Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samfinansiering med udviklings-ngo'er

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samfinansiering med udviklings-ngo'er

Målet er at fastsætte betingelserne for EU's samfinansiering med europæiske udviklings-ngo'er af foranstaltninger i udviklingslandene. Disse bestemmelser erstattes fra 1. januar 2007 af forordningen om udviklingssamarbejdets finansieringsinstrument.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene

RESUMÉ

1. Baggrund

Som aktører i det civile samfund spiller ngo'erne en voksende rolle i forbindelse med gennemførelsen af bistand til udviklingslandene. Den Europæiske Union har allerede i flere år anerkendt den særlige og uerstattelige rolle, som ngo'erne spiller på dette område, og understreget betydningen af, at de bevarer deres autonomi og uafhængighed.

2. Samfinansierede foranstaltninger

EU samfinansierer tre typer foranstaltninger:

  • Foranstaltninger på stedetDisse foranstaltninger iværksættes i udviklingslandene på initiativ af ngo'er og deres partnere i de pågældende lande. Aktionerne skal først og fremmest tage sigte på at bekæmpe fattigdommen og skal omhandle lokaludvikling i land- og bydistrikter på det økonomiske og sociale område og udvikling af menneskelige ressourcer, bl.a. ved uddannelsesaktioner, samt institutionel støtte til de lokale partnere i udviklingslandene.
  • Foranstaltninger med sigte på at bevidstgøre og oplyse den europæiske offentlighed om udviklingsproblemerne og om forbindelserne mellem de industrialiserede lande og udviklingslandene Foranstaltningerne skal specielt understrege den indbyrdes afhængighed mellem medlemsstaterne og udviklingslandene, anspore til samarbejde mellem ngo'erne og give partnere i udviklingslandene mulighed for at deltage aktivt i arbejdet.
  • Foranstaltninger med sigte på at udbygge samarbejde og samordning mellem ngo'er i medlemsstaterne og EU's institutioner.Det drejer sig om foranstaltninger, der skal støtte etableringen af effektive udvekslings- og kommunikationsnet.

Betingelserne for at en foranstaltning kan samfinansieres af EU er, at den er varig og klart defineret, at målet med foranstaltningen bliver fulgt op, at der er fastsat indikatorer for gennemførelsen af projektet, og at den er kohærent med andre foranstaltninger på området.

3. Partnere

For at være berettiget til samfinansiering skal ngo'erne opfylde visse betingelser. Det skal bl.a. være selvstændige, ikke-profitorienterede organisationer, der har deres sæde i en af medlemsstaterne, og hvis finansielle midler hovedsageligt har oprindelse i EU. Der vil desuden blive taget hensyn til organisationernes erfaring og knowhow, deres administrative og finansielle kapacitet og evne til at støtte aktionen varigt samt arten og omfanget af deres forbindelser med partnerne i de pågældende lande.

4. Finansielle bestemmelser

Fællesskabets samfinansiering ydes i form af gavebistand. Kontrakterne om samfinansiering er underlagt bestemmelserne i finansforordningen vedrørende EU's almindelige budget. Finansieringsaftalen fastsætter desuden, at Kommissionen og/eller Revisionsretten kan foretage kontrol på stedet. Bistanden fra EU betales i udenlandsk eller lokal valuta. Den kan anvendes til dækning af anlægsudgifter, driftsudgifter i forbindelse hermed og andre udgifter, der er nødvendige for at de samfinansierede foranstaltninger kan gennemføres forsvarligt, herunder ngo'ens administrationsudgifter.

Ngo'erne opfordrer deres partnere i udviklingslandene til - i den udstrækning det er dem muligt - at yde naturalydelser og finansielle bidrag til den pågældende aktion.

Støtten fra EU må ikke overstige 50% af de samlede omkostninger eller 75% af den samlede finansiering - bortset fra undtagelsestilfælde, hvor det højeste bidrag kan andrage 85%.

Bidrag fra EU, som overstiger 2 mio. EUR, skal forelægges til udtalelse for et udvalg af repræsentanter for medlemsstaterne, som bistår Kommissionen i dens arbejde.

5. Kommissionens rolle

Kommissionen har til opgave at forberede, vedtage og forvalte EU's samfinansiering af de pågældende foranstaltninger, samt evaluere resultaterne. Kommissionen bistås i visse af sine opgaver af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne med Kommissionen som formand. Afgørelsen om, hvorvidt der skal ydes støtte til en foranstaltning på anmodning fra en ngo, skal normalt træffes inden for en frist på seks måneder.

Kommissionen underretter hver tredje måned medlemsstaterne om, hvilke projekter og programmer der er godkendt til samfinansiering, og oplyser dem om støttens omfang, karakter, osv.

6. Årsberetning og evaluering

Kommissionen forelægger efter hvert regnskabsårs afslutning Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning med oplysninger om de pågældende ngo'er og de finansierede foranstaltninger samt en evaluering af resultaterne af det pågældende regnskabsår og de generelle retningslinjer for det efterfølgende år. Retningslinjerne forelægges udvalget til udtalelse.

Der bliver regelmæssigt foretaget evalueringer af de samfinansierede aktioner. Tre år efter forordningens ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evaluering af de aktioner, som Fællesskabet har finansieret, ledsaget af forslag om, hvordan forordningen skal anvendes i fremtiden. Der blev gennemført en evaluering i 2000, og der føres øjeblikket drøftelser mellem de forskellige berørte parter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1658/98

2.8.1998-31.12.2006

-

EFT L 213 af 30.7.1998

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [Den Europæiske Unions Tidende L 378 af 27.12.2006].

Denne forordning ophæver forordning (EF) nr. 1658/98.

Seneste ajourføring: 12.09.2007

Top