Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed

Denne rapport beskriver i første del de vigtigste konklusioner af den offentlige høring, som Kommissionen har gennemført om tendenserne i den europæiske samhørighedspolitik. Rapportens anden del indeholder en analyse af de europæiske regioners konkurrenceposition samt de nøglefaktorer, som underbygger konkurrenceevne og økonomisk vækst på regionalt plan.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 19. juni 2008 med titlen ”Femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed - Vækst i regionerne, vækst i Europa [KOM(2008) 371 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Nærværende rapport er et sammendrag af bidragene fra mere end 100 institutionelle og ikke-institutionelle aktører til den offentlige høring, som Kommissionen har gennemført om tendenserne i den europæiske samhørighedspolitik.

Samhørighedspolitikkens fremtidige prioriteringer

Ifølge de bidrag, som Kommissionen har modtaget i forbindelse med høringen, skal samhørighedspolitikken også fortsat efter 2013 understøtte både væksten i EU og nedbringe de regionale forskelle. Det skal gøres ved at fokusere på følgende temaer:

  • konkurrenceevnen styrkes ved at tildele finansielle ressourcer til nøglesektorer, som er fastlagt i den fornyede Lissabon-strategi;
  • der fokuseres på en aktiv arbejdsmarkedspolitik for at styrke den sociale samhørighed og mindske risikoen for fattigdom;
  • på området bæredygtig udvikling gøres der især en indsats for at øge energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energikilder.

Det territoriale samarbejde ses som et vigtigt element i samhørighedspolitikken. Fremover skal der sikres fleksibilitet i samarbejdet med andre regioner end naboregionerne eller regioner i andre geografiske områder samt med regioner og lande, der støder op til EU.

Styringen af samhørighedspolitikken forbedres gennem en styrkelse af de regionale og lokale myndigheders rolle i gennemførelsen af politikken og gennem en afklaring af ansvarsfordelingen mellem de forskellige deltagende parter (Kommissionen, medlemsstaterne, regionerne og andre aktører).

Derudover kan gennemførelsen af politikken forbedres gennem anvendelse af nye instrumenter og flere forskellige finansieringsmetoder som f.eks. banklån, mikrokreditter, risikokapitalinstrumenter eller offentlig-private partnerskabsinstrumenter. Endelig skal der etableres en bedre koordinering mellem sektorpolitikkerne på nationalt og fællesskabsplan og samhørighedspolitikken.

Konvergens, vækst og økonomisk omstrukturering i regionerne

Kommissionen foreslår en inddeling af regionerne efter hvilket af samhørighedspolitikkens to mål, de hører ind under. Kommissionen analyserer konvergensfaktorerne i regionerne ved at undersøge tre højvækstsektorer:

  • finansielle tjenesteydelser og forretningstjenester;
  • handel, transport og kommunikation;
  • anlægssektoren.

Udviklingsniveauet i regionerne over de kommende år afhænger ligeledes af de investeringer, der foretages i innovation og menneskelig kapital.

Konvergensregionerne har påbegyndt en vidtgående økonomisk omstrukturering, især via den positive udvikling i servicesektoren. I de kommende år skal konvergensregionerne skabe en betydelig værditilvækst i industriproduktionen, modernisere landbrugssektoren og højne arbejdstagernes kvalifikationsniveau.

I overgangsregionerne har man allerede set en hurtig udvikling i de tre vækstsektorer, men regionerne skal fortsat udvikle servicesektoren og industrien for at komme udviklingsmæssigt på niveau.

I regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (RCE-regioner) har man set en væsentlig stigning i beskæftigelses- og produktivitetsniveauerne særligt på grund af en øget specialisering i servicesektorerne. Regionerne er konkurrencedygtige på verdensplan på grund af den høje værdiskabelse i industrierne samt på grund af investeringer i forskning og udvikling.

Baggrund

Rapporten er udarbejdet på baggrund af konklusionerne fra den offentlige høring gennemført i 2007 om tendenserne i samhørighedspolitikken, og den skal ses i sammenhæng med revisionen af budgettet for 2008/2009 samt præsentationen af EU’s fremtidige udgiftsprioriteringer. Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid vil blive fulgt op af den offentlige høring om grønbogen om territorial samhørighed (oktober 2008).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget af 15. maj 2008 om resultaterne af forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for programmeringsperioden 2007-2013 [KOM(2008) 301 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Der er etableret en forhandlingsproces mellem Kommissionen, medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder og lokale aktører for at styrke gennemførelsen af samhørighedspolitikken.

Disse forhandlinger har gjort det muligt at fastlægge regionale strategier eller sektorstrategier for at styrke vækst og beskæftigelse og øge finansieringsanvendelsen og programmernes kvalitet.

See also

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik.

Seneste ajourføring: 22.01.2009

Top