Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et stærkere partnerskab for øget markedsadgang

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Et stærkere partnerskab for øget markedsadgang

Kommissionen foreslår et stærkere partnerskab om øget markedsadgang med virksomhederne i Europa og medlemsstaterne. Den opstiller de prioriterede områder og anbefaler, at der anvendes effektive og gennemsigtige instrumenter med henblik på bedre markedsadgang.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. april 2007 om "Det Globale Europa og et stærkere partnerskab for øget markedsadgang for EU's eksportører" [KOM(2007) 183 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I vore dages globaliserede økonomi afhænger virksomhedernes og de europæiske eksportørers økonomiske styrke i høj grad af adgangen til markederne. En effektiv handelspolitik kan bidrage betydeligt til vækst og beskæftigelse i EU ved at sikre, at europæiske virksomheder bevarer konkurrenceevnen og får den adgang til eksportmarkederne, de har brug for.

For at sikre loyale konkurrenceforhold er det nødvendigt, at vækstøkonomierne åbner deres markeder endnu mere og fjerner deres hindringer for samhandelen. Den Europæiske Union (EU) er rede til at gøre det samme for at skærpe konkurrenceevnen, fremme innovation og tiltrække udenlandske investeringer.

Den progressive liberalisering af markederne gør det muligt at opnå positive resultater både for de udviklede lande og for udviklingslandene. Derfor har EU prioriteret de forpligtelser, som er blevet indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) (EN) (ES) (FR) og Doha-udviklingrunden. Men alligevel er det af afgørende betydning, at der udformes en ny politik, som er fokuseret på specifikke problemer og markeder.

Kommissionen foreslår et stærkere partnerskab om øget markedsadgang mellem Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet for at nå frem til en klarere og mere resultatorienteret strategi. Dette partnerskab skal

 • sætte fokus på konkrete problemer, som erhvervslivet i EU står over for på markederne i tredjelande
 • kortlægge svaghederne i det nuværende system
 • beskrive, i hvilket omfang EU er nødt til at ændre politik og omstille sig til en globaliseret økonomi i konstant forandring.

Kommissionen fremlægger en idé om en mere udbredt decentralisering af det nuværende system for at gøre det mere effektivt og gennemsigtigt. Den ønsker også en bedre udnyttelse af lokal viden og initiativ gennem en opbygning af lokale EU-markedsadgangsteam bestående af repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet.. Kommissionen stiller også spørgsmålet, om vi kan prioritere anvendelsen af vores ressourcer bedre, således at det sikres, at EU tager sig af de mest presserende problemer.

Markedsadgang i en globaliseret økonomi i stadig forandring

I den moderne globaliserede økonomi er der følgende handelshindringer:

 • Toldskranker og besværlige toldprocedurer
 • begrænsninger i adgangen til råstoffer
 • hindringer for handel med tjenesteydelser og for udenlandske direkte investeringer
 • restriktive regler og praksis for offentlige indkøb
 • urimelige eller diskriminerende beskatningsregler og -praksis (anvendelse af statsstøtte, subsidier og metoder, som er i strid med de regler, som WTO har fastsat om handelsbeskyttelse som f.eks. antidumpingforanstaltninger
 • misbrug af foranstaltninger, der ikke er begrundet i hensynet til sundhed og sikkerhed, samt tekniske forskrifter
 • ringe beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IE) og mangelfuld gennemførelse heraf.

Disse handelshindringer er komplicerede og vanskelige at afdække. Der er i højere og højere grad tale om ikke-toldmæssige og andre hindringer på markederne "bag ved grænsen". Mange markedsadgangsproblemer opstår nu om dage, fordi de gældende regler ikke gennemføres og håndhæves på rette vis. Kun ved en bedre koordineret indsats fra medlemsstaterne, erhvervslivet og Kommissionens side vil det være nemmere at afdække, analysere, evaluere og løse disse problemer.

Opbakning til en ny politik fra de interesserede parter

Høringen af de interesserede parter har gjort det klart, at markedsadgang anses for at være et område, der fortjener en stærkere indsats på EU-plan og en mere resultatorienteret strategi. Ifølge hovedkonklusionerne bør EU bl.a.

