Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arrangement med generelle toldpræferencer fra 2002 til 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Arrangement med generelle toldpræferencer fra 2002 til 2005

Den Europæiske Union har et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005. Det medfører en forenkling og hamonisering af procedurerne i de forskellige eksisterende ordninger og bevirker en forbedring af udviklingslandenes adgang til EF-markedet samtidig med, at de grundlæggende sociale normer og miljønormerne fremmes.

2) DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning tager sigte på at forlænge arrangementet med generelle toldpræferencer for udviklingslandene indtil 31. december 2005.

Den omhandler

 • en generel ordning
 • en særlig ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder
 • en særlig ansporende ordning til miljøbeskyttelse
 • en særlig ordning for de mindst udviklede lande
 • og endelig en særlig ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika.

Den generelle ordning

Ifølge forordningen er varer, der betragtes som ikke-følsomme, og som importeres til EU fra de begunstigede udviklingslande, fritaget for told. For varer, der henhører under tekstil- og beklædningssektoren, nedsættes tolden kun med 20 % af tolden i den fælles toldtarif (FTT). For varer, der klassificeres som følsomme, nedsættes den med 3,5 procentpoint af FTT-tolden.

Disse toldpræferencer finder anvendelse på import af varer med oprindelse i de begunstigede udviklingslande. Der er mulighed for regional kumulation for at fremme regionale grupper. De lande, der er omfattet af arrangementet, er anført i bilag I til forordningen.

Ifølge forordningen slettes de lande, der ikke mere har brug for præferencebehandling, af listen. Det gælder lande, som Verdensbanken har klassificeret som højindkomstlande, og som tre år i træk har ligget på et bestemt industrielt udviklingsniveau, der beregnes ifølge en i forordningen fastsat metode (udviklingsindeks). Hvis et land, der er blevet slettet af listen, ikke har opfyldt disse kriterier i en tilsvarende periode, bliver det igen optaget på listen over lande, der er omfattet af arrangementet.

Ifølge gradueringsprincippet ophæves de i forordningen fastsatte toldpræferencer for de begunstigede lande og bestemte varer, hvis

 • det pågældende lands udviklingsindeks tre år i træk har ligget på et bestemt niveau, der er fastsat i forordningen, og EU's import af alle varer fra den pågældende sektor fra det pågældende land overstiger 25 % af EU's import af samme varer fra alle begunstigede lande
 • det pågældende lands udviklingsindeks tre år i træk har ligget på et bestemt niveau, der er fastsat i forordningen, den pågældende sektors specialiseringsindeks er højere end den tærskelværdi, der svarer til dette lands udviklingsindeks, og EU's import af alle varer fra den pågældende sektor fra det pågældende land overstiger 2 % af EU's import af samme varer fra alle begunstigede lande.

Toldpræferencerne genindføres, hvis ingen af kriterierne er opfyldt tre år i træk.

Særlige ansporende ordninger

Arrangementet giver de begunstigede lande mulighed for at tilslutte sig ansporende ordninger, hvorved de kan opnå en yderligere nedsættelse af tolden på 5 procentpoint af deres eksport til EU. Den samlede nedsættelse bliver således 8,5 procentpoint.

Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder kan indrømmes lande, der fremlægger bevis for, at de anvender en lovgivning, der indbefatter reglerne i følgende ILO-konventioner:

 • nr. 29 og 105 om tvangsarbejde
 • nr. 87 og 98 om foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger
 • nr. 100 og 111 om forbud mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv
 • og nr. 138 et 182 om børnearbejde.

Denne særlige ordning kan også bringes i anvendelse over for lande, hvis lovgivning i det væsentlige indeholder ovennævnte regler, og som definitivt har forpligtet sig til at ville anvende den. Ordningen kan i dette tilfælde bringes i anvendelse i en begrænset periode. De begunstigede lande skal kunne opvise fremskridt på området for fortsat at være omfattet af ordningen.

Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljøet gælder import af varer fra tropiske skove med oprindelse i lande, hvis nationale lovgivning indbefatter indholdet af internationalt anerkendte normer og retningslinjer for bæredygtig forvaltning af tropiske skove (hovedsagelig dem, der er fastsat af Den Internationale Organisation for Tropisk Træ).

Lande, der ønsker at blive omfattet af disse ordninger, skal sende deres ansøgninger til Kommissionen, der gennemgår dem og undersøger, om disse lande rent faktisk anvender de nødvendige arbejds- og miljønormer, før den træffer en afgørelse.

Særlig ordning for de mindst udviklede lande

I forordningen tages der også hensyn til "alt undtagen våben"-initiativet, der blev vedtaget ved forordning (EF) nr. 416/2001 af 28. februar 2001. EU indrømmer nemlig toldfritagelse for alle varer med oprindelse i de mindst udviklede lande, undtagen våben og ammunition, uden mængdebegrænsning. Den frie adgang bliver imidlertid indført gradvis og vil for bananer gælde fra 2002 og for ris og sukker mellem 2006 og 2009. Indtil da vil disse varer være omfattet af et globalt toldkontingent med nulsats (forordning (EF) nr. 1381/2002 af 29. juli 2002 og forordning (EF) nr. 1401/2002 af 31. juli 2002).

Særlig ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika

Der indføres en særlig ordning for fuldstændig suspension af FTT-tolden på industri- og landbrugsvarer fra Andespagt-landene, Mellemamerika og Pakistan. Denne ordning skal fremme den politiske, økonomiske og sociale stabilitet i disse lande, der er truet af produktion af og handel med narkotika.

Det er Kommissionen, der skal kontrollere og evaluere denne ordnings virkninger på de begunstigede lande samt evaluere disse landes sociale udvikling og miljøpolitik.

Midlertidig tilbagetrækning

Indrømmelsen af toldpræferencer kan midlertidigt trækkes tilbage for alle eller visse varer, der har oprindelse i et begunstiget land, i tilfælde af

 • enhver form for slavearbejde og tvangsarbejde
 • alvorlig, systematisk overtrædelse af de grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet (f.eks. organisationsfrihed, kollektive forhandlinger og børnearbejde)
 • eksport af varer fremstillet i fængsler
 • utilstrækkelig kontrol i forbindelse med eksport og forsendelse af narkotika
 • svig, uregelmæssigheder og systematisk manglende overholdelse af oprindelsesreglerne
 • tilsidesættelse af målene i internationale konventioner om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne.

Forordningen fastlægger, hvad det administrative samarbejde, der kræves af de begunstigede lande, generelt består i, navnlig når det gælder kontrol med varernes oprindelse. Den fastsætter proceduren for den undersøgelse, Kommissionen skal foretage, før der træffes positiv eller negativ afgørelse om midlertidig tilbagetrækning af præferencerne, samt de nærmere regler for det pågældende lands deltagelse i denne undersøgelse.

Beskyttelsesbestemmelser

Forordningen indeholder ligeledes en beskyttelsesklausul, der giver Kommissionen mulighed for at suspendere toldpræferencerne og genindføre FTT-tolden, såfremt en vare med oprindelse i et begunstiget land indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer. Efter en undersøgelse træffer Kommissionen afgørelse inden tredive dage efter at have hørt Udvalget for Forvaltning af Generelle Præferencer. I presserende tilfælde kan Kommissionen træffe enhver nødvendig forebyggende foranstaltning.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2501/2001

1.1.2002

-

EFT L 346 af 31.12.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2211/2003

22.12.2003

-

EUT L 332 af 10.12.2003

Seneste ajourføring: 04.11.2005

Top