Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) integreres i budgettet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) integreres i budgettet

Europa-Kommissionen går ind for, at den bistand, Den Europæiske Union (EU) yder til landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT) via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), integreres i EU's budget. Dette vil give en bedre offentlig kontrol med bistanden, større klarhed og effektivitet samt en bedre smidighed, så bistanden nemmere kan tilpasses til de lokale forhold.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 8. oktober 2003: «Gennemførelse af fuld integration af AVS-landene i EU's budget» [KOM(2003) 590 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår i ovenstående meddelelse, at den bistand, EU yder til AVS-landene og OLT via Den Europæiske Udviklingsfond, integreres i EU-budgettet.

EN ØNSKELIG POLITISK FORANDRING

Afværgelse af risikoen for marginalisering

Efter udvidelsen af EU's eksterne forbindelser, indgåelsen af samarbejdsaftaler med mange andre regioner og forøgelsen af det på budgettet opførte beløb til den eksterne bistand er en særskilt finansiering ikke længere en fordel, men snarere en ulempe for AVS-landene.

Disse samarbejdsaftaler med mange af verdens regioner omfatter, i lighed med Cotonou-aftalen, en række spørgsmål af fælles interesse: politisk dialog, handelsordning, målsætninger for demokrati osv. Hvis EUF integreres i budgettet, vil alle de store geografiske programmer være en del af budgetstrukturen. Teknisk set betyder det, at der kan opnås større synergi mellem programmer med en geografisk eller landebaseret målsætning og programmer med en tematisk målsætning.

I samarbejdsprogrammerne med AVS-landene er der opbygget en fond af erfaringer og eksempler på god praksis, som også kan udnyttes af andre programmer i andre udviklingsregioner. EUF's integrering i budgettet vil gøre det lettere at overføre gode erfaringer mellem de forskellige programmer.

Integrering af EUF i budgettet vil også lette samarbejdet mellem regionerne i Afrika. Samtidig vil der kunne opnås en bedre indbyrdes tilpasning i forholdet mellem landene i Vestindien og Latinamerika og i forholdet mellem Stillehavslandene og Asien.

Større uafhængighed

Med EUF's integrering i budgettet vil finansieringen af EU/AVS-samarbejdet blive mere uafhængigt af frivillige bidrag og de bidrag, der afhænger af det enkelte lands standpunkt, samtidig med at der opnås en bedre kontinuitet. For medlemsstaternes vedkommende betyder dette, at det finansielle samarbejde med AVS-staterne reelt placeres på EU-niveau.

Større legitimitet

EUF er i øjeblikket den eneste udgiftspost, der ikke skal godkendes af Europa-Parlamentet. Denne anomali vil ophøre efter EUF's integrering i budgettet, og EU's eksterne bistand vil vinde i folkelig legitimitet. Samarbejdet med AVS-landene står uden for budgettet, og står dermed også uden for en af de væsentligste beslutningsprocesser i EU. Den i forvejen høje risiko for, at forbindelserne med AVS-landene marginaliseres i forhold til andre af verdens regioner, som er økonomisk stærkere stillet, vil vokse, fordi disse forbindelser har så lav en profil i EU's politiske fora. AVS-landenes og EU's Blandede Parlamentariske Forsamling vil også få større indflydelse, da mange af dens medlemmer har sæde i Europa-Parlamentet.

Større klarhed

Når alle udgifter til den eksterne bistand opføres på et og samme budget, bliver det lettere at danne sig et samlet billede over EU's eksterne bistand og Fællesskabets udviklingspolitik, både hvad omfanget og den geografiske fordeling angår. Borgere, der gerne vil vide, hvor mange penge Det Europæiske Fællesskab (EF) bruger på udviklingspolitikken, behøver så blot at slå op ét enkelt sted.

Større effektivitet og bedre ressourceudnyttelse

EUF's integrering i budgettet vil resultere i større omkostningseffektivitet. De ensartede administrative og juridiske regler, beslutningsstrukturer og betalingsforpligtelser vil befri de forskellige aktører for diverse dobbeltopgaver. Dette vil bidrage til at forenkle udarbejdelsen af rapporter, mindske administrationsbyrden, ikke mindst for modtagerlandene, og give en mere effektiv respons på udfordringerne for udviklingslandene. Hertil kommer, at de forvaltningsprincipper, der gælder for budgettet, vil bidrage til at gøre udgiftsniveauet mere jævnt og forbedre formidlingen af bistanden til AVS-landene.

PROBLEMER VED EUF's INTEGRERING I BUDGETTET

Kan kvaliteten af partnerskabet med AVS-landene fastholdes?

Ja. Nok har Den Europæiske Udviklingsfond eksisteret gennem længere tid, men Kommissionen mener dog, at fonden ikke længere er nogen grundlæggende forudsætning for bevarelsen af de særlige relationer mellem AVS-landene og EU. Hjørnestenen i dette partnerskab er fortsat Cotonou-aftalen, og den vil gælde for AVS-EU-relationerne som hidtil.

Hertil kommer, at de enkelte AVS-lande fortsat vil indgå deres forpligtelser på grundlag af programmer, som de selv opstiller og godkender. Regeringen i de enkelte lande vil fortsat på nærmeste hold deltage i planlægning af de flerårige vejledende programmer, årlige handlingsplaner osv.

Vil integreringen i budgettet ændre EU's finansielle forpligtelser over for AVS-landene?

De finansielle forpligtelser skal fornys hvert femte år, og det uanset om det sker via en ny EUF eller under det almindelige budget. De nuværende instrumenter inden for rammerne af budgettet, særlig beslutningerne om de finansielle overslag, giver samme sikkerhed.

Kontekst

EU's bistand til AVS-landene ydes i øjeblikket via to hovedkanaler: midler fra fællesskabsbudgettet og midler fra EU. For disse to former for bistand gælder der forskellige administrative regler og beslutningsstrukturer. Midlerne fra fællesskabsbudgettet forvaltes efter den almindelige finansforordning. Midlerne fra EUF forvaltes derimod efter de regler, der er fastsat i Cotonou-aftalen.

Forslaget om at integrere EUF i budgettet indebærer, at de nye finansielle overslag skal omfatte samtlige udgifter til EU-AVS-samarbejdet. Der er ikke tale om noget nyt forslag: Kommissionen foreslog allerede i 1973 og i 1979, at EUF skulle integreres i budgettet. Kommissionen genfremsatte forslaget under forhandlingerne om de finansielle overslag for 2007-2013, men det blev igen forkastet på Det Europæiske Råds møde den 15.-16. december 2005. Debatten vil formodentligt blive taget op igen i forbindelse med forberedelsen af de kommende finansielle overslag.

Seneste ajourføring: 28.06.2007

Top