Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s bidrag til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU’s bidrag til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene

Denne meddelelse gør status over EU’s bidrag til reduktion af fattigdom i verden og udpeger, hvilke foranstaltninger der bør træffes for hurtigere at opfylde millenniumudviklingsmålene (MDG).

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 12. april 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Hurtigere opfyldelse af millenniumudviklingsmålene - Den Europæiske Unions bidrag [KOM(2005) 132 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

På millennium-topmødet i 2000 forpligtede det internationale samfund sig ved Milleniumerklæringen (EN) til at iværksætte et verdensomspændende projekt, der skulle nedbringe ekstrem fattigdom af enhver art. Millenniumudviklingsmålene (MDG), som er tilknyttet millenniumerklæringen, tager således sigte på at:

 • nedbringe fattigdommen og sulten i verden
 • sikre grundskoleundervisning til alle
 • fremme kønnenes ligestilling
 • nedbringe børnedødeligheden
 • forbedre mødresundheden
 • bekæmpe hiv/aids og andre sygdomme
 • sikre et bæredygtigt miljø
 • deltage i et globalt partnerskab for udvikling.

Den Europæiske Union (EU) har afgivet konkrete tilsagn om at realisere disse mål inden 2015. Kommissionen understreger, at EU og medlemsstaterne allerede har ydet et væsentligt bidrag til det internationale samfunds indsats, da EU er blevet den største donor i verden og yder 55 % af den samlede offentlige udviklingsbistand. Men det er nødvendigt at gøre hurtigere fremskridt mod MDG, for hvis man blot fortsætter med den nuværende politik, vil de ikke kunne nås.

I forbindelse med forberedelsen af EU's bidrag til FN-topmødet i september 2005 opfordrede Rådet Kommissionen til at udarbejde en række ambitiøse handlingsforslag, som med sigte på 2015 skulle sikre hurtigere fremskridt med opfyldelsen af MDG, specielt inden for udviklingsfinansiering, sammenhæng i udviklingspolitikkerne og prioriteringen af Afrika. Kommissionens forslag sigter især på at:

 • fastsætte nye delmål for væksten i de offentlige bistandsbudgetter for 2010, så den samlede bistandsindsats kommer op på 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) i 2015
 • fremskynde reformerne til forbedring af bistandens kvalitet
 • genoverveje, hvordan EU påvirker udviklingsbetingelserne med sine interne og eksterne politikker via sin særlige model for bæredygtig udvikling
 • sikre, at de nye retningslinjer især prioriterer indsatsen i Afrika, og udnytte mulighederne for et partnerskab mellem de to kontinenter.

Flere midler

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til fortsat at øge deres offentlige udviklingsbistandsbudgetter (ODA) og gå videre end de tilsagn, de afgav i Monterrey. Kommissionen foreslår, at der fastsættes et nyt individuelt mål for medlemsstaternes bistandsindsats (forholdet mellem ODA og BNP), så det pr. 2010 andrager mindst 0,51 % (0,17 % for de nye medlemsstater), hvilket vil bringe EU’s samlede indsats op på 0,56 %. Dette tilsagn vil medføre en stigning i bistandsindsatsen på 20 mia. EUR om året fra nu af og til 2010, således at den i 2015 når op det af FN fastsatte mål på 0,7 % af BNI.

Det bør desuden overvejes, hvordan man kan supplere de offentlige bistandsbudgetter med nye finansieringskilder, der har en mere permanent og forudsigelig karakter.

Forbedring af bistandens kvalitet

Det er imidlertid ikke blot nødvendigt at øge omfanget af den internationale bistand. Koordineringen og harmoniseringen mellem donorerne må også forbedres, og indsatsen bør tilpasses til partnernes egne strategier for at sikre, at bistanden bliver mere effektiv, og reducere transaktionsomkostningerne. Mangelen på harmonisering påtvinger nemlig partnerlandene unødvendige omkostninger og administrative byrder.

Samhørighed til fremme af udviklingen

Et forbedret udviklingssamarbejde er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at løfte de udfordringer, som MDG stiller. Også andre politikker kan spille en afgørende rolle for at hjælpe udviklingslandene med at realisere MDG. Meddelelsen om sammenhæng i udviklingspolitikkerne udpeger netop de politikker, der bedst kan supplere udviklingslandenes egen indsats.

