Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gennemførelse af Monterrey-konsensussen i praksis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gennemførelse af Monterrey-konsensussen i praksis

Den Europæiske Union gør status over de tilsagn, der blev afgivet på Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002 vedrørende udviklingsfinansiering og anbefaler fremtidige tiltag på en række områder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 5. marts 2004- Gennemførelse af Monterrey-konsensussen i praksis: Den Europæiske Unions bidrag [KOM(2004) 150 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Union Tidende].

RESUMÉ

I denne årlige situationsrapport gør Kommissionen status over de otte tilsagn, som den havde afgivet på Det Europæiske Råds møde i marts 2002 i Barcelona og siden har forsvaret på konferencen i Monterrey (EN) om udviklingsfinansiering.

Finansielle ressourcer til offentlig udviklingsbistand

Det konkluderes i denne forbindelse, at medlemsstaterne for andet år i træk er godt på vej mod at kunne indfri dette vigtige tilsagn og endog overskride målet. Trods budgetproblemer i mange af EU-medlemsstaterne øgede de deres offentlige udviklingsbistand i 2002 med 5,8 % i målt i faste priser i forhold til 2001 og afsatte et beløb svarende til 0,35 % af deres samlede bruttonationalindkomst hertil.

Den offentlige udviklingsbistand er vokset betydeligt i Sverige, Frankrig, Grækenland og Italien; det gælder også til dels Belgien, Finland og Portugal, men den er derimod faldet i Østrig, Danmark, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige.

Det skal bemærkes, at denne rapport vedrører den udvidede Union med de 10 nye medlemsstater. De nye medlemsstater har tilsammen kun bidraget med 0,03 % af deres bruttonationalindkomst i udviklingsbistand i 2002. Kommissionen mener dog, at denne procentsats vil stige til 0,11 % i 2006, hvilket vil sige en reel tredobling.

Kommissionen opfordrer i denne sammenhæng medlemsstaterne til at opretholde eller øge deres årlige bidrag til den offentlige udviklingsbistand indtil 2006 for at fastholde det fremskridt, EU har gjort med hensyn til at indfri Monterrey-tilsagnene.

Koordination af politik og en bedre harmonisering af procedurer

Hvad dette tilsagn angår, konkluderes det i rapporten, at Unionen ikke altid har været i stand til bedre at koordinere sin udviklingspolitik eller harmonisere procedurerne for gennemførelsen af bistanden.

Der skal således endnu gøres en betydelig indsats for at sikre en optimal udnyttelse af de fortsat begrænsede ressourcer. Endnu i dag holder flertallet af medlemsstaterne på at følge deres egne procedurer, når det gælder forvaltningen af de ressourcer, der afsættes til udviklingsbistand i modtagerlandene. Mange modtagerlande er således udsat for et væld af forskellige krav, hvad angår rapporter, regnskabsstandarder osv., hvilket giver en administrativ belastning, der hviler tungt på den allerede begrænsede administrative kapacitet. Medlemsstaterne berøver sig selv en større produktivitetsgevinst i deres administrationer på grund af dette dobbeltarbejde, særlig hvor det drejer sig om analysen af modtagerlandets politiske rammer.

Kommissionen foreslår derfor en række konkrete foranstaltninger, nemlig:

 • en snævrere samordning mellem donorer fra EU på området udviklingspolitik
 • en snævrere samordning af flerårig programmering og analytisk arbejde
 • en fælles ramme for procedurer til gennemførelse af bistanden
 • en EU-handlingsplan for samordning og harmonisering i alle partnerlande, hvor to eller flere EU-donorer har et samarbejdsprogram.

Andre tilsagn

Hvad angår de seks andre tilsagn fra Barcelona, hedder det i rapporten, at det ikke er nødvendigt i 2004 at træffe andre vigtige foranstaltninger på EU-plan, og at man bør koncentrere sig om de forskellige igangværende aktiviteter og bringe til dem en afslutning.

Der er netop truffet konkrete foranstaltninger i de seneste år til at overholde disse tilsagn, som hovedsagelig vedrører afbinding af bistanden og gældslettelse. Der er gjort lovende fremskridt med hensyn til globale offentlige goder, handelsrelateret bistand og nyskabende finansieringskilder, om end de mere kan tilskrives medlemsstaterne hver især end Unionen som sådan.

Tilsagnene fra Barcelona

I Barcelona forpligtede EU sig til:

 • at hæve det gennemsnitlige niveau for den offentlige udviklingsbistand for EU fra 0,33 % af BNI i 2002 til 0,39 % i 2006 som en etape på vejen mod FN's mål på 0,7 % af BNI
 • at gøre bistanden mere effektiv ved en snævrere samordning og harmonisering og at tage konkrete skridt hertil inden 2004
 • at træffe foranstaltninger til at afbinde bistanden til de mindst udviklede lande (LDC-landene)
 • at øge den handelsrelaterede bistand
 • at tilskynde til løsning af spørgsmålet med globale offentlige goder
 • at fortsætte med at udforske nyskabende finansieringskilder
 • at støtte reformer af de internationale finansielle systemer
 • at fortsætte bestræbelserne på at genetablere en bæredygtig gældsbyrde inden for initiativet til fordel for stærkt forgældede fattige lande.

Monterrey-konferencen om udviklingsfinansiering

På den internationale konference om udviklingsfinansiering i Monterrey, Mexico, den 18.-22. marts 2002 blev der opnået enighed om den globale udviklingsfinansiering i udviklingslandene. EU, som yder over 50 % af den offentlige udviklingsbistand på verdensplan, bidrog i høj grad til konferencens succes. EU havde defineret sit bidrag til Monterrey-konferencen på Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002.

REFERENCER

ÅrsBeretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 4. april 2007 - Indfri EU's løfter vedrørende udviklingsfinansiering [KOM (2007) 164 endelig udg.- Ikke offentliggjort i EUT]

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 12. april 2005 - Hurtigere opfyldelse af Millenniumsudviklingsmålene - Udviklingsfinansiering og udviklingsbistandens nyttevirkning [KOM (2005) 133 endelig udg.- Ikke offentliggjort i EUT]

Seneste ajourføring: 27.05.2008

Top