Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse mod handelshindringer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Beskyttelse mod handelshindringer

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 3286/94 om procedurer med henblik på at sikre udøvelsen af EU's rettigheder i henhold til internationale handelsregler, særligt regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regie

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter en procedure, der gør det muligt for virksomheder og EU-lande at anmode EU's institutioner om at undersøge enhver handelshindring* indført af ikke-EU-lande for at sikre EU's virksomheders og arbejdsstyrkes interesser.
 • Den søger at fjerne skader* eller andre negative handelsmæssige virkninger*, der følger af sådanne handelshindringer, i overensstemmelse med internationale handelsregler.

HOVEDPUNKTER

 • Klager i henhold til forordningen kan indgives på vegne af en EU-industri, af en eller flere EU-virksomheder eller af et EU-land, som gør opmærksom på en handelshindring. Klagen skal indeholde tilstrækkelige beviser for forekomsten af handelshindringerne og den deraf følgende skade eller andre negative handelsmæssige virkninger.
 • Klager skal indgives skriftligt til Europa-Kommissionen. Kommissionen har 45 dage til at beslutte, om klagen kan behandles. Denne periode kan suspenderes efter anmodning fra klageren, så der kan tilføjes yderligere oplysninger.
 • Et rådgivende udvalg under ledelse af Kommissionen bestående af repræsentanter fra hvert EU-land fremsender oplysninger til disse lande. Det er også et forum, hvor de kan udtale sig.
 • Hvis det besluttes, at klagen kan behandles, iværksættes en undersøgelse, som meddeles i Den Europæiske Unions Tidende (EUT). I denne meddelelse oplyses det, hvilken vare eller tjenesteydelse og hvilke lande der er tale om. Kommissionen indsamler herefter alle relevante oplysninger fra de indblandede parter.

Hvis EU på grundlag af undersøgelsesproceduren beslutter at træffe foranstaltninger, kan enhver handelspolitisk foranstaltning træffes, der kan forenes med bestående internationale forpligtelser og procedurer. Navnlig kan den:

 • 1.

  suspendere toldindrømmelser* og opkræve nye eller øgede toldafgifter

 • 2.

  indføre eller øge kvantitative restriktioner på import eller eksport af varer

 • 3.

  suspendere indrømmelser i forhold til varer, tjenesteydelser eller leverandører i forbindelse med offentlige udbud.

Rådet skal træffe afgørelse om Kommissionens forslag om at træffe en eller flere af de ovenstående foranstaltninger inden for 30 dage.

I 2014 ændrede EU forordningen (forordning (EU) nr. 654/2014) og tilføjede nye regler og procedurer. De sikrer, at EU kan gøre sine rettigheder gældende for effektivt og hurtigt at suspendere eller trække indrømmelser og andre forpligtelser tilbage i henhold til internationale handelsaftaler.

Kommissionen kan vedtage retsakter og træffe foranstaltninger mod ikke-EU-lande, hvis der opstår et akut behov. Disse gennemførelsesretsakter kan anvendes straks, og denne procedure kan kun anvendes i behørigt begrundede tilfælde. Foranstaltninger, der kan vedtages ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, omfatter de tre ovenstående.

HVORNÅR GÆLDER DENNE FORORDNING FRA?

Forordning (EF) nr. 3286/94 trådte i kraft den 1. januar 1995. Forordning (EU) nr. 654/2014 trådte i kraft den 17. juli 2014.

BAGGRUND

Efterforskning af handelshindringer

VIGTIGE BEGREBER

* Handelshindring: enhver handelspraksis, der indføres af et ikke-EU-land, som er forbudt ifølge internationale handelsregler, giver en part, der er påvirket af den pågældende praksis, ret til at søge at fjerne dens virkning. De internationale handelsregler er hovedsageligt de regler, der er indført under Verdenshandelsorganisationen (WTO), samt dem, der er fastsat i bilaterale aftaler med ikke-EU-lande, som EU er part i.

* Skade: enhver væsentlig skade, som en handelshindring truer med at forårsage for en EU-industri på EU's marked.

* Negative handelsmæssige virkninger: virkninger, som en handelshindring forårsager eller truer med at forårsage for EU-virksomheder på et ikke-EU-lands marked.

* Indrømmelser eller andre forpligtelser: toldindrømmelser eller andre fordele, som EU har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med ikke-EU-lande i medfør af internationale aftaler, som EU er part i.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regie (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 71-78)

Efterfølgende ændringer og rettelser af forordning (EF) nr. 3286/94 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 30.11.2015

Top