Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-retningslinjer og dødsstraf

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU-retningslinjer og dødsstraf

Den Europæiske Union (EU) fremlægger EU-politikkens mål og indhold vedrørende fuldstændig afskaffelse af dødsstraf. Hvor afskaffelse afslås, fremmer EU anvendelse af minimumsstandarder for dødsstraf.

DOKUMENT

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og opdateret version. Rådet (almindelige anliggender), den 16. juni 2008 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Efter at have ratificeret protokol nr. 13 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er alle EU-lande forpligtet til en permanent afskaffelse af dødsstraf i alle situationer. De er også forpligtet til at anvende EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, ifølge hvilket “ingen kan idømmes dødsstraf eller henrettes”.

For at sikre en bedre overholdelse af menneskerettighederne og således højne den menneskelige værdighed i ikke-EU-lande er EU’s mål som en integreret del af menneskerettighedspolitikken at:

 • arbejde på at få ophævet dødsstraffen overalt i verden med øjeblikkelig vedtagelse af et moratorium for dødsstraf om nødvendigt,
 • kraftigt opfordre til at mindske omfanget af dødsstraf dér, hvor den stadig anvendes, og insistere på, at den udføres ifølge visse minimumsstandarder og samtidig sigte mod at skaffe præcise data om antallet af dømte og henrettede personer.

Arbejdsmetode

De centrale elementer i EU's tilgang omfatter almindelige henvendelser, hvorigennem emnet dødsstraf tages op i dialogen og høringer med tredjelandene. Der lægges særlig vægt på ikke-EU-landets:

 • retssystem, dets funktionsmåde og gennemsigtighedsniveauet
 • internationale forpligtelser til ikke at anvende dødsstraf
 • udvikling af politik vedrørende dødsstraf
 • menneskerettighedssituationen ifølge indberetninger fra relevante internationale mekanismer.

EU kan også rette særlige henvendelser fra sag til sag i enkeltstående tilfælde, når minimumsstandarderne ikke overholdes.

Derudover vil EU handle på baggrund af rapporter om menneskerettighederne fra lederne af EU-missionerne, der skal omfatte en analyse af anvendelsen af dødsstraf i det pågældende land samt en evaluering af virkningerne af EU's indsats.

EU ønsker at opfordre ikke-EU-landene til at afskaffe dødsstraf ved at fremme ratificeringen af den anden frivillige protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. I tilfælde, hvor det ikke er muligt, vil EU søge at nå målene via andre initiativer såsom:

 • fremme af ratificeringen af andre internationale menneskerettighedsinstrumenter, særligt vedrørende dødsstraf
 • fremme af bi- og multilateralt samarbejde med henblik på at udarbejde en rimelig og upartisk retsprocedure i straffesager.

EU vil også sigte mod i de relevante multilaterale fora at fremme initiativer til indførelse af et moratorium vedrørende brug af dødsstraf og dens endelige afskaffelse. Derudover opfordrer EU de relevante internationale organisationer til at gennemføre tiltag, der kan fremme ratificeringen samt overholdelse af de internationale traktater og standarder vedrørende dødsstraf.

Minimumsstandarder

Hvor dødsstraffen opretholdes, vil EU fremme overholdelse af følgende minimumsstandarder:

 • Dødsstraf må kun pålægges for de alvorligste forsætlige og voldelige forbrydelser.
 • Dødsstraf må kun pålægges for en forbrydelse, for hvilken der var fastsat dødsstraf på forbrydelsestidspunktet, idet der skal pålægges en mindre straf, hvis en sådan fastsættes senere.
 • Dødsstraf må ikke pålægges personer, der var under 18 år, da de begik forbrydelsen, gravide kvinder, småbørnsmødre eller psykisk syge.
 • Dødsstraf forudsætter klare og afgørende beviser og en rimelig rettergang, hvor anklagede får juridisk bistand.
 • Ved dødsstraf skal der være mulighed for appel til en højere retsinstans samt til at indgive en personlig klage, idet en dødsdømt har ret til at anmode om strafformildelse.
 • Dødsstraf skal udføres så smertefrit som muligt.

Baggrund

I 1998 besluttede EU-landene at forøge deres indsats til bekæmpelse af dødsstraf og vedtog den første version af disse retningslinjer. På det tidspunkt var dødsstraffen ophævet i de fleste EU-lande, og de, der endnu ikke havde ophævet den, anvendte den ikke. Siden da har samtlige EU-lande ratificeret protokol nr. 6 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om afskaffelse af dødsstraf. Det skal ligeledes bemærkes, at afskaffelsen er en af betingelserne for at blive medlem af EU.

EU har derfor besluttet at intensivere sine initiativer i internationale instanser, særligt i FN. I 2007 blev den fælles resolution om et moratorium vedrørende brug af dødsstraf vedtaget på FN’s Generalforsamlings 62. møde. Resolutionen pålægger anvendelse af minimumsstandarder til sikring af dødsdømtes rettigheder, gradvis indskrænkning af brugen af dødsstraf samt indførelse af et moratorium vedrørende henrettelser. Desuden arbejder EU sammen med ikke-statslige organisationer (ngo'er), især via finansieringsinstrumentet for demokrati og menneskerettigheder i verden.

Seneste ajourføring: 30.09.2010

Top