Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Årsberetning for 2004 om ECHO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Årsberetning for 2004 om ECHO

I denne beretning fremlægges de vigtigste aktiviteter i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand (GD ECHO) i 2004. GD ECHO har forsvaret en politik, der hviler på respekt for de grundlæggende principper for humanitær bistand, dvs. neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som er den eneste måde, hvorpå man kan yde effektiv bistand, garantere adgang til de nødlidende befolkninger og bevare sikkerheden for de humanitære arbejdere.

DOKUMENT

Beretning fra Kommissionen af 23. november 2005 - Årsberetning for 2004 - (ECHO) [KOM(2005) 580 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

2004 vil blive husket som det år, hvor den voldsomme tsunamibølge oversvømmede Det Indiske Oceans kyster den 26. december og dræbte hen mod 280 000 mennesker; denne begivenhed vil dermed gå over i historien som en af de værste katastrofer, der nogensinde er blevet registreret. Men der var tusinder af andre, der døde i andre kriser i andre dele af verden uden offentlighedens kendskab. GD ECHO's respons på de humanitære kriser i 2004 har udviklet sig i takt med ændringerne i de globale humanitære behov, idet der blev lagt særlig vægt på de "glemte kriser", dvs. dem, der ikke - eller ikke længere - er i mediernes søgelys.

For at sikre, at GD ECHO's operationer er behovsstyrede, sammenligner dette generaldirektorat situationen i omkring 130 udviklingslande på grundlag af ni humanitære indikatorer: menneskecentreret udvikling, menneskelig fattigdom, risiko for naturkatastrofer, konflikter, flygtninge, internt fordrevne, underernæring, dødelighed, og andre donorers bidrag. Når man anvender denne metode på 2004-resultaterne, ser man, at 62 % (eller 353 mio. EUR) af de tildelte 570 mio. EUR (hvoraf 518,2 mio. EUR var forpligtet over Kommissionens budget og 52,2 mio. EUR stammede fra Den Europæiske Udviklingsfond) blev tildelt områder, hvor der forelå det største behov, 30 % (eller 172 mio. EUR) gik til områder med mellembehov, mens mindre end 1 % (eller 4 mio. EUR) blev anvendt i områder med lavt bistandsbehov ("behovslommer"). AVS-landene var de største bistandsmodtagere (301,6 mio. EUR), fulgt af Asien (111,1 mio. EUR). Det resterende beløb (41 mio. EUR eller 7 %) blev anvendt til temafinansiering, faglig bistand og udgifter til støtteforanstaltninger.

For at kunne identificere glemte kriser har GD ECHO anvendt en analysemetode, der er baseret på både kvantitative data (manglende mediedækning eller ringe donorbistand kombineret med stort bistandsbehov) og kvalitative faktorer (vurdering på stedet af GD ECHO's eksperter og områdeansvarlige). I 2004 blev det fastslået, at de vigtigste glemte kriser fandtes i Algeriet (det vestlige Sahara), Den Demokratiske Republik Congo, Guinea, Haiti, Indien, Myanmar/Burma, Nepal, det nordlige Kaukasus (Tjetjenien), Thailand (burmesiske flygtninge), Somalia, Sudan, Uganda og Yemen.

På trods af de positive tendenser i 2004 fortsatte vanskelighederne på området for humanitær bistand: antallet af flygtninge faldt ganske vist fra 10,6 millioner i 2002 til 9,67 millioner i slutningen af 2003, men når flygtninge vender hjem, har de fortsat brug for humanitær bistand, i det mindste i den første periode efter deres hjemvenden. Antallet af internt fordrevne anslås til at udgøre 25 millioner personer. Den humanitære krise, der blev udløst i Asien på grund af tsunamibølgen, viser, at befolkningerne i stadig større grad er blevet sårbare over for naturkatastrofer.

