Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's fiskerikontrolsystem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's fiskerikontrolsystem

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1224/2009 — EU's fiskerikontrolsystem

RESUMÉ

Effektiviteten af EU's fælles fiskeripolitik afhænger af, at EU-landene sikrer, at reglerne overholdes i praksis.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen opretter en ordning for de nationale myndigheders kontrol, inspektion og håndhævelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålene med kontrolordningen er:

at sikre, at kun de tilladte mængder fisk fanges

at indsamle de data, der er nødvendige for forvaltningen af fiskerimuligheder

at tydeliggøre EU-landenes og Kommissionens rolle

at sikre, at reglerne anvendes ensartet på alle fiskere med de samme sanktioner i hele EU

at sikre, at fiskevarer kan spores tilbage og kontrolleres gennem hele forsyningskæden fra båd til bord.

Den finder anvendelse på:

alt fiskeri i EU-farvande

EU-fiskerfartøjers og EU-borgeres fiskeri i EU-farvande og i farvande uden for EU

forarbejdning og afsætning af fiskevarer

rekreativt fiskeri, der omfatter følsomme bestande

sporbarheden af akvakulturprodukter.

Kontrol og overvågning

EU-landene gennemfører inspektioner i hele produktionskæden, navnlig i forbindelse med:

landing

forarbejdning

transport

afsætning.

Indsamlingen af data sker ved hjælp af ny teknologi såsom:

elektroniske logbøger

en systematisk ordning til vejning af fangster

et system til sporing af fiskevarer fra skib til detailhandler.

Inspektionsbeføjelser

EU-landene er eneansvarlige for at kontrollere og håndhæve den fælles fiskeripolitik. Kommissionen kan imidlertid gennemføre sine egne uafhængige inspektioner og bl.a. deltage i nationale inspektioner for at kontrollere, om de nationale myndigheder anvender reglerne korrekt.

Sanktioner

Der kan pålægges sanktioner på grundlag af værdien af fangsten, såfremt der begås en alvorlig overtrædelse. Der er et strafpointsystem for indehavere af fiskeritilladelser, som i første omgang fører til suspension og i sidste ende til inddragelse af fiskeritilladelsen ved gentagne alvorlige overtrædelser.

EU-landene kan ligeledes pålægges sanktioner for ikke at håndhæve reglerne i den fælles fiskeripolitik korrekt, bl.a.:

tilbageholdelse af støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

lukning af et fiskeri, indtil situationen er udbedret

nedsættelse af kvoter (i tilfælde af en overskridelse af en kvote).

Såfremt et EU-land ikke træffer passende foranstaltninger til at løse problemet, kan Kommissionen indbringe det for Den Europæiske Unions Domstol.

Dataindsamling

EU-landene skal have en sikker database med alle de oplysninger, de har indsamlet med henblik på at leve op til deres ansvar i henhold til forordningen. Kommissionen skal have mulighed for at tilgå databasen direkte fra et hvilket som helst sted. EU-landene skal desuden oprette et officielt websted med de data, de indsamler, som består af sikre og offentligt tilgængelige dele.

Forordningen opretter ligeledes en ordning for gensidig støtte og informationsudveksling mellem EU-landene.

Koordinering

For at tilskynde til et tættere samarbejde og udveksling af god praksis tilrettelægger EU-Fiskerikontrolagenturet fælles kontrolkampagner med kontrollører fra forskellige EU-lande.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1224/2009

1.1.2010

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1-50

Berigtigelse

EUT L 149 af 16.6.2015, s. 23

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1385/2013

1.1.2014

EUT L 354 af 28.12.2013, s. 86-89

Forordning (EU) nr. 508/2014

1.1.2014

EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1-66

Forordning (EU) 2015/812

1.6.2015

EUT L 133 af 29.5.2015, s. 1-20

Efterfølgende ændringer af og rettelser til forordning (EF) nr. 1224/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 08.10.2015

Top