Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvention om fødevarebistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvention om fødevarebistand

Den Europæiske Union (EU) bidrager til at imødekomme fødevare- og ernæringsbehovene i de mest sårbare tredjelande. Konventionen gør donorernes koordination af denne bistand mere effektiv på verdensplan.

RETSAKT

Rådets afgørelse 2012/738/EU om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af konventionen om fødevarebistand.

RESUMÉ

Hvad er problemstillingen?

Konventionen om fødevarebistand, som er den seneste i en række multilaterale aftaler mellem donorer, tilstræber at give den rette og effektive fødevare- og ernæringsbistand til sårbare befolkningsgrupper i konventionslande, som ydes på baggrund af identificerede behov.

Formålet med konventionen er at:

  • redde liv
  • mindske sult
  • forbedre fødevaresikkerhed (*)
  • forbedre ernæringskvaliteten for de mest sårbare befolkningsgrupper i bistandsberettigede lande.

I overensstemmelse med EU’s humanitære fødevarebistand har konventionen til formål at forbedre de mest sårbare befolkningers adgang til og indtagelse af tilstrækkelige, sikre og næringsrige fødevarer på grundlag af en hensigtsmæssig behovsanalyse.

Hvad har ændret sig?

Under konventionen udveksler parterne oplysninger og samarbejder med hinanden. Den fungerer også som et diskussionsforum, hvor de interesserede parter kan udveksle oplysninger omkring problemstillinger, f.eks. i forhold til styringen af et bestemt program. På den måde bruges deres ressourcer fuldt ud.

Udførelse: Hver part indvilger i en minimal årlig ydelse af fødevarebistand, som er udtrykt i værdi eller mængde. Denne forpligtelse bør ydes i form af gavebistand, når det er muligt.

Det fremgår entydigt, at fødevarebistanden på ingen måde må være knyttet til kommerciel eksport af landbrugsprodukter eller andre varer og tjenesteydelser til modtagerlandene.

Bidrag må ydes:

  • bilateralt
  • igennem mellemstatslige eller andre internationale organisationer eller
  • igennem andre samarbejdspartnere inden for fødevarebistand.

Bistandsberettigede lande omfatter:

Baggrund: Den Europæiske Union er partner i den internationale kornaftale, som indeholder to selvstændige juridiske instrumenter: konventionen om kornhandel og konventionen om fødevarebistand. Andre signatarer omfatter USA, Australien, Canada, Japan og Schweiz.

Definition

(*) Fødevaresikkerhed: Verdensfødevaretopmødet af 1996 definerede fødevaresikkerhed som opfyldt, »når hele befolkningen til enhver tid har adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer til at kunne føre et sundt og aktivt liv«.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2012/738

13.11.2012

-

EUT L 330 af 30.11.2012

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 2011/339/EU om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Komitéen for Fødevarehjælp for så vidt angår videreførelsen af konventionen om fødevarehjælp af 1999 .

Rådets afgørelse 2010/316/EU om fastlæggelse af den holdning, skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Fødevarehjælp for så vidt angår videreførelsen af konventionen om fødevarehjælp af 1999 .

Rådets afgørelse 2011/224/EU om fastsættelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995 .

Rådets afgørelse 2000/421/EF om indgåelse af konventionen om fødevarehjælp af 1999 på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

seneste ajourføring 10.03.2014

Top