De vigtigste GD ECHO-operationer i 2004

I Afrika fandt de mest omfattende operationer sted i Sudan/Darfur i forbindelse med borgerkrigen, der af FN blev kaldt "den største humanitære krise i verden". Borgerkrigen, der brød ud i 2003, eskalerede voldsomt i 2004. Ud over de 20 mio. EUR, der oprindelig var budgetteret til Sudan, blev der truffet en række hurtige afgørelser om ydelse af i alt 83 mio. EUR i bistand.

Der blev ligeledes finansieret en række projekter i Centralafrika og regionen omkring De Store Søer (Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Congo Brazzaville, Den Centralafrikanske Republik og Tanzania) samt i den vestafrikanske subregion.

I den nordlige del af Kaukasus har den glemte humanitære krise, der i lang tid har hærget i Tjetjenien, fortsat figureret som en af GD ECHO's vigtigste operationelle prioriteter i 2004, hvor der blev ydet 28,5 mio. EUR til ofrene for denne konflikt.

Der blev i alt ydet 37,35 mio. EUR til palæstinenserne i de besatte områder og til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Libanon og Syrien samt til flygtninge fra Irak, som huses i lejre i Jordan og i ingenmandsland mellem Jordan og Irak.

Der blev udbetalt et støttebeløb på 35 mio. EUR til Afghanistan for at støtte flygtninges og internt fordrevnes hjemvenden og reintegrering.

GD ECHO var den første donor til at reagere efter tsunamibølgen ved at stille 3 mio. EUR til rådighed for Internationalt Røde Kors. Herudover anmodede Europa-Kommissionen i januar 2005 budgetmyndigheden (Parlamentet og Rådet) om hen mod 100 mio. EUR til iværksættelse af fornyet redningsarbejde i det ramte område. Der blev truffet afgørelse om at yde 80 mio. EUR i hjælp og bistand til befolkningen i det berørte område.

I 2004 blev der truffet 16 finansieringsafgørelser om aktioner til imødegåelse af katastrofer i en lang række regioner i verden. GD ECHO afsatte ligeledes 360 000 EUR til verdenskonferencen i Kobe om forebyggelse af naturkatastrofer.

Temafinansiering er en ny måde at arbejde sammen med internationale organisationer på (FN-agenturerne og Røde Kors-familien) for at forbedre den humanitære bistand, der ydes. I 2004 indgik GD ECHO tematiske kontrakter med OCHA, WHO, WFP og UNICEF.

Andre aktioner

GD ECHO deltog i en række møder for sammen med andre donorer at undersøge spørgsmål såsom erosionen af det humanitære rum, humanitære principper, især risikoen for, at FN-integrerede missioner ikke vil respektere dem, og problemet om humanitære arbejderes adgang til visse lande.

Der blev i årets løb afholdt en række møder om den strategiske planlægning med deltagelse af de vigtigste partnere (OCHA, UNICEF, WHO og WFP). På EU-institutionsplan har GD ECHO fortsat arbejdet aktivt for at sikre respekten for de humanitære principper vedrørende upartiskhed, neutralitet og uafhængighed, og har endvidere deltaget i en række møder på forskellige niveauer i rådsregi og sammen med andre tjenestegrene i Kommissionen.

Hvad tværgående spørgsmål angår, blev der gjort fremskridt med pilotforsøgene vedrørende sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD). Herudover blev der afsat et beløb på 46 mio. EUR (mod 26 mio. EUR i 2003) til børnerelaterede aktioner, og 66 af de 102 finansieringsafgørelser vedrørte dette område. Vand blev gjort til et af de prioriterede områder i GD ECHO's årlige arbejdsprogram, idet der blev iværksat et udbud vedrørende en undersøgelse af spørgsmål om vand og sanitære forhold i forbindelse med humanitær bistand.

Endelig afholdt GD ECHO en række uddannelseskurser og andre aktiviteter omkring værdierne og principperne i og de konkrete resultater af EU's politik for humanitær bistand; desuden gennemførtes 145 revisioner i de humanitære organisationers hovedsæder for at sikre en fortsat opfølgning af de finansielle data og af relevante oplysninger af forvaltningsmæssig art.

Seneste ajourføring: 18.01.2006

Top