Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk vandfacilitet for AVS-staterne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europæisk vandfacilitet for AVS-staterne

Den Europæiske Union (EU) opretter en vandfacilitet for de stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), som har undertegnet Cotonou-aftalen. Denne facilitet, hvortil der afsættes et budget på 500 mio. EUR, har bl.a. til formål at stimulere til forbedret adgang til drikkevand og sanitære faciliteter for de ugunstigt stillede befolkningsgrupper i disse stater ved aktivt at behandle spørgsmålet om finansieringsunderskuddet. Denne meddelelse indeholder forslag til bestemmelser om vandfacilitetens oprettelse og en beskrivelse af den fremtidige udvikling med hensyn til det europæiske vandinitiativ.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 26. januar 2004 om den fremtidige udvikling med hensyn til det europæiske vandinitiativ og bestemmelserne om oprettelse af en europæisk vandfacilitet for AVS-staterne [KOM(2004) 43 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

VANDFACILITET FOR AVS-STATERNE

Vandfaciliteten for staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) er tiltænkt en rolle som katalysator via støtte til udvikling og reform af sektorpolitikker på området og via fleksible og innoverende metoder til finansiering af projekter og programmer for vandforsyning og sanitære faciliteter.

Grundprincipper

Faciliteten hviler på tre nøgleprincipper :

  • regeringsførelse: vandfacilitetens virksomhed koncentreres om de AVS-stater, der fører eller er fast besluttede på at udvikle en sund national vandpolitik, og om de lande, hvis sociale udgifter er prioriteret højt. Faciliteten vil bistå disse lande med at fastlægge den institutionelle ramme og forskriftsramme, som gør det muligt for dem at tiltrække yderligere finansielle midler
  • ejerskab: faciliteten er fuldt behovsstyret. Der er tale om et instrument, som gør det muligt at støtte og uddybe AVS-staternes aktørers deltagelse i planlægningen og iværksættelsen af vandpolitikkerne
  • innovation og fleksibilitet: der tilstræbes en maksimal virkning ved hjælp af en kreativ kombination af gavebistand og andre kilder til finansiering af grundlæggende infrastrukturer. Den foreslåede gavebistand kan eventuelt udgøre den startkapital, der er nødvendig til iværksættelse af projekter, og et hjælpemiddel, som gør det muligt at oprette partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at øge finansieringen.

Finansierede aktiviteter

Vandfaciliteten vil blive anvendt til finansiering af to hovedformer for aktiviteter : forbedring af vandforvaltning og regeringsførelse og samfinansering af drikkevands- og sanitetsinfrastrukturer.

Aktiviteterne til forbedring af vandforvaltning og regeringsførelse omfatter :

  • udbygning af institutioner og støtte til reform af sektoren
  • integreret forvaltning af vandressourcer med hovedvægten lagt på det nationale niveau og niveauet i AVS-staternes flodbækkener.

For den anden aktivitetstypes vedkommende benytter vandfaciliteten fleksible og innoverende metoder til finansiering af projekter og programmer for vandforsyning og sanitære faciliteter til gavn for brugere med lave indkomster og socialt ugunstigt stillede regioner.

Forvaltning af faciliteten

Den organisatoriske struktur, der er ansvarlig for forvaltningen af vandfaciliteten, er oprettet i Europa-Kommissionen. Personalet er EU-embedsmænd. Embedsmændene på dette hold er ansvarlige for udarbejdelsen af facilitetens gennemførelsesbestemmelser.

Ved forberedelsen og iværksættelsen af de projekter, der skal finansieres, bør der dog drages størst mulig nytte af den knowhow, der findes uden for Kommissionen, f.eks. i grupper af eksperter fra medlemsstaterne, i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og andre institutioner for udviklingsfinansiering og i påkommende tilfælde med den private sektor og ikke-statslige organisationer (ngo'er).

Projekterne bliver udvalgt på grundlag af indkaldelser af forslag, som står åbne for de fleste berørte statslige og ikke-statslige aktører i AVS-staterne og EU. Udvælgelsen foregår på grundlag af kriterier, som Europa-Kommissionen fastsætter i indkaldelserne af forslag. Disse skal være i overensstemmelse med målene om bæredygtig udvikling og med EU's politik for vandforvaltning i udviklingslande, kunne forenes med de integrerede forvaltningsprogrammer for det enkelte afvandingsområde, være afpasset efter partnernes gennemførelseskapacitet og projektets modenhedsgrad osv. Før hver indkaldelse af forslag høres EU's medlemsstater i EUF-udvalget.

