Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fordeling af EU’s indførsels- og udførselskontingenter og -tilladelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fordeling af EU’s indførsels- og udførselskontingenter og -tilladelser

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 717/2008 — forvaltning af kvantitative kontingenter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter regler for forvaltningen af Den Europæiske Unions (EU) import- og eksportkontingenter.

HOVEDPUNKTER

 • Visse produkter er undtaget fra forordningen, herunder landbrugsvarer anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
 • De generelle principper for forvaltning af EU-kontingenter omfatter:
  • at kontingenterne skal fordeles mellem ansøgerne så hurtigt som muligt
  • at kontingenter kan forvaltes ved hjælp af én eller en kombination af specifikke metoder, f.eks. baseret på de traditionelle handelsstrømme eller efter princippet om, at de først indgivne ansøgninger imødekommes først
  • offentliggørelse af meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om kontingenterne.
 • Der er fastsat specifikke regler for de forskellige metoder til forvaltning af kontingenter. Det vil for eksempel sige, at for den metode
  • der er baseret på traditionelle handelsstrømme, forbeholdes en del af kontingentet for traditionelle importører eller eksportører forlods, dvs. dem, der kan vise, at de i en tidligere periode har foretaget import til eller eksport fra EU af den vare, der er omfattet af kontingentet
  • der er baseret på princippet om, at de først indgivne ansøgninger imødekommes først, bestemmer Europa-Kommissionen, hvilken mængde importørerne og eksportørerne kan opnå, indtil kontingentet er opbrugt
  • der fordeler kontingenterne i forhold til de mængder, der ansøges om, bestemmer Kommissionen mængden inden for kontingentet på grundlag af oplysningerne fra EU-landene om det antal ansøgninger, de har modtaget.
 • I forhold til metoden, hvorefter de først indgivne ansøgninger imødekommes først, skal indførsels- og udførselstilladelser til import og eksport af de pågældende varer udstedes straks. I alle andre tilfælde udstedes de inden ti dage efter meddelelsen af den relevante kommissionsafgørelse eller inden for den frist, Kommissionen fastsætter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 717/2008 er den kodificerede udgave af et oprindeligt dokument (forordning (EF) nr. 520/94) og dets efterfølgende ændringer. Den har været gældende siden den 15. august 2008.

BAGGRUND

Efterhånden som flere og flere lande gennem årene er blevet medlemmer af Verdenshandelsorganisationen, finder denne forordning i praksis nu kun anvendelse på import fra et begrænset antal lande. Den finder i øjeblikket anvendelse på import af tekstilvarer fra Hviderusland og Nordkorea. Der findes ingen kvantitative kontingenter for EU-eksport.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 15. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (kodificeret udgave) (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 1-7)

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 17. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 34)

seneste ajourføring 27.02.2017

Top