Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cotonouaftalen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cotonouaftalen

 

RESUMÉ AF:

Partnerskabsaftale 2000/483/EF mellem på den ene side gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE PARTNERSKABSAFTALE?

 • Cotonouaftalen er skelettet i partnerskabet mellem Den Europæiske Union (EU), EU-landene og 79 lande på 3 kontinenter i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).
 • Den sigter mod at bekæmpe og på sigt udrydde fattigdom, mod at støtte bæredygtig økonomisk, kulturel og social udvikling af partnerlandene og mod at lette den gradvise integration af deres økonomier i verdensøkonomien.

HOVEDPUNKTER

 • Cotonouaftalen er et tæt samarbejde baseret på en række grundlæggende principper.
  • Aftalens partnere er ligestillede.
  • AVS-landene vedtager deres egne udviklingspolitikker.
  • Samarbejde foregår ikke kun mellem regeringer: Parlamenter, lokale forvaltninger, civilsamfundet, den private sektor, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer spiller også en rolle.
  • Samarbejdsordninger og -prioriteter varierer efter aspekter såsom landenes udviklingsniveau.
 • Der er indført blandede institutioner for at støtte gennemførelsen af Cotonouaftalen. AVS-Ministerrådet bistået af Ambassadørudvalget fører politisk dialog, vedtager politiske retningslinjer og træffer de afgørelser, der er nødvendige for at gennemføre aftalens bestemmelser. De præsenterer en årlig statusrapport til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU. Dette rådgivende organ retter henstillinger med henblik på at virkeliggøre aftalens mål.
 • Den politiske dimension i Cotonouaftalen er vigtig og omfatter:
  • en vidtgående politisk dialog om nationale, regionale og globale spørgsmål
  • fremme af menneskerettigheder og demokratiske principper
  • udvikling af fredskonsolidering samt forebyggelse og løsning af konflikter
  • behandling af spørgsmål om migration og sikkerhed, herunder at bekæmpe terrorisme og modvirke til spredning af masseødelæggelsesvåben.
 • Aftalen omfatter samarbejdsaktiviteter for at styrke:
  • økonomisk udvikling med fokus på industri-, landbrugs- eller turismesektorerne i AVS-landene
  • social og menneskelig udvikling for at forbedre sundheds-, uddannelses- og ernæringstjenester
  • regionalt samarbejde og regional integration for at fremme og udvide handelen mellem AVS-landene.
  • Disse aktiviteter finansieres gennem Den Europæiske Udviklingsfond.
 • Aftalen er i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler og gør AVS-landene i stand til at deltage fuldt ud i den internationale handel.
 • Aftalen blev underskrevet i 2000 og slutter i 2020. Den blev senest revideret i 2010 (afgørelse 2010/648/EF), som vedtog, at partnerskabet skulle fokusere mere på spørgsmål som:

HVORNÅR GÆLDER PARTNERSKABSAFTALEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. april 2003, da det sidste instrument til ratifikation eller godkendelse blev deponeret den 27. februar 2003.

BAGGRUND

 • Partnerskabsaftalen mellem AVS-landene og EU, der blev underskrevet den 23. juni 2000 i Cotonou, Bénin, er den seneste fase i samarbejdet mellem AVS-landene og EU. For visse AVS-lande begyndte samarbejdet med underskrivelsen af Romtraktaten i 1957. Den blev udvidet med de to Yaoundékonventioner og de fire Lomékonventioner. Der blev vedtaget en meddelelse i 2016 om et fornyet partnerskab med AVS-landene for perioden efter 2020.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Partnerskabsaftale 2000/483/EF mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3-353)

Efterfølgende ændringer til partnerskabsaftale 2000/483/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Et fornyet partnerskab med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (JOIN(2016) 52 final af 22.11.2016)

seneste ajourføring 08.12.2016

Top