Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aftale om handel, udvikling og samarbejde (ATDC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aftale om handel, udvikling og samarbejde (ATDC)

Den Europæiske Union og Sydafrika har indgået en bilateral aftale om samhandel, udviklingssamarbejde, økonomisk samarbejde og flere andre områder, herunder sociokulturelt samarbejde og politisk dialog.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2004/441/EG af 26. april 2004 om indgåelse af en aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side [se ændringsretsakter].

SAMMENDRAG

EU og Sydafrika har indgået en aftale om handel, udvikling og samarbejde (ATDC) med det formål at styrke det indbyrdes samarbejde på forskellige områder.

Aftalen indeholder flere målsætninger: styrkelse af parternes indbyrdes dialog, støtte til Sydafrikas økonomiske og sociale omlægningsproces, fremme af samarbejdet inden for regionen, integrering af Sydafrika i det sydlige Afrika og i verdensøkonomien samt udvidelse og liberalisering af parternes samhandel med varer, tjenesteydelser og kapital.

Aftalen bygger på overholdelse af demokratiets principper, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne og indebærer etablering af en regelmæssig dialog om emner af fælles interesse, både bilateralt og regionalt (som led i EU's dialog med de sydafrikanske lande og med gruppen af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (dvs. AVS-landene).

Aftalen løber på ubestemt tid; den tages op til revision fem år efter ikrafttrædelsen, således at eventuelle ændringer kan gennemføres.

Aftalen, der vedrører forskellige områder, indeholder en udviklingsklausul, der åbner mulighed for en udvidelse af det planlagte samarbejde.

SAMHANDEL

Med denne aftale oprettes der en præferenceordning for samhandelen mellem EU og Sydafrika, idet der i løbet af en vis periode indføres et frihandelsområde, indenfor hvilket varer frit kan omsættes. EU er Sydafrikas vigtigste partner både for så vidt angår samhandel og investering. Formålet med indførelsen af frihandelsområdet er at give Sydafrika bedre adgang til EU's marked og EU bedre adgang til Sydafrikas. Frihandelsordningen spiller således en vigtig rolle for Sydafrikas integrering i verdensøkonomien. Aftalen dækker omkring 90 % af parternes nuværende samhandel.

Ifølge aftalen skal 95 % af EU's indførsel fra Sydafrika være liberaliseret inden for 10 år, og 86 % af Sydafrikas indførsel fra EU være liberaliseret inden for 12 år. Da begge parter har sektorer, som er følsomme, indgår visse varer ikke i frihandelen; andre omfattes kun af en begrænset liberalisering. For EU's vedkommende er der først og fremmest tale om landbrugsprodukter, og for Sydafrikas vedkommende industriartikler, i første række inden for bilindustrien og visse tekstiler og beklædningsgenstande. Aftalen indeholder dog en bestemmelse om, at der fra december 2006 skal gennemføres en yderligere liberalisering af samhandelen inden for bilsektoren.

Aftalen indeholder præcise oprindelsesregler, der skal sikre, at de varer, der omfattes af præferenceordningen, kun kommer fra Sydafrika eller EU. Aftalen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal gøre oprindelsesreglerne mere fleksible; baggrunden herfor er ønsket om at tage hensyn til moderne internationale produktionsprocesser.

Sydafrika og EU kan træffe beskyttelsesforanstaltninger, når der er fare for, at en importeret vare kan volde alvorlig skade på den nationale industri. Aftalen tillader også, at Sydafrika træffer midlertidige beskyttelsesforanstaltninger (eksempelvis forhøjelse eller genindførelse af told). Andre foranstaltninger af tilsvarende art sikrer beskyttelsen af økonomien i SACU's medlemsstater og EU's yderregioner.

Aftalen indeholder bestemmelser, der skal sikre, at virksomheder med dominerende markedsstilling ikke misbruger denne, og at der hersker fri konkurrence mellem EU's og Sydafrikas virksomheder. Samarbejdet bygger på, at de berørte myndigheder konsulterer hinanden. Hertil kommer, at EU lover at yde faglig bistand til Sydafrika med henblik på omstrukturering af dette lands konkurrencelovgivning. Det fastslås endvidere i aftalen, at den intellektuelle ejendomsret skal sikres på passende måde, at der i givet fald skal afholdes hastekonsultationer, og at der skal ydes faglig bistand til Sydafrika.

Aftalen indebærer et nært samarbejde på en lang række handelsområder, bl.a. inden for toldvæsen, fri omsætning af tjenesteydelser og kapital, samt tekniske handelshindringer, og herunder certificering og standardisering.

UDVIKLINGSSAMARBEJDET

EU's udviklingsbistand til Sydafrika administreres over Fællesskabets budget via finansieringsfaciliteten for udviklingssamarbejdet. For tidsrummet 2007-2013 er der under denne ordning afsat et beløb på 980 millioner EUR til Sydafrika.

Det vejledende program for samarbejdet med Sydafrika for tidsrummet 2007-2013 (EN pdf) omfatter to indsatsområder: man ønsker nemlig både at fremme beskæftigelsen ved at give økonomiens uformelle sektor en bedre stilling og integrere den i den rigtige økonomi, og at skabe en bedre kapacitet for levering af basale sociale ydelser og en bedre social samhørighed.

Decentralt samarbejde udgør lige som i de øvrige udviklingssamarbejdsaftaler et vigtigt element i bistanden. Dette er baggrunden for, at civilsamfundsorganisationerne i så stort omfang inddrages i udviklingsprocessen.