DET EUROPÆISKE VANDINITIATIVS FREMTID

I denne meddelelse foretages der ligeledes en fremadskuende vurdering af det europæiske vandinitiativ, som blev lanceret på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling.

Det fremhæves i meddelelsen, at der er gjort betydelige fremskridt med det europæiske vandinitiativ, idet de fastsatte mål for drikkevand og sanitære faciliteter skal føres ud i livet som led i en integreret forvaltning af flodbækkener.

Initiativet er koncentreret om Afrika, landene i Østeuropa, Kaukasus og Centralasien, Middelhavsområdet og Latinamerika.

Efter Kommissionens opfattelse vil disse fremskridt dog ikke gøre det muligt at føre millennium-målene (EN) (ES) (FR) ud i livet uden en følelig forhøjelse af finansieringerne og en forbedring af de mekanismer, som gør det muligt at tiltrække andre ressourcer (den private sektor, udviklingsbanker) ved hjælp af udviklingsbistand, hvilket er to mål, som skal fremmes via oprettelsen af en europæisk vandfacilitet.

KONTEKST

Den her beskrevne meddelelse skal ses i forlængelse af det europæiske vandinitiativ (EN), der blev taget på verdenstopmødet for bæredygtig udvikling i Johannesburg i september 2002. På dette topmøde bekræftedes millennium-målet om, at antallet af personer verden over, som hverken har adgang til drikkevand eller grundlæggende sanitære faciliteter, skal være halveret senest i 2015.

Hvert år dør der flere af at drikke sundhedsfarligt vand, end der dræbes under krige. Mere end 1,1 milliard mennesker verden over har ikke adgang til drikkevand, og 2,4 milliarder mennesker lever ikke under tilfredsstillende sanitære vilkår. I Afrika er næsten 40 % af befolkningen uden adgang til drikkevand, og endnu flere har ikke adgang til sanitære faciliteter.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse nr. 7/2005 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 22. november 2005 om en anden tildeling på 250 mio. EUR fra det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. EUF til anden overførsel til AVS-EU-vandfaciliteten [Den Europæiske Unions Tidende L 48 af 18.2.2006].

Med denne afgørelse giver AVS-EF-Ministerrådet officielt tilladelse til anden overførsel på 250 mio. EUR til AVS-EU-vandfaciliteten.

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2004/632/EF af 6. maj 2004 om brug af reserven under rammebeløbet for langsigtet udvikling og midler fra investeringsfaciliteten under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en AVS-EU-vandfacilitet [Den Europæiske Unions Tidende L 289 af 10.9.2004].

Ved denne afgørelse giver AVS-EF-Ministerrådet officielt bemyndigelse til, at der afsættes en første rate på 250 mio. EUR til AVS-EU-vandfaciliteten, og at der frigives yderligere 250 mio. EUR.

Rådets afgørelse af 26. april 2004 om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende en afgørelse om brug af reserven under rammebeløbet for langsigtet udvikling og midler fra investeringsfaciliteten under 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) til oprettelse af en AVS-EF-vandfacilitet [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådet slår fast, at reserven under rammebeløbet til støtte for langsigtet udvikling og midlerne under investeringsfaciliteten under 9. EUF anvendes til oprettelse af AVS-EU-vandfaciliteten.

Rådets afgørelse 2004/289/EF af 22. marts 2004 om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet [Den Europæiske Unions Tidende L 94 af 31.3.2004].

Ved denne afgørelse opretter Rådet vandfaciliteten for AVS-staterne. I henhold til bestemmelserne i finansprotokollen, der er knyttet som bilag til AVS-EF-partnerskabsaftalen, slår Rådet fast, at forpligtelses- og betalingsniveauet ved udgangen af 2003 og prognoserne for perioden 2004-2007 gør det muligt af midlerne under 9. Europæiske Udviklingsfond at frigøre 500 mio. EUR af et budget på 1 mia. EUR til oprettelse af en vandfacilitet. Rådet godkendte en første overførsel på 250 mio. EUR. Der vil senere blive truffet afgørelse vedrørende resten af beløbet.

See also

For yderligere information, se generaldirektoratet for EuropeAids websted: AVS-EU-vandfaciliteten (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 08.08.2007

Top