Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi for valghandlinger og valgovervågning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategi for valghandlinger og valgovervågning

Formålet med denne meddelelse er at definere en strategi og en metode for Den Europæiske Unions (EU) bistand til valghandlinger og valgovervågning i ikke-EU-lande.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 11. april 2000 om Den Europæiske Unions bistand til valghandlingen og valgovervågning [KOM(2000) 191 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Retten til at deltage i landets styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter er knæsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne. Når der tales om valg, forstås der ved god forvaltningsskik et hensigtsmæssigt lovgivningsgrundlag såvel som en åben og ansvarlig valgadministration - herunder også uafhængigt tilsyn og kontrol - til sikring af retsstatsprincippet. Velinformerede borgere, som forstår betydningen af valgprocessen, er den vigtigste faktor i denne sammenhæng.

De internationale kriterier, der kan anføres som begrundelse for at overvåge valghandlinger, findes i verdenserklæringen om menneskerettigheder. Valg skal være frie, retfærdige, ærlige, periodiske og afholdes ved hemmelig afstemning.

Den internationale bistand til valghandlinger består af teknisk og materiel støtte til afvikling af valghandlinger, herunder bistand til etablering af retlige rammer for valget, registerering af politiske partier eller vælgere og til borgeruddannelse for lokale valgobservatører og journalister. Bistand til valghandlinger supplerer valgovervågning.

Den internationale valgovervågning sigter på at styrke demokratiet og legitimere valghandlingerne. Den skal styrke vælgernes tillid og forhindre valgsvindel. Den skal øge respekten for menneskerettighederne og bidrage til at løse konflikter. Valgovervågningen skal være neutral, transparent, professionel og dække hele processen.

Den Europæiske Unions (EU) støtten til menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten er forankret i EU's traktater. I art. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde siges det klart og tydeligt, at Unionen bygger på principper såsom frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstaten, der er fundamentale europæiske værdier. Valgbistand betragtes som en del af EU's mandat.

Tidligere erfaringer

I meddelelsen findes en oversigt over de erfaringer, man i årene fra 1993 til 2000 har gjort med EU's bistand til valghandlinger og valgovervågning

 • EU har behov for en sammenhængende strategi inden for området
 • overvågningsdelegationer skal sikre, at illegitime valgprocesser ikke legitimeres
 • bedre samarbejde med og uddannelse af indenlandske observatørgrupper skal etableres
 • der kan også være behov for bistand og overvågning ved regionale og lokale valg
 • før der træffes en beslutning om EU-bistand, bør terrænet først sonderes
 • overvågningsdelegationen bør disponere over den nødvendige tid til at observere alle stadier i valgprocessen
 • vurdering af valg er et vanskeligt forehavende, og den skal benyttes som udgangspunkt for anbefalinger til fremtidig indsats
 • talsmanden for overvågningsdelegationen bør altid fremsætte en foreløbig udtalelse efter valget og en afsluttende udtalelse, når valgprocessen er afsluttet
 • EU-aktørerne på stedet skal tale med én stemme
 • det ville være ønskeligt med en enhed for valganliggendet i ikke-EU-lande inden for EU's strukturer
 • EU's beslutningsproces skal afklares og rationaliseres
 • der er behov for en sammenhængende og gennemsigtig finansieringspolitik
 • der er behov for en tættere koordinering mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet
 • koordinering med andre internationale aktører skal ske i form af partnerskaber
 • EU's medvirken ved valghandlinger skal synliggøres bedre
 • de menneskelige ressourcer, der afsættes til valgovervågning og bistand til valghandlinger, skal modsvare de politiske mål
 • det ville være hensigtsmæssigt med en hurtig EU-beslutningsprocedure
 • en ensartet rekruttering af observatørerne ville forbedre overvågningsdelegationerne
 • der er behov for bedre uddannelse og praktisk vejledning af EU's valgobservatører i værtslandene.

Anbefalinger til den fremtidige indsats

Meddelelsen lægger vægt på, at EU bør vedtage en strategi for bistand til valghandlinger og valgovervågning, som medfører

 • at beslutningsprocessen gøres lettere sag for sag
 • at der sættes gang i etableringen af nationale bæredygtige strukturer
 • at pluralismen favoriseres både på politisk niveau og i lokalsamfundet
 • at partnerskabet styrkes mellem de europæiske og lokale ngo'er og værtslandets observatører.

En beslutning om at udsende observatører bør træffes på grundlag af en evaluering af, hvorvidt dette er tilrådeligt, gennemførligt og formålstjenligt. I bilag III til meddelelsen har Rådet defineret kriterierne for en sådan beslutning. Forudsætningerne for, at EU's valgobservatører kan udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende, findes i dette bilag.

