Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde med oprindelige folk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Samarbejde med oprindelige folk

En analyse af resultaterne af det hidtidige samarbejde mellem EU og oprindelige folk samt henstillinger med henblik på fremtiden.

DOKUMENT

Beretning fra Kommissionen til Rådet af 11. juni 2002 om status over arbejdet med oprindelige folk [KOM(2002) 291 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Baggrund Det er vigtigt, at oprindelige folk får mulighed for at deltage aktivt i udviklingsprocessen, således at disse ofte sårbare og ugunstigt stillede befolkningsgrupper kan være med til at skabe deres egen udvikling.

EU har allerede fastlagt rammer for sine aktiviteter på området med et arbejdsdokument fra 1998, som blev bekræftet i en beslutning truffet af Rådet (udviklingsministrene) i samme år (Rådets konklusioner (udviklingsministrene) - 30.11.1998). Beretningen udgør en konsolidering af disse initiativer.

Rammerne for samarbejdet

Beretningen omfatter tre konkrete retningslinjer:

 • integrering af spørgsmål angående oprindelige folk i alle EU's politikker, programmer og projekter
 • høring af oprindelige folk i forbindelse med alle politikker og aktiviteter, der angår dem
 • støtte på tematiske nøgleområder.

Fremskridt: iværksættelse I beretningen gennemgås fortrinsvis perioden 1998-2000, som er et tidsrum, hvor EU har iværksat aktiviteter af stort omfang. EU har tildelt et beløb på 21,9 mio. EUR til projekter, som direkte er til fordel for oprindelige folk.

Fremskridt: integrering af spørgsmål angående oprindelige folk i alle politikker, programmer og aktiviteter. De oprindelige folk er direkte eller indirekte under påvirkning af et bredt udvalg af EU's politikker og aktiviteter som f.eks. fremme af menneskerettighederne og demokrati, miljøpolitik og en bæredygtig udviklingspolitik. For at integrere hensynet til oprindelige folk fuldt ud er det nødvendigt at:

 • integrere det i procedurer, forordninger osv.
 • integrere det i strategiske drøftelser med udviklingslandene (f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af et lands nationale strategi)
 • foretage en systematisk kontrol af projekter, som berører oprindelige folk
 • uddanne personale i Kommissionen og medlemsstaterne i dette specielle emne
 • øge koordinering og kohærens inden for EU.

Det er lykkedes Kommissionen at integrere problematikken i en lang række lovgivninger, og det har været særlig vigtigt at få den integreret i det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder.

Udviklingsbistand iværksættes også via drøftelser og vedtagelse af strategiske retningslinjer mellem EU og modtagerne. Spørgsmål angående oprindelige folk er blevet integreret i en række rammeaftaler og strategiske dokumenter, der er indgået med EU's partnere som AVS-landene. Når først bistanden er ydet, skal den systematiske kontrol også omfatte kontrol af, hvordan foranstaltningerne påvirker disse befolkningsgrupper.

Kommissionen har allerede udarbejdet et uddannelsesprogram for de ansatte i et forsøg på at forbedre gennemførelsen og virkningerne af EU's bistand. Der er nedsat en arbejdsgruppe som en af aktionerne til at skabe bedre koordinering og kohærens inden for EU.

Fremskridt: høring af oprindelige folk Et projekt kan lettere lykkes, hvis modtagerne er fuldstændigt impliceret i alle projektstadierne. Kommissionen har derfor fastlagt tre hovedaktioner til at nå dette mål:

 • etablering af metoder og procedurer, som sikrer, at oprindelige folk til fulde får mulighed for at deltage i udviklingsprocessen
 • identificering af de oprindelige folks egne prioriteter
 • opbygning af rammer, hvor befolkningerne kan vurdere og udtrykke sig med kendskab til EU's specifikke aktiviteter.

Kommissionen har indført høringsmekanismer og kontaktpunkter i sine tjenestegrene. Høringerne foregår også via et uformelt netværk mellem tre organisationer for oprindelige folk.

Der har været afholdt en stor høring af befolkningerne for at få bedre kendskab til deres faktiske situation (retlig, samfundsøkonomisk, osv.). Herigennem har EU fået mulighed for at definere prioriteter for oprindelige folk. To større prioriterede områder er blevet identificeret: miljø og racisme. Også oprindelige folks begrænsede deltagelse i udviklingsprocessen og det civile samfund er et spørgsmål, man bør debattere.

