Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Børns rettigheder og væbnede konflikter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Børns rettigheder og væbnede konflikter

RESUMÉ AF:

EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RETNINGSLINJER?

De forpligter EU til at tage fat på problemet med væbnede konflikters indvirkning på børn på kort, mellemlang og lang sigt.

De har til formål at overtale regeringer og organisationer over hele verden til at anvende humanitær lov og menneskerettigheder, som beskytter børn mod virkningerne af en væbnet konflikt.

De søger også at standse rekruttering af børn til væbnede styrker og straffrihed for forbrydelser mod børn.

HOVEDPUNKTER

  • Rådets menneskerettighedsgruppe (COHOM) fastlægger sammen med andre relevante parter, hvor der er behov for hjælp, på baggrund af rapporter fra EU's missionschefer, hærchefer og EU's særlige repræsentanter, rapporter og anbefalinger fra De Forenede Nationer (FN) samt oplysninger fra Europa-Kommissionen om EU-finansierede projekter, der er rettet mod børn og væbnede konflikter (og deres eftervirkninger).
  • For at arbejde for og beskytte børn, der er berørt af væbnede konflikter, anvender EU værktøjer i sine forhold til ikke-EU-lande som f.eks. diplomatiske initiativer, politisk dialog, multilateralt samarbejde, uddannelse i beskyttelse af børn og krisehåndtering.
  • EU's reviderede gennemførelsesstrategi for disse retningslinjer iværksætter dem.
  • EU har investeret i at styrke sin kapacitet inden for beskyttelse af børn som f.eks. gennem det fælles initiativ i 2014 med De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF), Program for børns rettigheder: Integration af børns rettigheder i udviklingssamarbejde. EU støtter også og bidrager til kampagnen Børn, ikke soldater, som blev oprettet i 2014 og har til formål at standse rekruttering og brug af børn i konflikter i 2016.

BAGGRUND

Ifølge UNICEF bor 1 ud af 10 børn i verden i områder, der er berørt af væbnede konflikter, som er en trussel mod deres overlevelse, udvikling og muligheder i livet. Der er udarbejdet lovgivning om dette problem, herunder Konventionen om barnets rettigheder (CRC), i hvilken den valgfrie protokol sigter mod at afhjælpe situationer, hvor børn er berørt af væbnede konflikter.

EU og EU-landene søger at indregne og koordinere deres handlinger med andre organers, som f.eks. FN's generalsekretærs særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter og FN's sikkerhedsråds arbejdsgruppe om børn og væbnede konflikter med henblik på at maksimere deres virkning. Andre relevante menneskerettighedsstandarder og humanitære love, der vejleder EU's handlinger for at beskytte børn, der er berørt af væbnede konflikter, er anført i bilaget til disse retningslinjer.

DOKUMENT

Opdatering af EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter. Rådet for Almindelige Anliggender af 16. juni 2008

seneste ajourføring 25.09.2015

Top