Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Menneskerettighederne i Middelhavsforbindelserne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Menneskerettighederne i Middelhavsforbindelserne

Kommissionen udarbejder henstillinger for at opnå stabile demokratiske forhold samt fuldstændig overholdelse af menneskerettighederne i EU's partnerlande i Middelhavsområdet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. maj 2003 - "Styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet - Strategiske retningslinjer" [KOM(2003) 294 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I ovennævnte meddelelse fremsætter Europa-Kommissionen ti henstillinger til forbedring af den politiske dialog og det finansielle samarbejde om menneskerettighedsforhold mellem EU og EU's partnere i Middelhavsområdet (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien og Den Palæstinensiske Myndighed). Henstillingerne gennemføres på tre komplementære niveauer, nemlig

Ti henstillinger

EU bør systematisk inddrage menneskerettigheder og demokrati i alle bilaterale dialoger, der afvikles på et institutionelt grundlag. Muligheden for at nedsætte tekniske underudvalg (under det politiske niveau), der skal behandle menneskerettighedsspørgsmål, skal undersøges. Det er ønskeligt at skabe et øget samarbejde på områder som juridiske reformer, normative rammer for civilsamfund og ikke-statslige organisationer (ngo'er), ytrings- og forsamlingsfrihed og kvinders rettigheder.

EU skal øge viden og dokumentation om centrale emner på menneskerettighedsområdet i de enkelte Middelhavslande. Dette vil bidrage til en regelmæssig og dybtgående dialog med landene i området. Situationen i de enkelte partnerlande vil blive analyseret på grundlag af standardmetoder og regelmæssigt ajourførte oplysninger.

Europa-Kommissionen skal styrke samarbejdet mellem sine delegationer og medlemsstaternes ambassader i Middelhavslandene. Eksperter skal behandle menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med MEDA-programmet og EIDHR. Et andet mål for dette styrkede samarbejde er at gennemføre FN-resolutionerne om menneskerettigheder.

Der skal afholdes workshopper med civilsamfundet i Middelhavsområdet og de pågældende landes nationale myndigheder. Med disse workshopper vil EU være bedre orienteret om de lokale forhold og kunne tage hensyn til dem, når projekterne skal udarbejdes, og EIDHR gennemføres. EU vil ligeledes kunne fremme sin politik for menneskerettigheder, demokratisering og retsstatsprincippet blandt de lokale befolkningsgrupper. Workshopperne vil også kunne bidrage til, at civilsamfundet i Middelhavsområdet bedre kan koordinere og planlægge sit arbejde.

De nationale handlingsplaner på menneskerettighedsområdet (udarbejdet under MEDA) skal tage hensyn til situationen i det enkelte land, navnlig den nationale lovgivning på menneskerettighedsområdet. De nationale handlingsplaner skal ligeledes fastsætte, hvilke mål der skal nås, og hvilke behov der er for finansiel og teknisk bistand. De skal tilskynde Middelhavspartnerne til at tilslutte sig internationale traktater om menneskerettigheder og samarbejde mellem stat og civilsamfund.

Der bør udarbejdes regionale handlingsplaner om menneskerettigheder, når to eller flere partnere ønsker at videreudvikle samarbejdet på dette område. Disse handlingsplaner kan f.eks. fokusere på kvinders rettigheder eller samarbejde på retsområdet. De kan styrke forbindelserne med regionale organer som Den Arabiske Liga.

Fra 2005 skal der i højere grad tages hensyn til menneskerettigheds- og demokratiseringsaspekterne i de nationale vejledende programmer og de nationale strategidokumenter, der udarbejdes under MEDA-programmet. Der vil blive afsat et ekstra beløb til dette formål.

Fra 2005 skal menneskerettigheder, demokratisering og inddragelse af civilsamfundet i højere grad integreres i de regionale vejledende programmer og de regionale strategidokumenter, der udarbejdes under MEDA-programmet.

EIDHR's rolle i Middelhavsområdet skal revideres med henblik på at styrke det regionale civilsamfunds kapacitet, når det gælder ytrings- og forsamlingsfrihed, beskyttelse af/forsvar for specifikke gruppers rettigheder, god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption. Komplementariteten mellem EIDHR og MEDA-programmet skal øges.

Synergieffekten mellem eksisterende instrumenter til valgovervågning og valgbistand (politisk dialog, MEDA, EIDHR) skal ligeledes udnyttes til at forbedre valgrammerne i de forskellige lande i området.

Menneskerettighedssituationen i Middelhavsområdet

I meddelelsen opsummeres UNDP's 2002-rapport om udviklingen i den arabiske verden ("Arab Human Development report"), og af de vigtigste konklusioner fremgår det, at

  • utilstrækkelig regeringsførelse i området (vedrørende frihed, (økonomisk) uafhængighed for kvinder og viden) forhindrer fuld udvikling af demokratiet og fremme af menneskerettighederne,
  • diskrimination over for kvinder hæmmer den sociale og økonomiske udvikling,
  • den dømmende magt ikke er tilstrækkelig uafhængig,
  • ngo'erne ikke har indflydelse i offentlige anliggender og ikke deltager i civilsamfundets internationale netværkssamarbejde,
  • der ikke er lige adgang til uddannelse, og at adgangen ikke er tilpasset den moderne økonomis behov,
  • de autoritære forhold og den dårlige økonomiske situation fremmer ekstremistiske bevægelser og vold.

Selv om de fleste lande i området har undertegnet de vigtigste internationale instrumenter vedrørende menneskerettigheder, er situationen i praksis meget anderledes, da de ikke overholder disse internationale normer.

Baggrund: EU's indsats i Middelhavsregionen

I sin meddelelse om « Hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande» fastlægger Kommissionen menneskerettighedsstrategien for EU's eksterne forbindelser. Formålet med Euro-Middelhavspartnerskabet mellem EU og Middelhavslandene er at skabe et område med fred og stabilitet baseret på menneskerettigheder og demokrati. Med den handlingsplan, der var resultatet af konferencen i Valencia, bekræftedes engagementet til at arbejde for menneskerettighederne, demokratiseringen og retsstatsprincippet i regionen. De associeringsaftaler, der er indgået (eller under forhandling) mellem EU og Middelhavslandene, indebærer en politisk dialog om bl.a. spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og demokrati. De praktiske instrumenter for EU's og Middelhavsområdets samarbejde om menneskerettigheder er MEDA-programmet, der har været i gang siden 1996, og EIDHR, der blev iværksat i 1994.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den endelige rapport over EU's strategiske partnerskaber med Middelhavsområdet og Mellemøsten, godkendt af Det Europæiske Råd juni 2004 (EN) [PDF].

Seneste ajourføring: 09.07.2007

Top