Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Decentraliseret samarbejde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Decentraliseret samarbejde

EU bidrager til at begrænse fattigdommen i udviklingslandene gennem fastsættelse af regler for forvaltning af decentraliseret samarbejde. Det decentraliserede samarbejde er koncentreret om styrkelse af evnen til at dialogere hos civilsamfundet i udviklingslandene med henblik på at fremme demokrati. Denne lovgivning erstattedes fra 1. januar 2007 af forordningen om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Den nye forordning (EF) nr. 625/2004 ændrer og forlænger indtil 31. december 2006 grundforordningen (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret samarbejde. Den nye forordning omhandler visse ændringer og tydeliggørelser af grundforordningen. Den specificerer bl.a., at deltagerne i det decentraliserede samarbejde ikke kun kommer fra udviklingslandene, men også fra EU, og den tilføjer nye typer organisationer til listen over partnere. Den tager ligeledes sigte på at fremme evnen til dialog hos civilsamfundet, således at det kan blive en fuldgyldig deltager i den demokratiske proces.

Støttede initiativer og foranstaltninger

Inden for rammerne af det decentraliserede samarbejde støtter EU aktiviteter og initiativer til begrænsning af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling, navnlig i vanskelige partnerskabssituationer, med henblik på at:

 • fremme øget deltagelse i udviklingsprocessen, som skal være i tråd med udviklingslandenes befolkningers behov og initiativer
 • medvirke til øget diversificering og styrkelse af civilsamfundene og demokratiseringen i de berørte lande.

I den forbindelse skal Kommissionen ved evaluering af de foreslåede projekter og programmer tage hensyn til følgende faktorer:

 • foranstaltningernes relevans, effektivitet og bæredygtighed
 • de kulturelle og sociale aspekter, ligestillingsproblematikken og miljøet
 • den institutionelle udvikling, der er nødvendig for at opfylde målsætningen
 • erfaringer, der er indhøstet fra foranstaltninger af lignende art
 • de specifikke behov i de lande, hvor det officielle samarbejde ikke mærkbart kan bidrage til målsætningen vedrørende begrænsning af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling.

Prioriterede områder

De foranstaltninger, der har den højeste prioritet, vedrører følgende områder:

 • udvikling af de menneskelige og faglige ressourcer og udvikling på lokalniveau i udviklingslandene, både i landdistrikter og i byer i den sociale og økonomiske sektor
 • informering og mobilisering af deltagerne i det decentraliserede samarbejde og deltagelse i internationalt samarbejde med henblik på at fremme dialogen og demokratiet
 • styrkelse af institutioner og af disses kapacitet
 • udvikling af menneskelige og tekniske ressourcer, lokalområder, landdistrikter og byområder i de sociale og økonomiske sektorer i udviklingslandene
 • styrkelse af netværk for organisationer og sociale bevægelser, der kæmper for bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, navnlig arbejdsmarkedsrettigheder, og demokratisering
 • støtte til og metodisk opfølgning af foranstaltninger.

Partnerne

Med henblik på at tiltrække andre samarbejdspartnere end de traditionelle ngo'er i det decentraliserede samarbejde i EU og i udviklingslandene kan nedenstående potentielle deltagere få adgang til det samarbejde og den finansielle støtte, der er omhandlet i ovennævnte forordning:

 • lokale offentlige myndigheder
 • ngo'er
 • organisationer for oprindelige folk
 • faglige sammenslutninger
 • lokale initiativgrupper
 • kooperativer
 • fagforeninger
 • organisationer, der repræsenterer de økonomiske og sociale aktører
 • lokale organisationer (herunder netværk), som er aktive inden for decentraliseret samarbejde og integration på regionalt plan
 • forbrugerorganisationer
 • kvinde- og ungdomsorganisationer
 • organisationer inden for undervisning, kultur, forskning og videnskab
 • universiteter
 • kirker
 • religiøse foreninger og trossamfund
 • medier
 • ikke-statslige organisationer og uafhængige organer, der kan medvirke til udvikling.

Alle juridiske personer fra EU's medlemsstater og bistandsmodtagerlandet med udviklingserfaring kan deltage i udbud. I nogle tilfælde kan også organisationer fra andre udviklingslande deltage. Der skal være tale om non profit-organisationer.