Resultaterne af disse høringer har vist, at de procedurer, der skal opfyldes for at opnå finansiel bistand, udgør en stor hindring for disse befolkningers deltagelse. Man bør også overveje at iværksætte mikroprojekter, som er bedre tilpasset deres situation.

Fremskridt: støtte til oprindelige folk inden for prioriterede områder Kommissionen fremfører flere eksempler på en lang række projekter, der er blevet iværksat i den pågældende periode. Det drejer sig om:

 • bistand til nationale foranstaltninger med det formål at anerkende og respektere oprindelige folks rettighederDer findes f.eks. et program for forvaltning af vilde dyr og planter i Botswana
 • erhvervsuddannelse og almen uddannelse for oprindelige folkDer er iværksat et program i Thailand til opbygning og styrkelse af thailandske bjergstammesamfunds kompetence gennem uddannelse. Programmet tilskynder dem til at bevare og viderebringe deres kultur og viden til den nye generation.
 • opbygning af oprindelige folks organisationers kompetenceDer er ydet støtte med henblik på at styrke små ikke-statslige organisationers kompetence og gøre det lettere at koordinere mikroprojekter.
 • netværk og udveksling af erfaringer blandt oprindelige folkDer er ydet støtte til en sammenslutning i Latinamerika til etablering af et radionet for på den måde at kunne fremme kommunikationen mellem Amazon-folk, så de kan forsvare deres levevis og Amazon-økosystemet.
 • øget beskyttelse af oprindelige folks viden, innovationer og praksisEn international undersøgelse om oprindelige folks kultur, skikke og traditioner har fået et finansielt bidrag fra EU.

Behov for yderligere foranstaltninger Samarbejdet med oprindelige folk er en proces i rivende udvikling. Der er fastlagt flere foranstaltninger, som skal gøre det muligt at forbedre dette samarbejde i fremtiden:

 • fortsat forbedre integreringen af denne problematik i politikker, programmer osv.Metoden for integrering bør finpudses, således at projekter vedrørende befolkningerne systematisk identificeres med særlig henvisning til oprindelige folk med henblik på oprettelse af en central database for aktioner, som vedrører dem
 • fortsat forbedre samarbejdet og kohærensen i EU og med de andre kapitalindskydere
 • indføje særlige retningslinjer til beskyttelse af oprindelige folk i Kommissionens officielle dokumenter og dette i forbindelse med alle relevante politikker
 • forbedre høringen af oprindelige folkDet er nødvendigt at sikre, at små organisationer er bedre informeret om EU's aktioner, og at Kommissionens delegationer på stedet styrkes, således at de kan bidrage til forvaltningen af mikroprojekter.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om oprindelige folk - Rådets møde (generelle anliggender) - 18. november 2002 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I sine konklusioner opfordrer Rådet Kommissionen og medlemsstaterne til:

 • at gøre det lettere at identificere kontaktpunkterne for spørgsmål vedrørende de oprindelige befolkninger i deres tjenester og nationale administrationer
 • at styrke den direkte langsigtede dialog mellem de oprindelige folk, EU, internationale organisationer og ngo'er
 • at etablere et netværk for informationsudveksling mellem kontaktpunkterne i Kommissionen og i medlemsstaterne og repræsentanterne for de oprindelige folk.

Rådet opfordrer ligeledes Kommissionen til:

 • at sikre, at Kommissionens personale uddannes i emner vedrørende de oprindelige folks rettigheder og deres deltagelse i samarbejdsprocesserne
 • i forbindelse med de oprindelige folk at være særlig opmærksom på kvinders, ældres og børns rettigheder
 • at inddrage emner vedrørende oprindelige folk og deres økonomiske, sociale, kulturelle og politiske situation i landestrategidokumenter. Disse dokumenter bør omfatte en analyse af virkningerne af EU's samarbejdspolitik for de oprindelige folk
 • at inddrage emner vedrørende de oprindelige folk i den politiske dialog med EU's partnerlande
 • at gøre det lettere for repræsentanterne for oprindelige folk at deltage i hele projektforløbet i forbindelse med samarbejdsprojekter med EU
 • at sørge for, at årsberetningen om gennemførelsen af EU's bistand til tredjelande og EU's årsberetning om menneskerettighederne kommer til at indeholde et afsnit med en evaluering af EU's politik vedrørende de oprindelige folk.

Seneste ajourføring: 06.06.2007

Top