Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et europæisk handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Et europæisk handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-2011)

I dette program foreslås en kollektiv EU-indsats for at støtte landestyrede programmer til bekæmpelse af aids, malaria og tuberkulose, som forvaltes af udviklingslande og mellemindkomstlande, samt en indsats på internationalt niveau på udvalgte områder, hvor EU kan tilføre merværdi.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Et europæisk handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-2011) [KOM(2005) 179 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Handlingsprogrammet tager sigte på at afhjælpe mangelen på de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at opfylde millennium-udviklingsmål (MDG) 6, dvs. bekæmpelse af hiv/aids og andre sygdomme. Eftersom finansieringen af midlerne til bekæmpelse af aids, malaria og tuberkulose er utilstrækkelig, intensiverer EU de bestræbelser, der vil kunne give de bedste resultater.

EU vil styrke sin politiske dialog om menneskerettigheder og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og om forældreløse og sårbare børns behov. Den understreger ligeledes nødvendigheden af at hjælpe andre sårbare grupper som f.eks. stiknarkomaner, fanger, ældre, handicappede, flygtninge og internt fordrevne befolkningsgrupper.

EU vil dele ekspertise for at spille en konstruktiv rolle i den politiske og tekniske dialog, herunder i gennemgangen af strategiprogrammet for fattigdomsbekæmpelse (PRSP), i dialoger om sektorpolitik og i den globale fonds landekoordineringsmekanismer (CCM).

Kommissionen vil udarbejde en vejledning til brug for delegationerne og de instanser, der har til opgave at forebygge sygdomme blandt personalet.

EU vil kortlægge de tekniske bistandsressourcer med henblik på at udvikle en plan for fælles teknisk bistand, som er underlagt en adfærdskodeks for kollektive indsatser. Inden udgangen af 2006 vil Europa-Kommissionen forelægge et strategidokument om menneskelige ressourcer i en bredere sundhedskontekst, som vil bidrage til udformningen af specifikke foranstaltninger og på gennemførelsen af dette handlingsprogram. Strategien vil omfatte en drøftelse af emner som vedtagelse af en europæisk kodeks for ansættelsespraksis, udvikling af nationale planer for menneskelige ressourcer og udarbejdelse af en erklæring om international solidaritet.

Kommissionen ønsker at opbygge kapacitet inden for klinisk forskning gennem EDCTP-initiativet (partnerskab mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg). Der er behov for en yderligere indsats for at forbedre de lokale og regionale sundhedstjenester på steder med kliniske forsøg, styrke de menneskelige ressourcer, opbygge nye infrastrukturer som f.eks. hospitalsafdelinger og sikre befolkningens adgang til lægebehandling under kliniske forsøg.

EU vil støtte landene med at udvikle sunde og effektive forsyningspolitikker og -metoder for lægemidler og farmaceutiske varer som f.eks. kondomer, langtidsholdbare insektmiddelbehandlede net og antiretrovirale midler. Denne foranstaltning skal ledsages af en oplysningskampagne om børns sikkerhed i skolen, hvor formålet er at øge beskyttelsen mod voldtægt, graviditet og hiv/aids-infektion og andre seksuelt overførbare sygdomme.

I nødsituationer og længerevarende kriser vil EF's Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) bidrage til at nedbringe overførslen af hiv/aids, tuberkulose og malaria. ECHO forpligter sig ligeledes til at formindske dødeligheden og den menneskelige lidelse, disse sygdomme forårsager, gennem bevidstgørelses-, informations- og uddannelseskampagner samt forebyggelsesredskaber til humanitære nødhjælpsarbejdere.

Europa-Kommissionen foreslår en række konkrete og omkostningseffektive foranstaltninger, som forventes at give hurtige resultater:

  • Målrettet distribution af gratis langtidsholdbare insektmiddelbehandlede net og støtte til sociale markedsføringsstrategier, som fremmer lokal produktionskapacitet
  • Målrettet distribution af gratis præventive midler sammenkædet med øgede investeringer i sundhedsfremmende tiltag og opbygning af kapacitet inden for social markedsføring
  • Fri adgang for alle til frivillig rådgivning og tests og antiretrovirale lægemidler til hiv-positive gravide kvinder.

