Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reform af den fælles fiskeripolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reform af den fælles fiskeripolitik

Reformen af den fælles fiskeripolitik handler om at skabe en bedre fremtid for både fisk og fiskere og for det havmiljø, der er grundforudsætningen for deres eksistens. Bæredygtighed er et centralt aspekt i den foreslåede politik, og reformen skal sætte en stopper for overudnyttelse og nedgang i bestandene. Et bæredygtigt fiskeri er et fiskeri, der ikke sætter bestandenes reproduktion på spil, og som gør det muligt at opnå høje udbytter på langt sigt. Reformen bygger på en decentral fiskeriforvaltning, der foregår på regionalt plan eller for hvert havområde. Den skal forbedre forvaltningsniveauet i Den Europæiske Union (EU) og resten af verden gennem aftaler om bæredygtigt fiskeri.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 13. juli 2011 "Reform af den fælles fiskeripolitik" [KOM(2011) 417 – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Reformen af den fælles fiskeripolitik bidrager til Europa 2020-strategien. Derfor skal den medvirke til at fremme bæredygtig og inklusiv vækst, styrke samhørigheden i kystregionerne og forbedre sektorens økonomiske formåen.

Kommissionens forslag er koncentreret om bæredygtighed og langsigtede løsninger.

Bevarelse og bæredygtighed

Takket være en fiskeriforvaltning, der fjerner væsentlige negative virkninger for andre bestande, arter og økosystemer, vil den fælles fiskeripolitik kunne bidrage til en god miljøtilstand i havmiljøet i overensstemmelse med bestemmelserne i "havstrategirammedirektivet".

De foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med den fælles fiskeripolitik, skal gøre det muligt at nå op på maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) inden 2015 i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som Den Europæiske Union (EU) har påtaget sig. Dette niveau kan defineres som den største fangst, der kan tages uden at true bestandenes overlevelse. Den skal tværtimod bidrage til at opretholde populationens størrelse på det maksimalt produktive niveau.

De planlagte foranstaltninger skal ligeledes sætte en stopper for udsmid af uønskede fangster, danne grundlag for langsigtede forvaltningsplaner, der bygger på de bedste tilgængelige videnskabelige udtalelser, og forbedre indsamling og tilrådighedsstillelse af fuldstændige og pålidelige data med henblik på politikfastlæggelse.

Fremtiden i fiskeriet og akvakulturen

Den fælles fiskeripolitik skal gøre fiskeriet og akvakulturen til solide, levedygtige, konkurrencedygtige og attraktive erhvervssektorer. For at øge den økonomiske levedygtighed og fjerne overkapaciteten i fiskeriet foreslår Kommissionen at indføre et system med omsættelige kvoteandele for større fiskeskibe. Dette system skal gøre det muligt for erhvervsdrivende at købe rettigheder af andre erhvervsdrivende, der ønsker at forlade erhvervet. Systemet indebærer ingen offentlig finansiering. Desuden skulle det gerne medføre øgede indtægter og skabe nye beskæftigelsesmuligheder.

Der kan også tænkes indført foranstaltninger til støtte for ikkeindustrialiserede flåder eller bæredygtig akvakultur.

Forbrugeroplysning

Forbrugerne vil få bedre information om kvaliteten og bæredygtigheden af de produkter, de køber. Etiketteringen vil bl.a. kunne indeholde miljøanprisninger og oplysninger om særlige produktionsteknikker.

Fiskeriorganisationerne skal deltage aktivt i planlægningen af medlemmernes fiskeriaktiviteter og spille en vigtig rolle i fastlæggelsen af en strategi for forsyningen af markedet og forøgelsen af fiskernes indtægter.

Bedre styring gennem regionalisering

Reformen skal fremme løsninger, der er tilpasset de regionale og lokale behov, så der kan tages bedre hensyn til forholdene i de forskellige havområder. De centrale afgørelser om principper og generelle mål for politikken vil stadig blive truffet på EU-plan. Men medlemsstaterne vil også selv kunne vedtage andre fiskeriforvaltningsforanstaltninger under Kommissionens overvågning. Af hensyn til en effektiv forvaltning vil medlemsstaterne bl.a. kunne indføre tekniske bevaringsforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af udsmid.

Kommissionen vil udvide de regionale rådgivende råds rolle i udarbejdelsen af bevaringspolitikken i forbindelse med regionaliseringsmodellen. På grund af akvakulturens særlige karakteristika foreslår Kommissionen også at oprette et rådgivende råd for akvakulturen.

Økonomisk støtte

Den offentlige finansiering skal dække samtlige aktiviteter. Den vil blive grundigt forenklet og gjort betinget af, at erhvervets aktører overholder kravene (navnlig til bæredygtighed). Interventionsordningen under den fælles markedsordning bliver også moderniseret. Fremover vil fastsættelsen af interventionspriserne ske decentralt og på et passende niveau, så man undgår destruktion af overskudsfangster med det formål at fastholde prisniveauet.

Den eksterne dimension

EU's eksterne engagement retter sig mod bæredygtighed og beskyttelse af marine økosystemer. EU vil primært arbejde for at udbygge samarbejdet om udveksling af videnskabelig viden og regeloverholdelse, især vedrørende bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

EU skal spille en vigtigere rolle i de regionale fiskeriorganisationer, internationale organer og i forholdet til tredjelande.

Aftalerne om bæredygtigt fiskeri med tredjelande skal i højere grad rettes mod en forsvarlig forvaltning af fiskeressourcerne, bedre videnskabelig viden og etablering af en god forvaltningsramme.

Kontekst

Reformen bygger bl.a. på en bred offentlig høring, som sluttede med udgangen af 2010. Interessenternes bidrag har været med til at danne grundlag for reformen, som indeholder følgende elementer:

  • et lovgivningsforslag (forordning), som fastsætter den fælles fiskeripolitiks grundregler [erstatter forordning (EF) nr. 2371/2002]
  • et lovgivningsforslag om en ny markedspolitik [erstatter forordning (EF) nr. 104/2000]
  • et lovgivningsforslag om en ny forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
  • en meddelelse om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension og
  • en rapport om Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002, for så vidt angår kapitlerne om bevarelse og bæredygtighed og justering af fiskerikapacitet og om artikel 17, stk. 2, om fiskeribegrænsningerne i farvandene inden for 12-sømilegrænsen.

Seneste ajourføring: 03.12.2011

Top