Finansielle bestemmelser

Den samlede finansieringsramme for perioden 2004-2006 beløber sig til 18 mio. EUR. Der er fastsat et maksimumbeløb på 100 000 EUR pr. kontrakt.

Den oprindelige forordning fandt anvendelse indtil den 31. december 2001. Forordningens anvendelsesperiode er forlænget frem til den 31. december 2006.

Den finansielle støtte består af gavebistand, og budgetmyndigheden godkender de årlige bevillinger.

Forordningen omhandler andre finansielle bidragsydere end EU. Der anmodes altid om bidrag fra partnerne i forbindelse med gennemførelsen af en samarbejdsforanstaltning, men der skal i forbindelse med bidraget tages hensyn til partnernes begrænsede muligheder og til projekternes karakter. Det kan tilstræbes at udnytte mulighederne for samfinansiering med andre bidragydere, navnlig med EU's medlemsstater.

Enhver finansieringskontrakt, der indgås inden for rammerne af ovennævnte forordning, kan i henhold til EU-bestemmelserne på området gøres til genstand for Kommissionens og Den Europæiske Revisionsrets kontrol på stedet.

Midler til gennemførelse af foranstaltningerne

Instrumenter til gennemførelse af foranstaltninger inden for rammerne af forordningen, der kan finansieres af EU, omfatter bl.a.:

 • undersøgelser
 • faglig bistand
 • informations-, uddannelses- og andre aktiviteter
 • vareleverancer og bygge- og anlægsarbejde
 • revisioner
 • evaluerings- og kontrolbesøg
 • investeringsudgifter (undtagen erhvervelse af fast ejendom)
 • løbende udgifter, f.eks. administrations-, vedligeholdelses- og driftsudgifter.

Vareleverancer skal have oprindelse i medlemsstaterne, modtagerlandet, andre udviklingslande eller i ekstraordinære tilfælde i andre tredjelande.

Kommissionens rolle i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne

Kommissionen har ansvaret for at forberede, træffe beslutning om og forvalte foranstaltninger under forordningen.

Kommissionen har ligeledes en koordinerende rolle og skal sikre, at foranstaltningerne er kohærente og supplerer hinanden. Kommissionen kan træffe koordinationsforanstaltninger såsom:

 • indførelse af en ordning for systematisk udveksling af information om de foranstaltninger, der finansieres eller påtænkes finansieret af EU og medlemsstaterne
 • koordinering på stedet af gennemførelsen af foranstaltningerne ved hjælp af regelmæssige møder og udveksling af oplysninger mellem Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter i modtagerlandet.

Kommissionen bistås i forbindelse med gennemførelsen af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne (ngo-samfinansieringsudvalget).

Årsberetning og evaluering

Kommissionens årsberetning til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af udviklingspolitikken omfatter en gennemgang af de finansierede foranstaltninger, en redegørelse for disses effekt og resultater, en uafhængig evaluering af gennemførelsen af denne forordning samt oplysninger om de deltagere i det decentraliserede samarbejde, som der er indgået kontrakter med.

Endvidere informerer Kommissionen på møderne i ngo-samfinansieringsudvalget medlemsstaterne om godkendte foranstaltninger og projekter med angivelse af beløbsstørrelse, en kort beskrivelse af foranstaltningen, samt angivelse af modtagerland og deltagende partnere.

Baggrund

Grundforordningen er resultatet af flere EU-foranstaltninger, der understreger betydningen af det decentraliserede samarbejde inden for udvikling. Princippet blev introduceret i den fjerde Lomé-konvention fra 1989 og var navnlig omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 (ophævet ved forordningen om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet fra 1. januar 2007) om finansiel og faglig bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien og Latinamerika. I 1992 oprettede budgetmyndigheden en budgetpost til fremme af decentraliseringsprincippet i samtlige udviklingslande.

Forordningen indgår i de ikke-statslige aktørers deltagelse i EU's udviklingspolitik.

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1659/98

2.8.1998

-

EFT L 213 af 17.7.1998

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 625/2004

4.4.2004

-

EUT L 99 af 3.4.2004

Seneste ajourføring: 29.06.2007

Top