Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

Denne afgørelse danner grundlaget for de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (EF), jf. del IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; sigtet er at fremme deres økonomiske og sociale udvikling og at skabe nære økonomiske bånd mellem disse lande og hele EF.

RESUMÉ

Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse")[Se ændringsretsakter].

SAMMENDRAG

Målsætningen er at fremme de oversøiske landes og territoriers økonomiske og sociale udvikling og skabe nære økonomiske forbindelser mellem disse lande og Det Europæiske Fællesskab (EF).

Samarbejdet er hovedsageligt koncentreret om:

  • at mindske, forebygge og på længere sigt udrydde fattigdom;
  • at opnå en bæredygtig udvikling;
  • at sikre en gradvis integrering af de oversøiske lande og territorier i den pågældende regions og verdens økonomi.

Associeringsordningen hviler på de principper, som er fælles for alle EF-stater og de derunder hørende de oversøiske lande og territorier, dvs. frihed, demokrati, overholdelse af menneskerettigheder og de fundamentale frihedsrettigheder, samt retsstatsprincippet.

SAMARBEJDSOMRÅDER

Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde - samhandelsordningen

De oversøiske lande og territorier har en fordelagtig samhandelsordning. Produkter med oprindelse i disse lande/territorier kan udføres til Fællesskabet uden importafgifter og uden kvantitative restriktioner. Ordningen er imidlertid ikke gensidig: der kan opkræves importafgifter for produkter med oprindelse i Fællesskabet ved indførsel til oversøiske lande og territorier. Den ordning, der gælder for EF-landene, skal dog mindst være lige så gunstig som de ordninger, der gælder for det mest begunstigede land, medmindre der er tale om andre oversøiske lande og territorier eller udviklingslande. Oversøiske lande og territorier må ikke diskriminere mellem EU's medlemsstater.

Associeringsordningen indeholder gunstige oprindelsesregler og specifikke bestemmelser om oprindelseskumulering for råstoffer med oprindelse i EF eller AVS-landene.

Der findes også en omladningsordning, der åbner mulighed for, at produkter uden OLT-oprindelse, der indføres fra et andet tredjeland, og for hvilke der er betalt import- eller skatteafgift i et oversøisk lande/territorium, under visse omstændigheder kan importeres til EF under den fordelagtige ordning, der gælder for de oversøiske lande og territorier. Omladningsordningen gælder generelt ikke for landbrugsprodukter og ej heller for varer fremstillet ved forarbejdning af landbrugsvarer.

Samarbejde om finansiering af udviklingen

Samarbejdet på dette felt tager i første række sigte på at bidrage til de oversøiske landes og territoriers udvikling; dette sker ved, at man bidrager til politiske og strategiske tiltag i produktionssektorerne og på områder såsom udvikling af samhandelen, menneskelig, social og miljømæssig udvikling, samt samarbejde på det kulturelle og sociale felt.

Samarbejde og integration inden for regionen

Samarbejdet på dette felt vedrører aktioner mellem de oversøiske lande og territorier indbyrdes og mellem disse og tredjelande såsom AVS-landene, samt samarbejdet med yderregionerne. Målet er at fremskynde samarbejde og økonomisk udvikling, at fremme den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og teknologi, at liberalisere samhandel og betalinger og at iværksætte en regional politik for sektorreform. Gennem et uddybet samarbejde og en dyberegående integration søger man at tilskynde de mindst udviklede oversøiske lande og territorier til at deltage i regionens markeder og drage fordel heraf.

GENNEMFØRELSE

Associeringen bygger på et partnerskab med tre deltagere, dvs. Kommissionen, den medlemsstat, som det oversøiske land/territorium henhører under, og selve det oversøiske land/territorium. Man søger at etablere en effektivt fungerende dialog og partnerskab ved hjælp af to ordninger:

  • et forum for dialogen mellem de oversøiske lande og territorier og Det Europæiske Fællesskab - dette omfatter de tre partnere og er en årlig foreteelse;
  • individuelle partnerskaber mellem Kommissionen, den medlemsstat, som det oversøiske land/territorium henhører under; og det enkelte oversøiske land/territorium, repræsenteret ved dets myndigheder.

Ligesom AVS-landene kan de oversøiske lande og territorier trække på Den Europæiske Udviklingsfond, der er den vigtigste ordning i samarbejdet om finansieringen af udviklingen i de oversøiske lande og territorier og det regionale samarbejde omkring disse. De enkelte oversøiske lande og territorier vedtager en udviklings- og samarbejdsstrategi i form af et enhedsprogrammeringsdokument. De er ansvarlige for udformning og iværksættelse af samarbejdsforanstaltningerne, og det er i første række disse landes egne myndigheder, der sørger for udarbejdelsen af nævnte dokumenter. Dokumenterne vedtages derefter i fællesskab af de oversøiske landes og territoriers myndigheder og Kommissionen. Alle partnere er ansvarlige for overvågning og revision. Civilsamfundsorganisationerne er vigtige partnere i samarbejdet; for hvert oversøisk land/territorium udpeges der ngo'er til deltagelse i planlægningen af samarbejdsprogrammerne.

FINANSIELLE RESSOURCER

Finansielle ressourcer fra EUF

For tidsrummet 2000-2007 var der under 9. EUF afsat et samlet beløb på 175 millioner EUR til de oversøiske lande og territorier, hvoraf de 20 millioner gik til den investeringsordning, der administreres af Den Europæiske Investeringsbank. For tidsrummet 2008-2013 er der under 10. EUF afsat en bevilling på 286 millioner EUR, hvoraf de 30 millioner EUR er bestemt til finansiering af investeringsordningen.

Den Europæiske Investeringsbanks investeringsordning og lån

Den Europæiske Investeringsbank forvalter investeringsordningen og de lån, den yder af egne midler. Målet med investeringsordningen er at skabe kommercielt levedygtige virksomheder, ikke blot i den private sektor, men også i den offentlige sektor, når der er tale om virksomheder, der støtter udviklingen i den private sektor.

Finansielle ressourcer fra EU's almindelige budget

De oversøiske lande og territorier har adgang til de temaprogrammer, der finansieres ved hjælp af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet (DCI), samt de reparations- og genopbygningsforanstaltninger, der finansieres ved hjælp af stabiliseringsinstrumentet, og den humanitære bistand, der finansieres ved hjælp af det hertil oprettede instrument.

Hertil kommer, at de oversøiske lande og territorier principielt også har adgang til alle EU's tværgående programmer; det vil i første række sige programmer med sigte på almen og faglig uddannelse, unge, forskning, virksomheder, samt radio og fjernsyn, alt afhængigt af hvad der er fastsat i nævnte programmers regler og målsætninger, og hvilke regler der er gældende i den medlemsstat, det pågældende land/territorium henhører under.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2001/822/EF

2.12.2001-31.12.2013

-

EFT L 314 af 30.11.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

EUT

Afgørelse 2007/249/EF

26.4.2007

-

JO L EUT af 26.4.2007

Seneste ajourføring: 31.08.2011

Top