Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)

 

RESUMÉ AF:

Artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE ARTIKLER I TRAKTATEN?

  • Artikel 214 indeholder det primære retsgrundlag for humanitær bistand fra Den Europæiske Union (EU). Den bemyndiger EU til at yde bistand, hjælp og beskyttelse til befolkninger i tredjelande, der er ofre for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.
  • Artikel 196 giver EU kompetence til at støtte og supplere EU-landenes tiltag på civilbeskyttelsesområdet.

HOVEDPUNKTER

  • Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) er ansvarligt for levering af bistand til ofre for kriser og ofre for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.
  • ECHO forvalter også EU-civilbeskyttelsesmekanismen.
  • Senest blev ECHO i 2016 ansvarligt for at forvalte nødhjælp i EU.

Humanitær bistand

Baseret på internationale principper nedfældet i den europæiske konsensus om humanitær bistand yder EU behovsbaseret humanitær bistand. Fokus er på de mest sårbare ofre.

ECHO finansierer humanitær bistand på basis af forordningen om humanitær bistand fra 1996, som giver mulighed for finansiering af foranstaltninger uden for EU for at yde bistand, hjælp og beskyttelse til mennesker, der er berørt af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer eller lignende nødsituationer. ECHO deltager i samarbejdemed organisationer som f.eks. ikkestatslige organisationer, fonde, programmer og særorganisationer under De Forenede Nationer, Røde Kors og Røde Halvmåne og EU-landenes særorganisationer.

Nødhjælp i EU

  • Forordning (EU) 2016/369 giver EU mulighed for at yde nødhjælp i EU-lande berørt af særligt alvorlige menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, der har medført omfattende humanitære konsekvenser, såsom jordskælv, oversvømmelser og industrielle ulykker. Den tages kun i brug, når andre instrumenter ikke er tilstrækkelige, og er udviklet til at støtte og supplere foranstaltninger fra det/de berørte EU-land/lande.

Civilbeskyttelse

  • ECHO er også aktivt i tilfælde af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer både inden for og uden for EU gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, som søger at styrke samarbejde og koordinering på civilbeskyttelsesområdet mellem EU og EU-landene. Visse tredjelande kan også deltage under særlige betingelser.
  • ECHO’s primære mål er at forbedre effektiviteten af systemer til at forebygge,forberede sig til og reagere på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer af enhver art både inden for og uden for EU.
  • Mekanismen har et døgnbemandet center, beredskabskoordineringscentret, som koordinerer aktioner, samt en katastrofeberedskabskapacitet (»frivillig pool«), der samler en række hjælpehold og eksperter samt udstyr, der er på standby i de EU-lande, de er baseret i.
  • Selv om fokus er på at beskytte mennesker, dækker ECHO også miljø og ejendom, herunder naturarv.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 143-143).

Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 135-136).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1-6).

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 1257/96 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924-947).

Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp inden for Unionen (EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1-6).

seneste ajourføring 22.09.2016

Top