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Parterne styrker deres økonomiske samarbejde på en række felter, bl.a. industrien (til fremme af en omstrukturering af Sydafrikas industri), informationssamfundet, skabelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder, transport og energi. Samarbejdet på dette felt omfatter også støtte til en bæredygtig udvikling af parternes økonomi og beskyttelse af miljøet.

ANDRE ASPEKTER

Aftalebestemmelserne omfatter samarbejde på mange forskellige områder:

  • socialt samarbejde, på basis af en dialog om forskellige aspekter, herunder forsamlingsfrihed, arbejdstageres og børns rettigheder, ligestilling og bekæmpelse af vold mod kvinder
  • samarbejde om beskyttelse af miljøet, og herunder i første række klimaændringer
  • kulturelt samarbejde
  • samarbejde om bekæmpelse af narkotika og hvidvask af penge
  • samarbejde på sundhedsområdet og herunder bekæmpelse af aids.

Aftalen indeholder endelig også bestemmelser af forfatningsmæssig art. Den indebærer således oprettelse af et samarbejdsråd, der skal sikre, at aftalen fungerer korrekt, og etablering af regelmæssig kontakt mellem parterne, f.eks. på parlamentarisk niveau samt mellem EU's Økonomiske og Sociale Udvalg og det hertil svarende organ i Sydafrika, det Nationale Råd for Økonomi, Udvikling og Arbejde.

KONTEKST

Aftalen, der blev undertegnet den 11. oktober 1999 i Pretoria, trådte i fuld kraft den 1. maj 2004. Visse bestemmelser vedrørende Fællesskabets kompetence har været i anvendelse allerede fra den 1. januar 2000.

Aftalen er blevet suppleret med tre andre aftaler, nærmere betegnet aftalen om videnskab og teknologi og aftalerne om vin og spirituosa. Aftalen indeholder bestemmelser om, at der skal indgås en fiskeriaftale, men dette er endnu ikke sket. Sydafrika er endvidere kvalificeret medlem af Cotonou-aftalen, der danner grundlaget for forbindelserne mellem EU og AVS-landene.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

EUT

Afgørelse 2004/441/EF[vedtagelse: samstemmende AVS-udtalelse 1999/0112]

26.4.2004

-

EUT L 127 af 29.4.2004

Aftale om handel, udvikling og samarbejde (ATDC)

1.1.2004

-

EFT L 311 af 4.12.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

EUT

Afgørelse 2006/166/EF

21.12.2005

-

EUT L 57 af 28.2.2006

Tilknyttede dokumenter

Forslag til Rådets afgørelse af 4. februar 2008 om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde [KOM(2008) 50 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen foreslår en udvidelse af samarbejdsområderne fastlagt i toldkodeksen. De nye samarbejdsområder skal især bidrage til en effektiv gennemførelse af Den Afrikanske Unions socioøkonomiske program. Parterne bekræfter deres tilsagn om at ville realisere Millenniumudviklingsmålene. Samarbejdet skal udvides til at omfatte energipolitikken for at sikre prisstabilitet, forsyningssikkerhed og diversifikation af forsyningskilder, til udvikling på områderne forskning, teknologi og informationssamfund, samt til mineraloparbejdningssektoren, transportsektoren og satellitnavigationssystemer.

Aftalen omfatter bestemmelser vedrørende international retsforfølgelse og Den Internationale Straffedomstol. Den omtaler anvendelse af internationale instrumenter vedrørende samarbejde om nedrustning og ikkespredning af masseødelæggelsesvåben. Derudover forudser aftalen en udvidelse af samarbejdet på områderne bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bekæmpelse af organiseret kriminalitet samt modvirkelse af lejesoldaters virksomhed og afskaffelse af handel med håndskydevåben og lette våben. Aftalen forudser en udvidelse af den politiske dialog om indvandring med henblik på at nedbringe illegal indvandring, beskytte menneskerettighederne og bekæmpe diskrimination.

Alle handelsspørgsmål og handelsrelaterede spørgsmål vil blive diskuteret i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige aftale om økonomisk partnerskab.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Repræsentanterne for Medlemsstaternes Regeringer, forsamlet i Rådet den 28. juni om orientering af Kommissionen om revisionen af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Sydafrika på den anden side [KOM(2006) 348 endelig udgave - Ikke offentliggjort i EUT].

I denne meddelelse, der blev vedtaget sideløbende med meddelelsen om et strategisk partnerskab mellem EU og Sydafrika, opregnes de punkter i aftalen, som skal tages op med henblik på ændring. Til opfølgning af denne meddelelse vedtog Rådet i november 2006 et forhandlingsmandat, og EU/Sydafrika-samarbejdsrådet gav den 14. november 2006 sin tilslutning til igangsættelse af forhandlingerne om en revision af ATDC-aftalen. Disse forhandlinger sluttede den 10. oktober 2007.

Rådets forordning (EF) nr. 1747/2000 af 7. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde [EFT L 200 af 8.8.2000].

Ved nævnte forordning ændres bilaget til forordning (EF) nr. , således at det bringes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr.2204/1999 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. Med denne forordning tilpasses koderne i den kombinerede nomenklatur i nævnte bilag.

Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999 af 17. december 1999 om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde [EFT L 337 af 30.12.1999].

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for handelsbestemmelserne i aftalen, bl.a. bestemmelserne vedrørende beregning af toldafgifter mv. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af forordningen; den bistås i dette arbejde af et toldkodeksudvalg.

Seneste ajourføring: 10.03.2009

Top