Afrika bør prioriteres

Mange områder i Afrika syd for Sahara er langt bagud i forhold til resten af verden med hensyn til opfyldelsen af MDG. Kommissionen vil koncentrere sin indsats om Afrika og støtte de afrikanske lande, så de kan blive de vigtigste aktører i deres egen udvikling.

Med henblik herpå agter EU at fokusere på områder som:

 • Forbedring af regeringsførelsen i Afrika: Bl.a. gennem finansiel bistand til Den Afrikanske Union (AU), parvise partnerskaber med AU’s institutioner og refinansiering af den afrikanske fredsfacilitet.
 • Sammenkobling af de afrikanske netværk og oprettelse af handelsforbindelser: Det er nødvendigt at oprette og opretholde regionale infrastrukturnet og -tjenester for at skabe en konkurrencedygtig økonomisk vækst og handel og sikre de afrikanske eksportører en plads på det globale marked. Med henblik herpå har Kommissionen etableret et infrastrukturpartnerskab mellem EU og Afrika. Samhandelen med Afrika syd for Sahara bør desuden øges kvantitativt og kvalitativt.
 • Bestræbelser for at sikre et retfærdigt samfund, adgang til almene ydelser, et anstændigt arbejde og et bæredygtigt miljø: EU vil støtte initiativer på dette område og vil i samarbejde med sine afrikanske partnere fortsætte med at udvikle en deltagerstyret fremgangsmåde til planlægning og budgettering af ressourcerne på lokalt, nationalt og regionalt plan. Desuden bør der i udviklingen integreres et bæredygtigt miljø. EU vil træffe konkrete politiske foranstaltninger til at sikre, at der lægges større vægt på kriterierne retfærdig fordeling og miljømæssig bæredygtighed ved fordelingen af bistanden til landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europæisk rapport om udvikling af 19. september 2008 ”Milleniumudviklingsmålene på halvvejen: Hvor er vi, og hvor skal vi hen?” (EN) (pdf).

Rapporten gør status på opfyldelsen af Milleniumudviklingsmålene frem til 2015. Selv om der er skabt økonomiske vækst i nogle lande, og den globale fattigdom er blevet mindre siden 2000, er fremskridtene i udviklingslandene ujævnt fordelt. De langsomme fremskridt i nogle lande på områderne uddannelse og sundhed giver særlig anledning til bekymring.

I overensstemmelse med de løfter, som EU og det internationale samfund har givet, skal den officielle udviklingsbistand øges hurtigt. Modtagerlandene skal forpligte sig til at forbedre den økonomiske og institutionelle forvaltning. Særligt skal de bidrage til gennemførelse af Ministererklæringen (Accra Agenda for Action) om kvaliteten og effektiviteten af den officielle udviklingsbistand (harmonisering af offentlige procedurer, udnyttelse af landenes indkøbssystemer, opbygning af effektive partnerskaber for donorer, gennemsigtighed og mekanismer til gensidig ansvarlighed).

Den finansielle bistand supplerer og understøtter udviklingsbistandsprogrammerne. Afgørende for opfyldelsen af Milleniumudviklingsmålene er derfor en sammenhængende politik, som understøtter vækst, samt veludviklede politikker for de enkelte sektorer. Sammenhæng mellem politikken og de internationale programmer er en væsentlig faktor for at nå målene (særligt global økonomisk styring, markedsadgang, indvandring, klimaforandringer og risikostyring).

De svagere stater, der halter mest bagud med opfyldelse af Milleniumudviklingsmålene, skal først og fremmest beskyttes, særligt i den nuværende økonomiske krise.

I 2008 vil EU forsat spille en væsentlig rolle som primær bistandsyder og primær partner i fredsbevarende operationer på verdensplan. Udviklingspolitikken understøtter den regionale integration gennem samhandel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - EU som global udviklingspartner - Fremskyndet opfyldelse af millenniumudviklingsmålene [KOM(2008) 177 endelig – Endnu ikke offentliggjort i EUT].

I denne meddelelse fastlægges det, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for hurtigere at kunne nå MDG. Det drejer sig om størrelsen og effektiviteten af udviklingsstøtte, handelsstøtte og sammenhæng i politikkerne. Meddelelsen skal også være et bidrag til fastlæggelse af en fælles holdning med henblik på den konference om finansiering af udviklingen, som skal finde sted i december 2008 i Doha, og det ministerforum på højt niveau i De Forenede Nationer, som er planlagt til september 2008 i Accra.

Seneste ajourføring: 19.02.2009

Top