Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO: overenskomst om handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

WTO: overenskomst om handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendom

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 98/800/EF om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994)

Multilaterale forhandlinger i Uruguay-runden (1986-1994) — Overenskomst om oprettelse af verdenshandelsorganisationen (WTO), især aftalen om handelsrelaterede aspekter i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG OVERENSKOMSTEN?

 • Afgørelsen vedtager den overenskomst, på vegne af Det Europæiske Fællesskab (i dag Den Europæiske Union (EU)), som oprettede Verdenshandelsorganisationen, herunder overenskomsten om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder har 2 hovedformål:
  • at sikre effektiv og passende beskyttelse af handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, under hensyntagen til forskellene i de nationale juridiske systemer
  • at oprette multilaterale minimumsregler som en hjælp til at bekæmpe forfalskning.

HOVEDPUNKTER

De grundlæggende principper gælder den nationale behandling og mestbegunstigelsesbehandlingen. Det betyder, at medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) skal behandle statsborgere i et andet medlemsland på en måde, der er lige så gunstig som den, landets egne statsborgere får. Desuden skal enhver fordel, som et medlem giver et andet lands statsborgere, også omgående og ubetinget gives alle andre medlemmers statsborgere, også selv om der er tale om en behandling, der er mere gunstig end den, medlemmet giver sine egne statsborgere.

GENERELLE REGLER

Normer vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheders disponibilitet, dækningsområde og anvendelse

 • Aftalen har til formål at sikre, at alle medlemsstater anvender hensigtsmæssige normer for beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, idet der tages udgangspunkt i de grundlæggende forpligtelser, der er fastlagt af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i de forskellige konventioner om intellektuelle ejendomsrettigheder (Paris-konventionen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, Bern-konventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker, Rom-konventionen om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender og traktaten om intellektuel ejendomsret i forbindelse med integrerede kredsløb vedtaget i Washington). Der er indført en række nye eller strengere normer inden for områder, som enten ikke er omfattet af de nuværende konventioner, eller hvor bestemmelserne i disse ikke er tilstrækkelige.
 • Med hensyn til ophavsrettigheder skal medlemmerne af WTO overholde de grundlæggende regler i Bern-konventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker. Edb-programmer beskyttes fremover som litterære værker.
 • For så vidt angår udlejningsrettigheder kan ophavsmænd til edb-programmer og fremstillere af lydoptagelser tillade eller forbyde kommerciel udlejning. Der gælder en tilsvarende eneret for kinematografiske værker.
 • Aftalen fastsætter, hvilke former for mærker der kan udgøre et varemærke og beskyttes som sådant, og hvilke minimumsrettigheder dette giver indehaveren. Det fremgår herudover af aftalen, hvilke forpligtelser der er knyttet til:
  • anvendelsen af varemærker og mærker for tjenesteydelser
  • beskyttelsesperiodens varighed
  • licensgivning og overdragelse af varemærker.
 • Hvad angår geografiske betegnelser, skal medlemmer af WTO forhindre anvendelsen af vildledende betegnelser, med hensyn til varens oprindelse, og enhver brug, som er illoyal konkurrence. Aftalen gav yderligere beskyttelse af geografiske betegnelser for vin og spiritus, selv når der ikke er risiko for at vildlede forbrugerne.
 • Mønstre er beskyttet i ti år ifølge aftalen. Indehaveren har ret til at forhindre, at tredjeparter fremstiller, sælger eller importerer artikler, der bærer eller inkorporerer et mønster, der er en kopi eller i alt væsentligt en kopi af det beskyttede mønster.
 • Med hensyn til patenter skal WTO-medlemmer overholde Paris-konventionen fra 1967. Desuden fremgår det af TRIPS-aftalen, at alle opfindelser kan patentbeskyttes i en periode på tyve år.
  • Det er muligt at nægte patentering af visse opfindelser, hvis deres anvendelse er forbudt af hensyn til den offentlige orden og moral.
  • Patentering kan ligeledes nægtes, hvis der er tale om:
   • diagnostiske, terapeutiske og kirurgiske metoder til behandling af mennesker eller dyr
   • planter og dyr bortset fra mikroorganismer
   • overvejende biologiske processer til fremstilling af planter eller dyr bortset fra ikke-biologiske og mikrobiologiske processer. Medlemmerne skal dog sikre beskyttelse af plantesorter enten ved hjælp af patenter eller ved hjælp af et effektivt sui generis-system.
 • WTO-medlemmer skal yde beskyttelse af layout-designs for integrerede kredsløb i overensstemmelse med Washington-traktaten om intellektuel ejendomsret i forbindelse med integrerede kredsløb. Der er fastsat en række andre bestemmelser i TRIPS-aftalen navnlig vedrørende beskyttelsesperiodens varighed.
 • Handelshemmeligheder og teknisk indsigt med en erhvervsmæssig værdi beskyttes mod misbrug af fortrolighed og mod enhver gerning, der strider mod loyal erhvervspraksis. Medlemmer kan træffe foranstaltninger til at forhindre eller kontrollere konkurrencebegrænsende praksis i forbindelse med licenskontrakter.

GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMSTEN

Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

 • De lande, der er medlem af WTO, skal sørge for, at der i deres lovgivning er procedurer, hvorved både udenlandske og nationale rettighedsindehavere kan håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse procedurer skal være loyale og rimelige. De må hverken være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende eller medføre urimelige frister. De endelige administrative beslutninger skal kunne indbringes for en retlig myndighed.
 • De nærmere bestemmelser for bevismateriale, forbud, erstatning, midlertidige foranstaltninger og andre retsmidler findes ligeledes i aftalen.

Overgangsordninger

Industrilandene har et år til at bringe deres lovgivning og praksis i overensstemmelse med aftalen. For udviklingslande og lande, der er ved at udvikle en markedsøkonomi, er fristen fem år, mens de mindst udviklede lande har en frist på elleve år.

Den institutionelle ramme

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG OVERENSKOMSTEN FRA?

 • Afgørelsen trådte i kraft den 22. december 1994.
 • Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 1995.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til: »EU og WTO« (Europa-Kommissionen).

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1-2).

Multilaterale forhandlinger i Uruguay-runden (1986-1994) — Overenskomst om oprettelse af verdenshandelsorganisationen (WTO)

seneste ajourføring 18.04.2017

Top