 • forbedre sammensætningen af de politiske instrumenter
 • engagere sig aktivt i multilaterale og bilaterale handelsforhandlinger
 • træffe foranstaltninger for at sikre, at de indgåede aftaler håndhæves
 • maksimere resultaterne gennem et tættere samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet
 • blive bedre til at prioritere indsatsen mod handelshindringer
 • støtte erhvervslivet på en mere effektiv og gennemsigtig måde
 • fjerne hindringerne for handelen med varer og tjenesteydelser, intellektuel ejendomsret og investeringer.

Den rigtige blanding af politiske instrumenter med henblik på en øget markedsadgang

Det er ikke tilstrækkeligt at basere indsatsen mod handelshindringer på ét enkelt redskab eller én enkelt ordning. Selv om WTO-systemet og det multilaterale samarbejde fortsat er det vigtigste enkeltredskab til at sikre og garantere markedsadgangen, er såvel multilaterale og bilaterale som formelle og uformelle instrumenter af afgørende betydning. Inden for rammerne af WTO er gennemførelsen af de ambitiøse handelsforhandlinger i Doha-runden EU's topprioritet. De vigtigste handelslande som Kina har nu tiltrådt WTO, og andre som Rusland er på vej ind i forhandlingernes sidste fase. Mulighederne for at bruge optagelsesforhandlinger til at sikre bedre markedsadgang bliver derfor mindre og mindre. Det multilaterale samarbejde vil således blive styrket gennem indledningen af forhandlinger om nye frihandelsaftaler med ASEAN, Korea, Indien, Andes-landene og Mellemamerika. De igangværende forhandlinger med Mercosur og Golfstaternes Samarbejdsråd tager ligeledes sigte på at styrke dette multilaterale samarbejde.

Inden for rammerne af WTO bør man i højere grad bringe forståelsen om tvistbilæggelse i anvendelse og forfølge rettighederne ved at opstille fleksible mæglingsordninger til at undgå og bilægge tvister. I denne forbindelse bør handelshindringsforordningen ændres således, at den kommer til at omfatte klager over overtrædelser af bilaterale aftaler.

For at få større indflydelse på det internationale samarbejde vil EU bestræbe sig på at styrke sin position inden for de internationale standardiseringsorganer.

Håndhævelsen af markedsadgangsregler afhænger imidlertid også af, om der findes en velfungerende forvaltning, uddannelsesmuligheder og de nødvendige tekniske hjælpemidler. For at afhjælpe disse problemer har Kommissionen og EU som helhed forpligtet sig til at øge den handelsrelaterede bistand. Kommissionen foreslår ligeledes, at tredjelande tilskyndes til at gøre brug af notifikationsprocedurerne for at afværge indførelsen af handelsrestriktioner.

Endelig understreger Kommissionen, at politiske kontakter og internationalt diplomati vil komme til at spille en stadig større rolle i bestræbelserne på at nedbryde handelshindringer og samtidig tjene som supplement til andre politiske instrumenter.

Et stærkere partnerskab

Kommissionen foreslår at etablere et nyt partnerskab med medlemsstaterne og det europæiske erhvervsliv. Disse trilaterale drøftelser skal gøre det muligt at finde frem til bedre arbejdsmetoder med henblik på at

 • opstille prioriteringer i indsatsen mod handelshindringer
 • sammenkoble databaser
 • udvikle et netværk af markedsadgangsspecialister.

Kommissionens delegationer, medlemsstaternes ambassader og de europæiske virksomheder, der er til stede på de fremmede markeder, er de bedst placerede til at:

 • give en indledende orientering om markedsadgangsproblemer
 • kortlægge situationer, hvor der er behov for at koordinere indsatsen med specialister
 • følge sagerne op lokalt.

Mere systematisk kontakt og koordinering vil dog gøre den fælles indsats mere effektiv og forbedre indsamlingen af oplysninger, gøre det muligt at spotte og reagere på relevante lovgivningsforslag og udnytte lokalviden.