I samarbejde med partnere på verdensplan såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og medlemsstaterne vil Kommissionen ligeledes iværksætte aktioner mod disse sygdomme på regionalt plan såvel som på verdensplan.

Handlingsprogrammet tager sigte på at styrke de regionale net med henblik på at fremme adgangen til sikre lægemidler til overkommelige priser, at udbygge reguleringskapaciteten, øge de menneskelige ressourcer i sundhedssektoren og forskning og udvikling af nye redskaber.

Kommissionen vil overvåge gennemførelsen og resultaterne af forordning (EF) nr. 953/2003 om hindring af omlægning til EU af handelen med visse essentielle lægemidler. Den vil fremme prisgennemsigtigheden for lægemidler og farmaceutiske varer, der anvendes til bekæmpelsen af de tre sygdomme ved at opfordre de pågældende lande til at offentliggøre priserne på produkter indkøbt som led i landeprogrammer, der er finansieret af EU og den globale fond. Priserne vil kunne ses på Kommissionens netsted, og det skulle gøre det lettere at sammenligne priserne og dermed måle virkningen af afbindingen af bistanden.

Gennem anvendelse af videnskabelig bistand og indførelse af specifikke retningslinjer for visse essentielle produkter vil Kommissionen bidrage til at styrke udviklingen af de nationale og regionale organers kapacitet til at udføre videnskabelige opgaver og regulering i forbindelse med vurderinger og tilladelser til markedsføring af lægemidler.

Kommissionen vil støtte forskning og udvikling af nye redskaber og tiltag gennem projekter, der tager sigte på at fremskynde udviklingen af nye vacciner, lægemidler, mikrobicider og diagnoseinstrumenter for områder med få ressourcer. Den vil endvidere anspore forskningsorganisationer og -institutioner i lande med endemiske sygdomme til at deltage i forskningsprojekter i samarbejde med europæiske partnere.

For at modvirke mangelen på menneskelige ressourcer vil EU støtte en række nyskabende initiativer, som har til formål at anspore sundhedspersonalet til at blive i eller vende tilbage til de udviklingslande eller regioner, hvor behovet er størst. Disse initiativer sigter ligeledes mod at skabe bedre forskningsmuligheder og bremse hjerneflugten.

Kommissionen vil støtte et nærmere antal offentlige/private partnerskaber og globale initiativer. Den vil konsultere en bred gruppe partnere gennem sit interessentforum, hvor der også vil være personer, der er direkte berørt af de tre sygdomme; herigennem vil de bedre kunne gøre sig gældende på globalt plan.

Den vil ligeledes vurdere fordelene ved at arbejde i globale partnerskaber set ud fra, om partnerskabet indebærer unik ekspertise, udbredt tilstedeværelse i de pågældende lande og væsentlige ressourcer, samt hvilke fordele EU får ud af sine investeringer, og hvilke fordele Kommissionen tilbyder sine partnere.

Andre vigtige partnere for Kommissionen er WHO og UNAIDS, der besidder specifik ekspertise og viden om disse sygdomme takket være initiativer som "Roll Back Malaria" og "Stop TB" samt UNFPA, WTO og UNICEF.

På den internationale scene kan Kommissionen tale på grundlag af et formelt mandat og skabe en troværdig dialog med lande uden for EU. Den må også opretholde et snævert samarbejde med EU-medlemsstaterne, både inden for rammerne af FN og i G8-sammenhæng.

Der vil blive etableret et snævert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe specifikke foranstaltninger på landeniveau. Kommissionen vil endvidere sikre, at foranstaltningerne bliver fulgt op ved at gennemføre årlige undersøgelser og midtvejsrevisioner af landespecifikke instrumenter, det 7. rammeprogram for forskning og tilsyns- og evalueringsmekanismerne under den globale fond. I 2008 og 2010 vil Kommissionen forelægge Parlamentet og Rådet detaljerede situationsrapporter om handlingsprogrammets gennemførelse, resultater og virkninger.

Budgetmidlerne til finansiering af de foreslåede foranstaltninger under dette handlingsprogram vil blive fastsat i de kommende finansielle overslag.

Seneste ajourføring: 05.07.2011

Top