Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sårbare marine økosystemer: beskyttelse mod bundfiskeredskaber i det åbne hav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sårbare marine økosystemer: beskyttelse mod bundfiskeredskaber i det åbne hav

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 734/2008 — beskyttelse af marine økosystemer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for fiskerfartøjer, der er registreret i lande i Den Europæiske Union (EU), og som benytter bundfiskeredskaber* i det åbne hav uden for områder reguleret af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller på områder, hvor disse organisationer ikke har vedtaget foranstaltninger for denne type fiskeri.

HOVEDPUNKTER

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO’er)

 • I overensstemmelse med FN’s havretskonvention er RFFO’er internationale organisationer, hvor kyststater og andre stater, der fisker i det åbne hav, samarbejder om bevarelse og forvaltning af fiskebestande, især stærkt vandrende fiskebestande eller fælles fiskebestande*, i et bestemt geografisk område.
 • RFFO’er har forvaltningsbeføjelser til at indføre bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger såsom fangst- og fiskeribegrænsninger, tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger.
 • EU, der er repræsenteret ved Europa-Kommissionen, spiller en aktiv rolle i en række RFFO’er.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på fartøjer, hvor der udføres fiskeri med bundfiskeredskaber:

 • uden for et RFFO-område
 • på et område, hvor en RFFO er under udarbejdelse, og hvor der er vedtaget midlertidige foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet.

Særlige fiskeritilladelser

Bundfiskeri er kun tilladt, når der ikke er nogen risiko for, at det beskadiger sårbare marine økosystemer. EU-registrerede fartøjer, der benytter bundfiskeredskaber på disse områder, skal indhente en særlig fiskeritilladelse. Ansøgninger skal indeholde en detaljeret fiskeriplan, der indeholder oplysninger om følgende:

 • fiskeriområdet
 • målarter
 • redskabernes art og den dybde, de vil blive anvendt på
 • et kort over havbunden, hvor fiskeriet skal finde sted, hvis den udstedende myndighed ikke har et sådant kort.

Tilladelser udstedes af det land, hvor fartøjet er registreret. Den ansvarlige myndighed i det land skal:

 • vurdere dataene om de sårbare marine økosystemer i det område, der er angivet i fiskeriplanen, før den udsteder en tilladelse. Det er forbudt at anvende bundfiskeredskaber, hvis der ikke er foretaget og ikke foreligger nogen ordentlig videnskabelig vurdering
 • underrettes om enhver ændring af fiskeriplanen med henblik på at vurdere, om sårbare marine økosystemer trues
 • trække tilladelsen til ethvert fartøj, der ikke overholder deres fiskeriplan, tilbage.

Områdelukninger

I overensstemmelse med resolution 61/105, som blev vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling i 2006, skal EU-landene identificere områder med forekomst eller sandsynlighed for forekomst af sårbare marine økosystemer på grundlag af de bedste foreliggende videnskabelige oplysninger og lukke disse områder for fiskeri med bundfiskeredskaber. Kommissionen skal informeres om alle lukninger og underretter herefter de øvrige EU-lande.

Overvågning

Observatører overvåger aktiviteterne fra de fartøjer, der er tildelt en særlig fiskeritilladelse, indtil fiskeriplanen er gennemført. I løbet af denne periode skal observatørerne:

 • indsamle oplysninger om fangsten
 • notere ændringer i fiskeriplanen
 • notere alle møder med sårbare marine økosystemer samt
 • registrere den dybde, hvor redskaberne benyttes.

Inden for 20 dage efter missionens afslutning sendes en rapport til den kompetente myndighed i det pågældende EU-land. Der sendes en kopi til Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 31. juli 2008.

* VIGTIGE BEGREBER

Bundredskaber: redskaber, der under normalt fiskeri anvendes i kontakt med havbunden, herunder bundtrawl, skrabere, bundsatte hildingsgarn, bundliner, tejner og fælder.

Fælles fiskebestande: fiskebestande, der vandrer mellem økonomiske udelukkelseszoner (dvs. et havområde, som et land har særlige rettigheder til med hensyn til undersøgelse og brug af maritime ressourcer) og åbne hav.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning(EF) nr. 734/2008 af 15. juli 2008 om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 8-13)

seneste ajourføring 04.10.2016

Top