Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's deltagelse i gældslempelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU's deltagelse i gældslempelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC)

Denne meddelelse fastlægger Fællesskabets bidrag til det globale gældslempelsesinitiativ for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC).

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 26. oktober 1999 om Fællesskabets deltagelse i gældslempelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC) [KOM(99)518 endelig udg. Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Baggrund Initiativet indgår i det globale initiativ for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC), som Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken tog i september 1996. Det er et resultat af en koordineret indsats fra samtlige donorers side, herunder de multilaterale kreditorers, med det formål at nedbringe de fattigste landes gæld. For første gang er der fastlagt tætte forbindelser mellem fattigdomsbekæmpelsesstrategierne, strukturtilpasningsprogrammerne og gældsnedbringelsesinitiativet.

På G7-landenes topmøde i Køln i juli 1999 godkendte ministrene et udvidet initiativ, som gør en mere dybtgående, mere omfattende og hurtigere lempelse mulig. De samlede omkostninger ved initiativet skønnes at beløbe sig til 61 mia. USD i nutidsværdi i 2004 (netto). Dette initiativ, som det oprindeligt blev besluttet skulle vare to år, er blevet forlænget fire gange (i 1998, 2000, 2002 og 2004).

Støtteberettigede lande Initiativet angår de fattigste lande, som gør en koordineret tilpasningsindsats og giver sig i kast med fattigdomsbekæmpelse. Det vedrører især de fattigste lande, hvortil Verdensbanken og IMF i forvejen yder supplerende bistand, og hvis forgældede situation anses for uholdbar, efter at alle de øvrige gældslempelsesforanstaltninger er truffet. Blandt de berørte lande optræder visse lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

EU's rolle Som en vigtig partner for udviklingslandene har EU en central rolle at spille, navnlig som følge af de store nye omkostninger, som initiativet fører med sig. De allerede tildelte midler, som hidrører fra EUF-renter i henhold til afgørelse nr. 98/453/EF fra juli 1998 om ekstraordinær bistand til de stærkt gældstyngede AVS-stater, vil ikke være tilstrækkelige til at dække finansieringen af det nye udvidede initiativ.

EU har bebudet, at man er rede til at anvende midlerne som led i de eksisterende instrumenter under Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for at yde et væsentligt bidrag til gældslempelse i de AVS-stater, som er berettiget til at få del i HIPC-initiativet. Indtil nu har EU bevilget mere end 1,6 mia. EUR til initiativet. EU bidrager til initiativet både som kreditor og donor, især for AVS-landenes vedkommende. Alle EUF-midler anvendes udelukkende til fordel for de AVS-lande, der er omfattet af initiativet. Til landene i Asien og Latinamerika er der bevilget 54 mio. EUR.

EU's rolle som kreditor EU's udviklingsbistand har hovedsagelig form af gavebistand. EU er derfor kun en lille multilateral kreditor. Ifølge de seneste skøn tegner EU sig kun for ca. 2 % af HIPC-initiativets samlede omkostninger. Som kreditor skønnes EU hidtil at have bidraget med 680 mio. EUR. De midler, der er ydet, stammer hovedsagelig fra EUF-renter og EUF-interne reserver.

EU's rolle som donor Ud over sit bidrag som kreditor deltager EU i initiativet som donor. De ikke-fordelte midler under 8. EUF og de foregående EUF har været den vigtigste finansieringskilde for EU's bidrag som donor. Som donor har EU hidtil ydet 934 mio. EUR til HICP's Trust Fund, som forvaltes af Verdensbanken.

Yderligere deltagelse Efter Kommissionens opfattelse bør EU i sin egenskab af vigtig partner for udviklingslandene gøre en yderligere indsats. I 2001 vedtog Rådet et yderligere bidrag på 60 mio. EUR, som muliggør en førtidig og total indfrielse af lånene på særlige vilkår til de mindst udviklede lande, der kan omfattes af HICP-initiativet.

Seneste ajourføring: 24.03.2006

Top