Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde med USA om krisestyringsoperationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Samarbejde med USA om krisestyringsoperationer

Den Europæiske Union (EU) og USA har fælles udenrigspolitiske mål. Især ønsker de at fremme fredelig konfliktløsning samt genopbygning og stabilisering af kriseramte lande. EU og USA har derfor besluttet at gøre en fælles indsats i visse af EU's krisestyringsoperationer i tredjelande.

DOKUMENT

Rammeaftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om Amerikas Forenede Staters deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer.

RESUMÉ

Denne aftale er en rammeaftale, som gælder alle EU's krisestyringsoperationer i tredjelande, som USA har besluttet at deltage i. I aftalen defineres bl.a. de nærmere vilkår for USA's deltagelse og forholdet til EU under afviklingen af missionerne.

USA's deltagelse i EU's krisestyringsoperationer

USA træffer beslutning om sin deltagelse i EU's krisestyringsoperationer fra sag til sag. EU træffer derefter beslutning om at opfordre USA til at deltage i operationen. I bekræftende fald forpligter USA sig til at overholde betingelserne i Rådets afgørelse, hvorved EU besluttede at iværksætte den pågældende operation.

EU og USA rådfører sig herefter med hinanden vedrørende USA's foreslåede bidrag. Bidraget udmøntes i udsendelse af civilt personel, civile enheder eller civile aktiver. EU og USA aftaler ligeledes et eventuelt amerikansk bidrag til operationens driftsbudget. I øvrigt afholder USA alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse, undtagen når disse udgifter indgår i budgettet.

USA kan til enhver tid beslutte at trække sig helt eller delvis ud af den militære operation efter samråd med EU. I øvrigt er det EU's beslutning at afslutte en krisestyringsoperation. Dog skal USA høres, hvis USA stadig bidrager på det tidspunkt, hvor EU påtænker at træffe en sådan beslutning.

I øvrigt løses enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale mellem EU og USA med diplomatiske midler.

Status for US-kontingentet, der udstationeres til en EU-krisestyringsoperation

Status for US-kontingentet er fastsat i den aftale om status for missionen, der er indgået mellem EU og den stat, hvor operationen finder sted. USA får en mulighed for at gennemgå statusaftalen, inden det beslutter, om det vil deltage i operationen.

Hvis der endnu ikke er indgået nogen statusaftale, skal parterne nå til enighed om en passende alternativ ordning vedrørende US-kontingentets udmøntning.

I statusaftalen for missionen er der bl.a. fastsat privilegier og immuniteter for personel og enheder udsendt af USA.

I øvrigt bevarer USA retten til at udøve jurisdiktion over sit udsendte personel i det land, hvor operationen foregår. USA har ligeledes ansvaret for at behandle klager i forbindelse med deltagelsen i overensstemmelse med amerikansk lov.

Styringen af indsatsen

EU har ansvaret for gennemførelsen af krisestyringsoperationerne. EU definerer således målene og retningslinjerne for missionerne.

USA tilstræber at sikre, at amerikansk personel og enheder løser deres opgaver i overensstemmelse med disse retningslinjer. Udstationeret personel og enheder står under missionschefens eller EU's øverstbefalendes ledelse, men de forbliver under USA's overordnede myndighed.

USA udpeger et nationalt kontaktpunkt til at repræsentere sit nationale kontingent i den relevante EU-krisestyringsoperation. Dette kontaktpunkt refererer til missionschefen og er ansvarligt for den daglige disciplin i kontingentet.

Frafald af krav

Ved denne aftale frafalder EU og USA alle erstatningskrav mod hinanden for skader, der er opstået under udøvelsen af deres officielle pligter, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

USA og hver af EU's medlemsstater afgiver en erklæring om, at de frafalder alle krav.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeaftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

Se artikel 10, stk. 1.Foreløbig anvendelse: 17.5.2001

-

EUT L 143 af 31.5.2011.

Seneste ajourføring: 29.07.2011

Top