Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hvordan udviklingslandene kan hjælpes til at få udbytte af handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hvordan udviklingslandene kan hjælpes til at få udbytte af handel

Den Europæiske Union udarbejder praktiske metoder til at forbedre integrationen af handel i udviklingsstrategierne, således at den bringes i overensstemmelse med de grundlæggende mål om nedbringelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: "Handel og udvikling - Hvordan udviklingslandene kan hjælpes til at få udbytte af handel" [KOM(2002) 513 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

EN FORSTÆRKET DIALOG MED PARTNERLANDENE

Reform af handelspolitikken som led i strategierne til bekæmpelse af fattigdom

Den Europæiske Union vil lægge større vægt på handelsspørgsmål i den politiske dialog, den fører med udviklingslandene, for derved at sikre en bedre integration af handelspolitiske spørgsmål i strategierne til bekæmpelse af fattigdom. Handelspolitikken bør være en integreret del heraf, således at den medvirker til at nå de grundlæggende mål, som sigter mod nedbringelse af fattigdommen og etablering af en bæredygtig udvikling. Den bør fremme en ligelig fordelt vækst og en bæredygtig menneskelig udvikling samt sikre en ansvarlig forvaltning af de naturlige ressourcer og beskyttelse af miljøet.

Tilpasning af den handelsrelaterede bistand til hvert lands særlige vilkår

For at nå dette mål må Kommissionen sikre sig, at finansieringen af den handelsrelaterede bistand, der udgør et af de seks prioriterede mål i udviklingspolitikken, således som de blev fastlagt i 2000, tilpasses de lokale behov, især hvad angår de mindst udviklede lande. Tilpasningen af hjælpen burde ideelt set ske efter en forudgående dialog på nationalt plan mellem offentlige myndigheder, den private sektor samt repræsentanter for arbejdstagere og civilsamfundet.

BEDRE UDNYTTELSE AF BISTANDEN FRA EU

De nationale og regionale strategidokumenter udgør de værktøjer, som gør det muligt at omsætte den politiske dialog til konkrete bistandsprogrammer. De handelspolitiske spørgsmål og deres sammenhæng med andre vigtige politikker for bæredygtig udvikling bør tages med i overvejelserne under hver etape af udarbejdelsen af strategidokumenter.

Kommissionen foreslår endvidere, at man i givet fald og i samråd med partnerlandet/-regionen styrker handelskomponenten i forbindelse med programmeringen af EU's udviklingsstøtte, idet følgende elementer bør indgå:

  • støtte til makroøkonomiske og skattemæssige reformer: den støtte, der ydes for at styrke handelskapaciteten, bør ligeledes bidrage til, at der udarbejdes holdbare makroøkonomiske og skattemæssige politikker, således at der kan opstilles en handelsvenlig politisk ramme
  • støtte til genopbygningen og produktiviteten af produktionsapparatet: for at fremme genopbygningsprocessen og øge konkurrenceevnen inden for den private sektor i udviklingslandene er der blevet indført en række ordninger på nationalt og regionalt plan. Styrkelsen af støttetjenester og forbedringen af infrastrukturerne har ligeledes været en af de stærke sider ved den hjælp, EU har ydet
  • støtte til samarbejde generelt og til regionalt samarbejde: den regionale integration modtager støtte inden for rammerne af udviklingsstrategien. Der er her tale om Syd-Syd-Nord-tilgangen. EU er på dette grundlag for øjeblikket i gang med at forhandle aftaler med regionale grupperinger, som f.eks. Mercosur-landene, landene i Middelhavsområdet og i Sydøstasien. Denne tilgang gælder især for økonomiske partnerskabsaftaler mellem regionale grupperinger i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og EU; forhandlingerne blev indledt i begyndelsen af september 2002
  • støtte til reel deltagelse i et multilateralt handelssystem: hjælpen fra EU inden for dette område skal først og fremmest anvendes til bistand til medlemskab af Verdenshandelsorganisationen (ES) (EN) (FR) (WTO) og de multilaterale forhandlinger samt til støtte til iværksættelse af nuværende og fremtidige WTO-aftaler, der kræver en betydelig finansiel indsats; endvidere skal hjælpen anvendes til støtte til politiske reformer og investeringer, der er nødvendige for at styrke udviklingslandenes økonomiske rentabilitet, samt til deres deltagelse i det multilaterale handelssystem. Sidstnævnte aktionsområde omfatter bl.a. reform af toldadministrationen, standarder og evaluering af konformitet, tjenesteydelser, investeringer, intellektuel ejendomsret, konkurrencepolitik, vedtagelse af lovgivning, der fastsætter passende arbejdsretslige regler, samt miljøbestemmelser.

Kommissionen er ligeledes i færd med at undersøge muligheden for - i samarbejde med de multilaterale organer - at finansiere horisontale bistandsinitiativer på handelsområdet, som skal have til formål at gavne samtlige udviklingslande. For øjeblikket ydes praktisk talt al EU's udviklingsbistand på nationalt/regionalt grundlag. Men inden for dette område er det især nødvendigt at støtte multilaterale initiativer, der igangsættes i samarbejde med internationale organisationer; dette bør ske uden begrænsninger med hensyn til specifikke lande eller regioner.

EU'S BIDRAG TIL EN MERE EFFEKTIV INTERNATIONAL INDSATS

Det er vigtigt at sikre en maksimal udnyttelse af de kontakter, der findes mellem handelsområdet og alle andre vigtige områder, for at nå frem til en bæredygtig udvikling og skabe sammenhæng mellem de forskellige EU-politikker, som indeholder en ekstern dimension.

De eksisterende ordninger må reevalueres for at skabe en bedre koordinering med medlemsstaternes tiltag og for at fremme en større udveksling af "bedste praksis" mellem Kommissionen og medlemsstaterne og medlemsstaterne indbyrdes.

Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at slå til lyd for oprettelse af et snævrere samarbejde med de internationale organisationer, der råder over specifikke kompetencer på handelsområdet og inden for handelsrelaterede anliggender.

EU bør endvidere opfordre regionale udviklingsbanker (som f.eks. Den Afrikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank og Den Interamerikanske Udviklingsbank) til at anvende større ressourcer til programmer til styrkelse af den handelsmæssige kapacitet.

I meddelelsen opfordres EU til at støtte WTO's sekretariat med teknisk bistand og til fortsat at bidrage til den særlige fond under Doha-udviklingsdagordenen (ES) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 30.05.2007

Top