Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD)

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen KOM(2001) 153 endelig udg.: approachen til sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Nødhjælpsaktioner tager fat på de øjeblikkelige behov, men de bør også finde metoder, der øger modstandsdygtigheden mod fremtidige kriser ved at yde langsigtede udviklingsfordele og styrke risikostyringen. Denne approach kaldes sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD).

I drøftelserne om de udfordringer, der skal løses af det internationale samfund i »efter krise«-situationer, fastlægger Kommissionen foranstaltninger, som skal forbedre EU’s bidrag og har til formål at sammenkoble øjeblikkelige behov med langsigtede udviklingspolitikker.

HOVEDPUNKTER

Kommissionen nævner tre krisekategorier.

 • Naturkatastrofer såsom hungersnød, oversvømmelse og jordskælv. Der er behov for øjeblikkelig bistand, men katastrofeberedskab, såsom hurtige varslingssystemer for hungersnød og beplantning til forebyggelse af oversvømmelse, udgør en sværere udfordring.
 • Voldelige konflikter. Disse kan udgøre en særlig stor udfordring på grund af parternes modstridende interesser eller langvarig ustabilitet. EU skal arbejde inden for en bred kontekst, da bistanden kan resultere i negative konsekvenser såsom korruption eller forlængelse af konflikten.
 • Strukturelle kriser og andre typer kriser. Dette omfatter lande, der lider under stadig ringere politiske, økonomiske eller sociale betingelser såsom Hviderusland, Moldova og Ukraine, hvor nødhjælp kan have fordrejende virkninger ved at skabe afhængighed eller opblussen af spændinger. Udviklingshjælp kan hjælpe ved at forbedre institutionelle strukturer og fjerne hindringer for produktion og handel.

For at reagere mere effektivt på »efter krise«-situationer foreslås følgende approach:

 • Europa-Kommissionen skal påtage sig en tidlig koordinerende og samarbejdende rolle, der styrker sammenkoblingen mellem humanitær bistand og udvikling.
 • I lande, der jævnlig rammes af naturkatastrofer, skal der både inden for den humanitære bistands og udviklingssamarbejdets strategier lægges større vægt på katastrofeberedskab og -forebyggelse.
 • »Efter krise«- eller katastrofeberedskabs- og rehabiliteringsstrategier skal stræbe efter at løse årsagerne til sårbarhed og indarbejde katastrofeforebyggelse og beredskab — nogle gange kaldet »build back better«.
 • I konfliktsituationer skal sammenkoblinger mellem nødhjælp og udvikling ses i en bredere økonomisk, social og politisk kontekst.
 • Katastrofebistand skal være forenelig med de langsigtede udviklingsmål.
 • Der skal tages hensyn til langsigtede partnerskaber såsom Cotonouaftalen mellem udviklingslandene og EU.
 • Internationale initiativer skal koordineres bedre, herunder ved at styrke »Friends of«-approachen (*).
 • Kommissionen skal nedsætte forsinkelser og bringe egnede ressourcer til veje hurtigt, sikre et øget engagement fra de egnede partneres side, en enklere beslutningsproces inden for EU og acceptere en større teknisk risiko.
 • Der skal udarbejdes arbejdsprogrammer som reaktion på krisesituationer, der omfatter de påkrævede foranstaltninger og fjerner behovet for godkendelse af individuelle projekter.
 • Udbudsprocedurer og -kontrakter skal være mere fleksible i forbindelse med rehabilitering, støtte til flygtninge, fødevarehjælp og -sikkerhed og landminer.
 • Nye forordninger kan organiseres bedre i forhold til at omfatte rehabilitering, støtte til flygtninge og problemer med landminer.
 • Der bør være en bred debat om de foreslåede idéer med det formål yderligere at forbedre EU’s evne til at øve positiv indflydelse på resultaterne.

Nogle af drøftelserne i denne meddelelse blev genoptaget og udviklet yderligere i Kommissionens meddelelse fra 2012 om EU’s strategi til styrkelse af resiliens: Anvendelse af erfaringer fra fødevaresikkerhedskriser.

BAGGRUND

Resiliens og sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling.

VIGTIGE BEGREBER

(*) »Friends of«-approachen: en strategi fra De Forenede Nationer, der har til formål at involvere det størst mulige antal internationale donorer, som koordinerer deres indsats i et bestemt land.

DOKUMENT

Meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet fra Kommissionen — Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling — en vurdering (KOM(2001) 153 endelig udg. af 23.4.2001)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — EU’s strategi til styrkelse af resiliens: Anvendelse af erfaringer fra fødevaresikkerhedskriser (COM(2012) 586 final af 3.10.2012)

seneste ajourføring 26.11.2015

Top