Beslutningen om at tilbyde overvågning af en valghandling kunne baseres på følgende kriterier

 • den anerkendte regering i værtslandet opfordrer selv til overvågning af valghandlingen
 • opfordringen støttes af de vigtigste rivaliserende politiske partier og kandidater
 • forinden har EU fulgt den politiske udvikling eller vurderet udviklingsprogrammerne i værtslandet
 • en passende tidsplan
 • mulighed for at rejse frit i landet
 • adgang til alle nødvendige oplysninger
 • garanti for valgdelegationens sikkerhed.

Kommissionen undersøger aktuelt, om det er hensigtsmæssigt at oprette et kontor for valgbistand, som skal være ansvarligt for den tværgående strategi for bistand til valghandlinger og valgovervågning. Kontoret skal også tage sig af forhåndsplanlægning- og vurdering for at bistå de geografiske enheder og EU's overvågningsdelegationer. Endelig skal kontoret varetage forbindelsen med andre implicerede institutioner og organisationer. Det nye kontor skal bidrage til, at Rådet, Parlamentet og Kommissionen kan opnå enighed om valgovervågning.

I forbindelse med valgovervågningsdelegationerne er Kommissionen ved at undersøge flere muligheder for at fremskynde og forenkle beslutningstagningen om bevilling af midler og gennemførelse af foranstaltninger.

Meddelelsen fastslår, at kriterierne for udvælgelse af valgobservatørerne (se bilag IV) og adfærdskodeksen for dem (se bilag III) er et godt grundlag for rekruttering af observatører.

Retningslinjer for vellykket gennemførelse

I meddelelsen understreges det, at følgende faktorer er vigtige for at få godt resultat af såvel bistand til valghandlinger som valgovervågning

 • der skal foreligge et klart mandat for observatørmissioner
 • der skal altid først aflægges et sonderende besøg
 • der skal oprettes en EU-valgenhed med et kerneteam, der skal koordinere samtlige valgaktiviteter
 • allerede i den indledende fase, skal EU's faglige bistandsteam være på plads
 • der skal indgives missionsrapporter med jævne mellemrum
 • alle EU-observatørerne bør uddannes på et fælles grundlag
 • uddannelsesinitiativer koordineres med andre organisationer
 • langtidsobservatører skal være udstationeret to måneder før valgdagen og blive på stedet, efter at valgresultatet foreligger, for at overvåge bilæggelsen af tvister om valgets forløb
 • alle EU-observatører bør efterleve Rådets adfærdskodeks.

I meddelelsen henstilles det i forbindelse med vurderingen af valgresultater, at der lægges vægt på de kriterier, der er udarbejdet i bilag III.

For at gøre EU's indsats i forbindelse med valghandlinger mere synlig foreslås det i meddelelsen, at oplysninger om aktiviteterne lægges ud på Internettet, at der etableres gode relationer til medierne, at der anvendes relevant informationsmateriale, og at spørgsmålet om synlighed indgår som et fast led i aftalerne med andre partnere.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets konklusioner om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning. Rådet - 31. maj 2001 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rådet (udviklingsministrene) har bekræftet meddelelsen og henviser til de principper, som bør følges for EU-bistand til valghandlinger: Dialog med værtslandets myndigheder, borgernes voksende tillid til valghandlingerne, forebygge konflikter og bekæmpe svig. Rådet understreger, at der bør skelnes mellem valgovervågning og bistand til valghandlinger. Rådet mener ligeledes, at det i forbindelse med valgovervågningsmissionerne er hensigtsmæssigt at udpege en chefobservatør fra Europa Parlamentets midte. Arbejdsprogrammet omfatter

 • bedre institutions- og lovgivningskapacitet, bl.a. rammeaftaler, som omfatter finansiering af valgene og de politiske partier
 • uddannelse af de lokale medarbejdere
 • bevidstgørelse af borgerne om deres ret til at stemme
 • oprettelse af valgcentre
 • støtte til lokalsamfundet
 • støtte til medierne.

Hvert tredje år bør der offentliggøres en analyse af valgprocesserne.

Europa-Parlamentets afgørelse af 15 marts 2001 om meddelelsen fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Europa-Parlamentet har bekræftet meddelelsen og foreslår, at der oprettes en valgkoordineringsgruppe i Europa-Parlamentet. Det opfordrer Kommissionen til at forberede den nødvendige dokumentation for de lande, som omfattes af EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning samt. om at definere retningslinjer for evalueringer af valgbistanden. Parlamentet henstiller, at man undgår en overlapning mellem de europæiske og internationale valgdelegationer og foreslår, at der indkaldes til en konference med andre aktører for i fællesskab at fastlægge fælles arbejds- og evalueringskriterier. Ydermere mener Parlamentet, at der må afsættes midler til bistand til valghandlinger og valgovervågning på budgetposterne for hver geografisk zone.

See also

 • Netstedet for EU’s udenrigstjeneste (EEAS) om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (EN)

Seneste ajourføring: 28.04.2011

Top