Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til SMV'er i fiskerisektoren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statsstøtte til SMV'er i fiskerisektoren

Kommissionen ønsker at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) gennem vedtagelsen af en ny gruppefritagelsesforordning for fiskerisektoren. Forordningen bestemmer, at visse former for statsstøtte kan betragtes som forenelige med fællesmarkedet, ud fra såvel konkurrencepolitikkens som den fælles fiskeripolitiks mål. Disse støtteformer er fritaget for anmeldelsespligt. Dog skal medlemsstaterne fremsende oplysninger til Kommissionen med henblik på offentliggørelse.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer.

RESUMÉ

Forordningen gælder for støtte, der tildeles til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i fiskerisektoren. Disse former for støtte fritages for individuel vurdering, hvis de opfylder betingelserne fastsat af Den Europæiske Fiskerifond og de gældende retningslinjer for fiskeri.

Støtteordninger, der er fritaget efter denne forordning er:

 • støtte til ophør med fiskeri,
 • støtte til finansiering af socioøkonomiske foranstaltninger,
 • støtte til produktive investeringer i akvakultur,
 • støtte til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger,
 • støtte til folkesundheds- og dyresundhedsforanstaltninger,
 • støtte til indlandsfiskeri,
 • støtte til forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter,
 • støtte til kollektive foranstaltninger, Det drejer sig om støtte til foranstaltninger af almen interesse, som gennemføres med aktiv medvirken af aktørerne selv eller organisationer, der optræder på producenternes vegne, eller andre organisationer anerkendt af medlemsstaterne,
 • støtte til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora,
 • støtte til investeringer i fiskerihavne, fiskelandingspladser og fiskerinødhavne,
 • støtte til udvikling af nye markeder og til salgsfremstød,
 • støtte til pilotprojekter,
 • støtte til ombygning af fiskerfartøjer til andre anvendelsesformål,
 • støtte til teknisk bistand.

Denne forordning gælder ikke for:

 • støtte, der fastsættes ud fra prisen for eller mængden af produkter, der bringes på markedet,
 • støtte til eksportrelaterede aktiviteter,
 • støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter frem for importerede,
 • støtte til kriseramte virksomheder med henblik på redning eller omstrukturering,
 • støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet.

Medlemsstaterne skal sikre, at godkendt støtte ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den almene interesse. Den tildelte støtte er fritaget for anmeldelsespligt ifølge artikel 88, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten). Derimod skal medlemsstaterne sende de oplysninger, som fremgår af denne forordnings bilag I, i elektronisk form til Kommissionen med henblik på publicering i Den Europæiske Unions Tidende.

Støttebeløbet må ikke overstige et loft fastsat til 1 million euro årligt pr. støttemodtager eller 2 millioner euro pr. støtteberettiget projekt.

Støtte, der er fritaget efter denne forordning, kan kumuleres med enhver anden støtte af samme type, når blot disse støtteforanstaltninger vedrører forskellige, identificerbare støtteberettigede udgifter inden for det førnævnte loft.

Denne forordning fritager kun støtte, der virker som incitament. Støtte anses for at have en tilskyndelsesvirkning, hvis den sætter den støttemodtagende virksomhed i stand til at iværksætte aktiviteter eller projekter, som den ikke ville have iværksat, hvis ikke den havde modtaget støtten. Betingelsen anses for opfyldt, hvis modtageren, inden projektet eller aktiviteten påbegyndes, har indgivet en ansøgning om støtte til den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne udarbejder årligt en rapport i elektronisk form til Kommissionen. Oplysningerne skal godtgøre, at de støtteordninger, som er fritaget ved denne forordning, overholder kriterier for gennemsigtighed og fritagelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 736/2008

18.8.2008 - 31.12.2013

-

EUT L 201 af 30.7.2008

Seneste ajourføring: 10.09.2008

Top