanisme, der gør det muligt at omgruppere de bærende dele i medlemsstaternes systemer, der udfører samme funktion, og derved nedbringe programmeringsomkostningerne.

Den udviklingspolitiske erklæring (den europæiske konsensus) og EU's strategi for Afrika, der blev vedtaget i 2005, giver en bedre arbejdsdeling, der tager sigte på større komplementaritet og bedre udviklingsbistand, flere fælles aktioner gennem en mere omfattende anvendelse af samfinansiering og endelig en styrkelse af EU's input og virkning.

Del 2: Umiddelbart gennemførlige foranstaltninger

De fire foranstaltninger, der kan gennemføres allerede i 2006, omhandler donoratlasset, overvågning af EU- og DAC-processerne, køreplanen og den fælles programmeringsramme.

Det reviderede EU-donoratlas II vil fokusere på en ny region, og kortlægningen af bistanden vil blive udført på landeplan og dermed dække alle de donorer, der er aktive i hvert land. Med hensyn til opfølgningen skal den dække de i Paris vedtagne internationale foranstaltninger og EU's konkrete operationelle foranstaltninger, der fra 2006 vil blive overvåget gennem årsberetningen om opfølgningen af Monterrey-konferencen.

Køreplansprocessen skal opgraderes, og ansvaret for overvågningen skal styrkes og fordeles bedre. Køreplanerne skal være udarbejdet inden udgangen af 2006, og alle mål i køreplanerne skal være nået inden udgangen af 2010. Den fælles programmeringsramme skulle kunne vedtages midt i 2006 og gennemføres på en pragmatisk, progressiv og realistisk måde. Den skal indføres i de lande, hvor den fælles donorbistandsstrategi er blevet indledt (Tanzania, Uganda og Zambia), og inden udgangen af 2010 skulle det være muligt at udvide den fælles programmeringsramme til også at omfatte de resterende AVS-stater samt alle de lande, der har undertegnet Paris-erklæringen.

Del 3: Gennemførelse af dagsordenen

De fem resterende foranstaltninger, der skal udvikles inden udgangen af 2006, drejer sig om operationel komplementaritet, flere fælles aktiviteter for at opnå EU-samfinansiering, styrkelse af EU's vision, fælles lokale ordninger samt kompendier om EU's regler på området for udviklingsbistand.

Inden udgangen af 2006 skal der vedtages en række pragmatiske operationelle principper om, hvordan arbejdsdelingen forbedres. Disse principper kan anvendes i marken i forbindelse med fremtidige regionale kapitler i det reviderede donoratlas. Det er desuden nødvendigt at foretage en revision af alle hindringerne for samfinansiering for at kunne udvikle en struktureret samfinansieringsmekanisme for EU-midler inden udgangen af 2008.

For at styrke EU's vision skal følgende foranstaltninger gennemføres: Der skal etableres et netværk af forskningscentre for udvikling. Der skal indføres europæiske dage for udviklingssamarbejde, der skal udvikles et europæisk uddannelseskort, som omfatter alle erhvervsuddannelsesprogrammerne for udviklingsaktørerne osv. Endelig skal der udarbejdes kompendier om EU's regler for programmering, EU's udbudsregler, EU's regler og principper for ngo'er og EU's regler for subsidier. Alle kompendierne vil blive udsendt inden udgangen af 2006 og revideret senere i 2008, og i dem alle sammen tages der hensyn til den regelharmonisering, der måtte have fundet sted.

Seneste ajourføring: 31.08.2006

Top