I Bruxelles har "Det Rådgivende Markedsadgangsudvalg" til opgave at

 • udveksle oplysninger om god praksis
 • tage sig af koordineringen
 • arbejde tæt sammen med Udvalget for Handelshindringsforordningen.

Selv om det overordnede rådgivende udvalg i handelspolitiske anliggender (Artikel 133-Udvalget) fortsat bør være forum for drøftelser af de vigtigste markedsadgangssager, vil andre specialudvalg fortsætte med at spille en vigtig rolle. Kommissionen vil ligeledes fortsætte sine regelmæssige drøftelser af disse spørgsmål med Europa-Parlamentet.

Prioritering

Eftersom handelshindringerne bliver mere og mere komplekse, bliver det også en stadig vanskeligere opgave at påvise og fjerne dem. Derfor er det vigtigt, at der fokuseres på og sættes ind over for de hindringer, der har den højeste prioritet, nemlig:

 • det potentielle økonomiske udbytte for erhvervslivet i EU som helhed på kort og mellemlangt sigt
 • hindringer, som udgør en alvorlig overtrædelse af en aftale
 • løsning af problemet inden for en rimelig tidshorisont.

På grundlag af prioriteringen opstilles der en prioriteringsorden efter lande, sektorer og problemkategorier.

21 Prioriteringen må dog ikke blive en spændetrøje, men skal bruges som rettesnor for en bedre udnyttelse af ressourcerne.

En indsats, som på én gang er mere effektiv og gennemsigtig

Forebyggelse ved hjælp af et "tidligt varslingssystem" gør det muligt at identificere og standse potentielle hindringer i opløbet. Der kan således gøres opmærksom på bekymringer, inden de pågældende love eller forskrifter vedtages endeligt. Den største udfordring er den tid, det tager at få fjernet handelshindringerne. Erhvervslivet i Europa har brug for en hurtigere og mere effektiv indsats. Kommissionen foreslår at forbedre og forenkle sine procedurer for registrering, analyse og behandling af klager over markedsadgang.

EU-virksomhedernes rolle består i at tilvejebringe mange af oplysningerne om de hindringer, der berører deres handel. Kommissionens rolle består i at videresende oplysningerne ved at registrere klagerne over markedsadgang i markedsadgangsdatabasen og ved at oprette links til andre databaser for at sikre, at der er adgang til oplysningerne. I markedsadgangsdatabasen, har man hurtig onlineadgang til pålidelige oplysninger om toldtariffer, handelshindringer, importformaliteter og dokumentkrav ved import. For at gøre indsatsen mere synlig vil Kommissionen iværksætte en pr-kampagne i og sammen med medlemsstaterne for at tilskynde virksomhederne i EU til at registrere deres klager over hindringer. Sagerne bør hver især have deres eget sagsnummer, så de er lette at finde i systemet. Kommissionen forpligter sig i øvrigt til jævnligt at opdatere informationerne i databasen og gradvist at udvide basen med nye sektioner inden for områder såsom tjenesteydelser, investeringer og håndhævelse af intellektuel ejendomsret. Kommissionen er for tiden ved at undersøge, hvordan man kan forbinde markedsadgangsdatabasen med eksporthelpdesken for eksportører fra udviklingslande.

Konklusioner

Et stærkere partnerskab om øget markedsadgang er et væsentligt element i strategien for det globale Europa og et betydeligt bidrag til Lissabon-dagsordenen for vækst og beskæftigelse. Om dette initiativ bliver en succes afhænger af, at

 • det nye partnerskab bliver stærkt
 • der afsættes tilstrækkelige ressourcer
 • de samlede ressourcer udnyttes bedst muligt.

Kommissionen forpligter sig til at tage udfordringen op og opfordrer alle involverede parter til at bidrage til at få det nye partnerskab til at fungere.

Yderligere oplysninger findes på webstedet for GD handel (EN) (FR).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 4. oktober 2006 "Det Globale Europa - I konkurrencen på verdensmarkedet" [KOM (2006) 567 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 12.07.2007

Top