Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retningslinjer for udarbejdelse af nationale havpolitikker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Retningslinjer for udarbejdelse af nationale havpolitikker

Havene og kystområderne har afgørende betydning for vores trivsel og velstand i Europa. Alligevel er presset på havmiljøet steget betydeligt på grund af den stigende udnyttelse af havene kombineret med klimaforandringerne. For at imødekomme de talrige udfordringer, som de europæiske havområder oplever, er en ny tværgående og integreret tilgang til forvaltning af afgørende betydning. De af Kommissionen foreslåede retningslinjer skal være retningsgivende for offentlige og private aktører ved udarbejdelsen af de respektive nationale havpolitikker.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 26. juni 2008, Retningslinjer for en integreret tilgang til havpolitikken: Forbedret praksis for integreret havforvaltning og høring af berørte parter [KOM(2008) 395 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) foreslår retningslinjer for udarbejdelse af en integreret havpolitik, som er en af Kommissionens strategiske målsætninger for perioden 2005-2009. Den nye metode på europæisk plan er et centralt element i EU’s integrerede havpolitik foreslået af Kommissionen i oktober 2007. Retningslinjerne fastlægger de overordnede politiske linjer og omfatter aktioner iværksat af medlemsstaterne og aktørerne i den maritime sektor til udvikling af en integreret tilgang til maritime anliggender på nationalt plan.

Medlemsstaterne opfordres til at udforme deres egen integrerede havpolitik i nært samarbejde med de nationale og regionale aktører i den maritime sektor. På grund af de mange forbindelser mellem de forskellige politikker på området for maritime anliggender, kræver aktioner udviklet af regeringerne en effektiv koordinering. For at opnå en sådan skal medlemsstaterne udvide og lette samarbejdet på alle havforvaltningsniveauer, herunder på europæisk plan.

Medlemsstaterne bør overveje at skabe interne koordineringsstrukturer for maritime anliggender inden for deres regeringsrammer (ministerier, nationale parlamenter, etc.). Sådanne strukturer udgør den forvaltningsmæssige ramme, der skal lette beslutningstagning på nationalt plan. Der kan udpeges en ansvarlig for koordinering af maritime anliggender. Denne funktions vigtigste rolle er at strukturere dialogen mellem divergerende sektorinteresser.

Kystregionerne og andre lokale beslutningstagere skal have mulighed for at have indflydelse på udformningen af de integrerede havpolitikker på grund af deres unikke viden om integreret kystforvaltning og regulering af de økonomiske aktiviteters geografiske fordeling.

Alle aktører i den maritime sektor bør inddrages i udformningen af en integreret havpolitik. De omfatter de mange erhverv og tjenester, der i deres økonomiske aktiviteter er afhængige af havet, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, universiteter og forskningsinstitutter. Det anbefales, at de deltager på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Medlemsstaterne skal gøre det muligt for parterne at deltage i forvaltning af maritime anliggender og samtidig sikre gennemsigtighed i beslutningsprocessen.

Det er af afgørende betydning, at der sker en koordinering på tværs af grænserne inden for de regionale havområder, så man kan udveksle bedste praksis og skabe et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne på kritiske områder såsom beskyttelse af havmiljø, sikkerhed i og overvågning af Europas store havområder samt havforskning. Inden for disse rammer udarbejder Europa-Kommissionen regionale strategier og udformer aktuelt strategier for Østersøen og Middelhavet.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om de foranstaltninger, de træffer hen imod integreret havforvaltning. Kommissionen publicerer de indsamlede oplysninger på internettet i tabelform. De kan bruges som inspiration til udveksling af god praksis.

Som meddelt i blåbogen om en integreret EU-havpolitik fremlægger Kommissionen ved udgangen af 2009 en rapport om, hvilke fremskridt der er gjort hen imod en integreret tilgang til maritime anliggender.

Baggrund

Retningslinjerne er et centralt aspekt ved den integrerede EU-havpolitik (”blåbogen”), som Kommissionen foreslog i oktober 2007, og som siden er blevet godkendt af Det Europæiske Råd i december 2007.

Retningslinjerne ligger ligeledes inden for rammerne af FN’s havretskonvention af 1982 og handlingsplanen vedtaget i 2002 på verdenstopmødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling.

Seneste ajourføring: 16.09.2008

Top